Leden 2017

MÁŠ STRACH O BUDOUCNOST?

29. ledna 2017 v 19:35 | Don Dolindo Ruotolo |  MODLITBY
O budoucnost se nemusí strachovat člověk, který ví, kdo má od ní klíče. Nemusí mít strach z dalších dní, protože ví, kdo je Pánem času. Nikdy nepochybuje, protože zná Toho, Kdo všechny pochybnosti rozptýlí...
Podléháme-li obavám, upíráme svému Srvořiteli právo se o nás starat a chránit nás na každém kroku. Nezarmucujme svého Pána nedůvěrou a strachem o sebe. Odevzdejme mu svůj život! Jen On, věčný Bůh, nám může dát pravý pokoj uprostřed bouří, neklidu a zoufalství.

Don Dolindo Ruotolo (1882-1970) byl pokorný neapolský kněz, který žil a zemřel v pověsti svatosti. Díky velkým pokořením a utrpení, které se stalo trvalou součástí jeho života, se naučil žít v plné důvěře v Boží prozřetelnost a lásku. Bůh mu dal prožívat mimořádnou důvěrnost své blízkosti, když promlouval k jeho duši. Pater Pio mu jednou řekl:
"Ve tvé duši je celé nebe."
Za svého života napsal text odevzdání se Bohu proti úzkosti a trápení, jak mu ho sdělil sám Ježíš. Na základě úkonu odevzdání vznikla rozdělením tohoto textu do devíti částí krátká

NOVÉNA ODEVZDANOSTI

"Když budete číst tato následující slova, která nám Ježíš dává pro zkoušky našeho života, čtěme s důvěrou, že jsou určena právě pro mne. Ježíš ta slova říká přímo mně. Když se nám zdá, že Pán v loďce spí, znamená to, že v bouřích života máme jít k němu plni důvěry, abychom mu vše odevzdali a abychom očekávali pomoc od něho samého.


1.DEN - PŘENECHEJ MI SVÉ STAROSTI
Proč se tak neustále znepokojuješ a staráš? Přenechej mi své starosti a všechno se uklidní. Vpravdě ti říkám: Každý úkon opravdové, hluboké a úplné důvěry vyvolá účinek, který si tak moc přeješ, a obtížná situace se vyřeší.

"Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"

2.DEN - DÍTĚ SPÍCÍ V MATČINĚ NÁRUČÍ
Odevzdat se mi neznamená nejprve se soužit, bouřit se, zoufat si a pak se teprve obrátit na mě v modlitbě plné neklidu, abych spěchal za tebou. Důvěřovat mi znamená změnit neklid v modlitbu, klidně zavřít oči své duše, odvrátit svou mysl od trápení a já sám tě přenesu ve své náruči na druhý břeh jako dítě, které spí v matčině náručí.
To, co tě znepokojuje, působí zmatek a velmi ti škodí, je tvoje zbytečné rozumování a přemýšlení po svém, tvoje nápady a vůle poradit si sám za každou cenu s tím, co tě trápí. Co všechno bych neudělal, když se duše ve svých duchovních i hmotných potřebách obrátí na mne a s plnou důvěrou mi řekne : "Postarej se o to Ty!"

"Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"

3.DEN - BUĎ VŮLE TVÁ

Ještě více by měla tvoje duše zavřít své oči a odpočívat v mé náruči! Jen málo milostí získáš, když se trápíš a snaží š se získat mnoho milostí. A naopak - když tvoje modlitba předstvuje tvou úplnou důvěru ve mne, kdyžje tichým odevzdáním, obdržíš jich velice mnoho.
V utrpení prosíš, abych ti tvé utrpení odňal, ale přesně podle tvých představ. Obracíš se na mne, ale chceš, abych se přizpůsoboval já tobě. Tehdy jsi jako nemocný, který prosí lékaře o uzdravení, ale sám mu vše naordinuje. Nepostupuj tak, ale modli se, jak jsem vás naučil v modlitbě Otče náš:
"Posvěť se jméno Tvé", to znamená - buď veleben v této mé nouzi a těžkosti.
"Přijď království Tvé", to znamená, ať se vše přičiní o slávu Tvého království v nás a ve světě.
"Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi"o znamená: Ty rozhoduj v této potřebě, učiň to, co Ty pokládáš za nejlepší pro náš časný i věčný život.
Jestliže mi tedy opravdu řekneš : "Buď vůle Tvá" anebo " Postarej se o to Ty!", tehdy já přijdu s celou svou všemohoucností a vyřeším i nejobtížnější situace!

"Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"

4. DEN - NEZNEKLIDŇUJ SE A ODEVZDEJ SE MI

Když vidíš, že se tvoje obtíž zvětšuje, místo aby se zmenšovala, netrap se. Opět zavři oči srdce a řekni mi s velkou důvěrou: "Buď vůle Tvá, Pane. Postarej se o to Ty".
A já ti slibuji, že se o to postarám a vložím se do té záležitosti jako lékař s celou svou božskou mocí! A bude-li třeba, udělám zázrak. Pokud uvidíš, že se záležitost zhoršuje, neztrácej ducha, ale opět zavři oči své duše a opět řekni: "Vezmi všechno do svých rukou!" Říkám ti, postarám se o to a není účinnějšího léku než zásah mé milosti. Postarám se o všechno, jen když se mi odevzdáš.

"Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"

5. DEN - ZAVŘI OČI SVÉHO JÁ

V rozporu s důvěrou je starost, zmatek, přemýšlení o důsledcích nějaké záležitosti, to vše brání naprostému odevzdání se! Je to podobný zmatek, jako když se děti domáhají, aby se matka postarala o jejich záležitosti a přitom to chtějí zařizovat samy, a tak svými nápady a vrtochy překážejí její práci. Zavři oči svého Já a dovol mi jednat. Klidně zavři oči a nemysli na přítomnou chvíli, zažeň i myšlenky na budoucnost jako pokušení! Jednoduše si ve mně odpočiň, opři se o mne a věř v mou dobrotu a já přísahám při své lásce, že když v takovémto postoji řekneš : "Postarej se o to Ty!", já se o to zcela postarám, potěším tě, uklidním a povedu.

"Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"

6.DEN - ZÁSAH MÉ MILOSTI

I když tě budu muset vést jinou cestou, než kterou chceš ty, přesto tě ponesu ve své náruči, protože neexistuje účinnějšího léku, než zásah mé milosti. Ale uvědom si naprosto jasně to, že já mohu převzít všechno jen tehdy, když ty nasměřuješ svůj vnitřní zrak pouze na mě, to znamená jen tehdy, když to skutečně chceš ty sám a kdy mi zcela důvěřuješ. Ano, když se mi zcela odevzdáš svou plnou důvěru!

"Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"

7.DEN - OPRAVDOVÁ ODEVZDANOST

Když chceš vše zhodnotit, všechno vypátrat, na všechno myslet, nemůžeš spát. Důvěřuješ tak lidským silám nebo co horšího - důvěřuješ jen lidskému zásahu. A to vlastně překáží plánům, které s tebou mám. Ó, jak toužím po tvé skutečné důvěře, abych ti mohl prokázat dobrodiní. Jak velmi mě zarmucuje, když tě vidím znepokojeného a zoufalého. A o to vlastně usiluje ďábel - aby tě za každou cenu znepokojil, aby tě pobouřil a skryl před působením mé milosti a hodil tě napospas lidskému konání. Proto důvěřuj pouze mně, opři se o mě a svěř se mi se vším! Dělám zázraky úměrné tvé důvěře ve mne a nikoli tvým starostem. Když se nacházíš v úplné "bídě", vylévám na tebe poklady svých milostí. Jestliže ty máš svoje zdroje pomoci, třeba nevelké, a snažíš se je zísakt, zůstáváš v přirozeném rovině a přenecháváš věcem přirozený průběh, který je však často mařen ďáblem.
"Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"

8.DEN - JÁ, TVŮJ BŮH, SE POSTARÁM

Žádný člověk, který uvažuje jen podle lidské logiky, neudělal zázrak. Božským způsobem koná ten, kdo Bohu důvěřuje!
Když vidíš, že se tvoje záležitosti komplikují, řekni se zavřenýma očima: "Ježíši, postarej se o to Ty!" A úplně se odvrať od svého Já, protože tvoje rozumování ti to jen komplikuje. Takto si počínej ve všech svých těžkostech. Počínejte si tak všichni a uvidíte velké, nepřetržité i tiché zázraky. Zázraky, které nebudou navenek ničím senzační, ale pro vás budou velké a kromě toho budou posilovat vaši důvěru a lásku ke Mně. Já, váš Bůh se o to postarám! To vám přísahám při své lásce.

"Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!"

9.DEN - NEBOJ SE, JÁ SE O VŠECHNO POSTARÁM

Vždy se modli v tomto postoji a s naprostou odevzdaností, pak získáš velký vnitřní pokoj a budeš sklízet plody mé lásky. A to i tehdy, když ti daruji milost oběti a lásky, která sebou nese utrpení. Zdá se ti to nemožné?
Opět zavři oči a z hloubi své duše říkej: "Ježíši, postarej se o to Ty!" Neboj se, já se opravdu o všechno postarám! Pak budeš mé Jméno oslavovat tím, že se zcela pokoříš! Tvoje modlitby nemají takovou cenu jako jediný skutek důvěrné odevzdanosti. Dobře si to uvědom: Neexistuje účinnější novéna než tato :

"Pane Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, vezmi všechno do svých rukou a postarej se o všechno!"

Odevzdanost je heroická, ale zároveň jsou jí schopné i malé děti. To, co je pro malé děti úplně jednoduché, k tomu my často potřebujeme téměř hrdinství - to když se máme vzdát svých představ a přání v našich životech. Sjednoťme se proto nyní s odevzdaností Panny Marie a společně s ní se modleme:
"Ať se mi stane podle Tvého slova".
Vzdejme se všeho, zcela se odevzdejme!