Červenec 2013

DUCHOVNÍ ZBROJ

11. července 2013 v 13:57 MODLITBY

ŽALM 91


Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.
Ať říká o Hospodinu:
"Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."
Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. …
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil; po lvu a po zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou, dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukáži mu svoji spásu.


TAJEMSTVÍ MATKY TEREZY

6. července 2013 v 14:36 ZAMYŠLENÍ NAD...


Páter George William Rutler ve svém kázání na Velký pátek 1989 v kostele sv. Anežky v New Yorku přítomným prozradil
"TAJEMSTVÍ" MATKY TEREZY


"... Řeknu vám jedno tajemství, jelikož jsme získali téměř tisíc blízkých přátel, a také proto, že jsou u nás "Misionářky milosrdné lásky", které na svět poslal Duch svatý, aby odhalovaly tajemství mnoha srdcí. ...
Není to tak dávno, kdy jsem slavil mši a v kázání jsem mluvil o jejich matce, o Matce Tereze z Kalkaty. Po snídani jsme spolu strávili dlouhou dobu rozmluvou v malé místnosti. Najednou slyším sám sebe, jak jsem se jí - nevím proč - mimoděk zeptal:

"Matko, co je podle vašeho mínění vlastně největším problémem naší doby?"

Ona by, spíše než kdokoli jiný, mohla vyjmenovat jakékoli množství aktuálnívh problémů - hladomory, epidemie, nemoci, rozpad rodiny, vzpouru proti Bohu, korupci médií, zadlužení ve světě, jadernou hrozbu a mnoho dalších. …
Matka Tereza však bez zaváhání řekla:

´Ať jsem kdekoli na světě, největší smutek ve vyvolává, když vidím, jak lidé, přistupující ke svatému přijímání, je berou do ruky´. ..."PAPEŽOVÉ A RŮŽENEC

5. července 2013 v 20:09 ZAMYŠLENÍ NAD...

Papežové nejenže vyzývali věřící, aby se modlili růženec,

ale také se ho sami modlili...

Lev XIII:
''Růženec je školou vnitřního člověka."

Pius X:
"Dejte mi armádu modlících se růženec (růžencových přímluvců), a já si podmaním svět.''

Pius XI:
"Růženec je nástinem náboženských pravd."
"Růženec je poslední zbra
v boji proti bezbožnému Východu a proti sytosti Západu."
"V rodinách i
u národů, které mají v úctě růženec, se bludy a jed ideologie, nepřátelské vůči Kristu, stávají bezmocnými."

Pius XII:
"Denní modlitbou růžence se rodina stává pozemským domovem svatosti. Růženec je školou života. Růženec nás vede do hloubky evangelia."
"Královna růžence je vítěz
ící ve všech Božích bitvách."

Jan XXIII:
''15 tajemství růžence pro mě znamená 15 oken, přes která se ke mně dostává Boží světlo, abych viděl vše, co se děje ve světě. "

Pavel VI.:
"Růženec je nástinem celého evangelia.''

Jan Pavel II:
''Růženec je naší oblíbenou modlitbou, kterou oslovujeme Marii."
''
Růženec by měl být v životě každého křesťana i každé rodiny jako každodenní nadechování."

Benedikt XVI:
"Růženec je ´duchovní zbra´ pro každého křesťana, je ´světlem na cestě duchovní obnovy a proměny srdce´."

Jan Pavel II. k 80. výročí zjevení ve Fatimě 13. října 1997:

"Drazí bratři a sestry, modlete se růženec každý den!
Obzvláště pastýře vyzývám, aby se ho modlili a aby učili jeho modlitbě také ve svých církevních společenstvích. Podle druhu svého postavení ať každý z vás plní oddaně a srdnatě své lidské a křesťanské povinnosti.
Pomáhejte Božímu lidu, aby se vrátil ke každodenní modlitbě růžence,
protože je důvěrným rozhovorem dětí s Matkou, kterou "přijaly do svého domu".
(srov. Jan 19,27)

http://wiederkunft.kathhost.net/info/rosenkr.htm

PS:
Latinský růženec (+ Angelus) se lze modlit s Janem Pavlem II. nebo s Benediktem XVI. (střídavě) každý den od 00:15 hod na adrese
http://www.horeb.org/index.php?id=programm_211
PŘÍCHOD MÉHO ODPŮRCE

4. července 2013 v 21:31 ENOCH

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

KRÁLOVÉ TOHOTO SVĚTA SE PŘIPRAVUJÍ NA UVÍTÁNÍ MÉHO ODPŮRCE!

2.července 2013

NALÉHAVÁ VÝZVA JEŽÍŠE DOBRÉHO PASTÝŘE JEHO LIDU

Mír s vámi, ovečky Mého stádce,
každý den, který uplyne, zkracuje čas a je významným znamením pro všechny ty, kteří vyhlížejí signály ohlašující změnu. Neuvědomují si, co všechno se kolem nich děje, a neustále žádají o znamení, protože nemají víru. Toto nevděčné a hříšné pokolení se blíží na hranici svého úpadku, a pokud se tak stane, vyvolá to Boží spravedlnost, která obnoví pořádek a zákon ve všech končinách Země.

Blíží se doba velkého čištění a bude mnoho lidí, kteří zkouškami neprojdou. Uprostřed velikého soužení dojde k Mému Varování, které mnozí neunesou, protože jejich hříchy a nedostatek pokání jim nedovolí vydržet Boží přítomnost. Jako Dobrý Pastýř klepu na dveře tohoto lidstva, ale mnozí Mi odmítají otevřít, odvracejí se a nepřejí si Mne poznat.

Velice brzy bude vše pozastaveno /přerušeno/, nic se nebude pohybovat, duší se zmocní ticho a budou souzeny, váženy a měřeny. Mé probuzení svědomí vám ukáže Pravdu a existenci Trojjediného Boha. Jediného pravého Boha, Pána pánů, Boha bohů, Vládce vesmíru. Znovu vám říkám: Připravte se, protože Mé probuzení svědomí je blízko!

Stádce Moje, už jsem vám sdělil, že finanční síla, která udržuje národy, padne, mnoho bohatství se bude válet na zemi a mnoho národů se dostane do konkurzu. Lidstvo bude blízko šílenství a kvůli chaosu a anarchii nebude možné žít na mnoha místech Země. Potraviny se stanou vzácností, vesmír se bude otřásat, z nebe bude na Zemi padat dosud nevídaný oheň a mnoho národů bude umírat hladem a žízní.

Králové tohoto světa se připravují přivítat Mého soupeře. Prostřednictvím médií oznámí lidstvu příchod očekávaného mesiáše. Drtivá většina lidí uvěří v tento podvod a bude ho uctívat, jako by byl samotným bohem. Podvodné představení má co nevidět začít a národní média sloužící Mému odpůrci jsou pověřené, aby po celém světě rozšiřovaly vzezření /vzhled /falešného mesiáše. Vzpomeňte si, co říká Mé Slovo:
"Tehdy, řekne-li vám někdo ´Hle, tu je Mesiáš nebo tam´, nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsme vám to předem. Když vám řeknou ´Hle, je na poušti´, nevycházejte! ´Hle, v tajných úkrytech´, nevěřte tomu!" (Matouš 24, 23 - 26).

Mé děti, dávejte si pozor, abyste neupadly do klamu, přeci víte, že je to Můj nepřítel, kterého ukazují lidstvu jako pokorného beránka, aby získal sympatie lidí. Buďte obezřetní, abyste do svých domovů nepřinesli obraz Mého protivníka, který je už v oběhu po celém světě se slovy: "Přítel, který nikdy nezklame". Pamatujte si, že je to otec lži, velký padělatel. Už podle jeho očí poznáte /budete vědět/, že ten obraz nepředstavuje Mě, protože v něm není žádná láska ani pokora, jen pýcha. Buďte neustále ve střehu a bdělí, protože ten obraz, to nejsem Já. Nedávejte si do žádných prostor ve svých domovech obraz Mého soupeře, pokud si nechcete přivodit nepříjemné překvapení nebo abyste pak nenaříkali. Obraz Antikrista se probere k životu a bude otevírat dveře domovů, které pak budou vystaveny působení Mého soupeře a jeho padlých andělů.

Mé děti, ještě jednou vám připomínám, abyste své televizory, rádia, telefony, veškeré vybavení, počítače a všechny své hmotné a duchovní statky zapečeťovaly Mou krví. Nepřijímejte nic od cizích lidí a od Mého Ducha Svatého si vyprošujte silnou schopnost rozlišování, protože mnoho vašich firem a společností i nadnárodních korporací je ve službách Mého protivníka a v době nového světového řádu vše bude označeno pečetí Mého soupeře nebo znamením nového světového řádu. Zdržujte se konzumace /používání/ jejich výrobků. Varuji vás před tím vším předem, abyste zítra neříkali, že jste nebyli varováni. Buďte velice opatrní, protože Můj soupeř a jeho agenti zla se budou snažit všemi prostředky, aby vám způsobili zatracení a uloupili vaši duši. Ať tedy synové tmy nejsou chytřejší než děti světla.

Pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání, neboť Boží království je nablízku.
Váš Mistr, Ježíš z Nazareta, Dobrý Pastýř všech dob.
Sdělujte Má poselství celému lidstvu.

(ave)

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

RUŠENÍ V KOSTELE

2. července 2013 v 11:32 VORBEREITUNG - BOŽÍ PŘÍPRAVA
"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..." (1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

181. NEVĚŘTE VŠEMU, CO VÁM BUDOU VNUCOVAT JAKO ZMĚNU

23. června 2013

Mé dítě. Mé drahé dítě. Neklesej na mysli. Opět nastanou klidnější dny.
Tvé rozhodnutí je dobré, protože sobotní návštěva ti přinese více klidu a pravou radost, která ti v neděli nebude dopřána.

Příliš mnoho shonu a rozptylování (pro podružnosti) není pro Naše děti dobré, a vy, Mé milované děti, všichni byste si ve svých kostelích (církvích) měli opět připamatovat původní bohoslužebný obřad a zejména během svatých mší byste neměly dopřávat žádné místo neklidu a rozruchu.
Musíte rozmlouvat s Ježíšem a Bohem Otcem a ne se celí rozradostnění věnovat lidským záležitostem.
Poznávejte vnitřní radost! Rozjímejte o příchodu Mého Syna, o Jeho přítomnosti mezi vámi a o svaté eucharistii. Připravte se na sjednocení s Mým Božským Synem, vaším Ježíšem, a nepoddávejte se nástrahám nepřítele, protože tleskání, rozruch a jiné špatné zlozvyky, které vás, Mé milované děti, odvádí od vroucí účasti na mši a soustředění, nepocházejí od Mého Syna.
Jsou to pasti ďábla, který vás chce stále více připravovat o vnitřní klid a radost. Dává vám na srozuměnou, že je dobré běhat po kostele a se všemi si popřávat POKOJ, tleskat a zpívat hlučné písně, ale ty vroucí ne. Skončete s tím!
Vaše kostely jsou posvátné a návštěva bohoslužby je projevem vašeho respektu, vaší radosti a vzdáním úcty Mému Synu a Bohu Otci, a stejně tak je vaším sjednocením s Ním, vaším Božským Ježíšem. Tak nedovolte ďáblu, aby to zničil!

Nevěřte všemu, co vám budou vnucovat jako změnu. Nebude to dobré, a nepochází to od Ježíše! Takže dávejte pozor, a slavte své bohoslužby tak, jak byly slaveny od začátku! Zpívejte písně, které přinášejí vroucnost a vnitřní radost, a nenechejte se "převálcovat" novými, většinou pohanskými texty, které budou psát do vašich nových knížek (zpěvníků)! Přidržujte se pevně starého ritu, protože ten jediný je opravdový!

Copak nevíte, že všechny tyto změny pocházejí od Odpůrce?
Opravdu zavíráte oči a uši a nechcete vidět a slyšet, co vychází z úst vašich "pohlavárů"?
Každý, kdo s námi komunikuje, ví, že vaše církev je infiltrována ďáblem! Každý, kdo slyší Naše slova, ví, kdo sedí v Římě na Svatém stolci.
Zapomněli jste všechno? Nebo je vaše víra příliš slabá?
Probuďte se!
Braňte své bohoslužby a řekněte svým kněžím, co dělají špatně! Nepřijímejte jen tak snadno tyto neduhy /špatné způsoby/, protože stále více rozvracejí vaše bohoslužby a oslabují a štěpí církev! Povstaňte! Braňte Ježíše!
Pak, Mé milované děti, najdete znovu klid, když opět navštívíte svůj kostel. Zažijete opravdovou radost a vaše srdce i duši naplní spokojenost!
Proto nedopusťte, aby u vás zavládl hluk a nepokoj, trvejte na ohleduplnosti a klidu k rozjímání.
Děkuji vám, Moje milované děti.

Vaše milující Matka v nebi. Matka všech Božích dětí.
Děkuji, dcero Moje.

(Ježíš je zde také. Vypadá vážně.)

(ave)


SVĚDECTVÍ...

1. července 2013 v 20:11 ZAMYŠLENÍ NAD...


... O SÍLE VÍRY V UTRPENÍ A MODLITBĚ


(volný překlad podstatných částí diskusního příspěvku k poselstvím Warnung ze dne 1.7.2013 - ZUSCHRIFTEN č. 1270)


"... děkuji za slova uznání o mém způsobu modlení...
Je to tím, že nemám žádného skvělejšího učitele, než jakým je sám Pán. Zejména škola utrpení, přijetí kříže a z toho plynoucí pokora jako obzvláštní vztah lásky je to, co mi umožňuje poznat Trojjediného Boha. Mohl bych uvést řadu takových prožitků, které byste označili slovem zázrak.
… stále více se mi zdá, že se blížím k onomu mezníku, kdy začnu své utrpení přijímat s radostí a povděkem. Je to stadium, o kterém mohu povědět jenom vám, těm, kteří věříte pravdivosti poselství Varování a modlíte se modlitby kampaně.
Vnější svět by mne nepochopil, zneuznal by mě a pokládal by mě za duševně vyšinutého, proto si to prozatím uchovávám jenom ve svém srdci.
nepatřím k dětem tohoto světa. Až příliš se od nich odlišuji, pročež mne hodnotí jako "ne zcela při smyslech". To je také forma utrpení, která často dost bolí a o které se náš Pán Ježíš v poselstvích (MBM) také někdy zmiňuje...
Při takovém postoji k modlitbě ... víra se stává silnější a neochvějnou. Existuje však také jedno ALE: náročnost prověřování víry roste stejnou měrou jako víra. A důvěra a vnitřní spjatost s PÁNEM se pak stupňuje až k neuvěření. ...
Při tom je velmi důležité čtení Bible a rozjímání o přečteném... Když mi nějaká část Svatého Písma není jasná, … pak o tom mluvím s Ježíšem jakožto Slovem Božím zcela bez obalu a přirozeně. A dotírám na Něj, dokud mi to On neřekne. Může se to stát hned, ale může to trvat i celé dny, což vyžaduje mou trpělivost. … (následuje část s oslovením Ježíše a reprodukující zcela neformální, osobní zdůvodnění žádosti se závěrečným poděkováním...)
Nyní bych vám na základě jedné citace z Písma svatého chtěl ukázat, jak vždycky můžete od Pána dostat, co od Něj žádáte, pokud to má posvátný účel. Jedná se o verš 11,24 z evangelia sv. Marka:
"Proto vám pravím: Věřte, že vše, oč v modlitbě prosíte, jste j obdrželi, pak vám to bude dáno."

"… všechno, oč v modlitbě prosíte..."
I když Bůh už předem zná naši prosbu, musíme Ho (o to) nejdříve požádat. To je nezbytné při komunikaci s Ním.
Když chci například zatopit v kamnech, aby mi poskytly teplo, také nemohu zvolit opačný postup a sám určit: ´dnes to uděláme naopak - nejdříve se rozehřejte vy, a pak já vám dodám nezbytné dříví´. Každý pochopí, že v tomto případě to takhle nejde, proč to tedy chceme prosadit při modlitbě?

"Věřte..."
Víra je předpokladem, a sice bezpodmínečná víra.
Když půjdu nakupovat, také věřím (domnívám se, předpokládám), že v daném obchodě dostanu, co potřebuji, jinak bych tam přeci nešel, ne? U Boha však často připouštíme, že to, oč žádáme, nemá pro nás v zásobě či na skladě a nemůže nám to dodat ani dodatečně. Předstupujeme před Něho se svým "snad" a "možná", pak nám nemůže dát nic, když my v Něj nemáme důvěru a nevěříme v Jeho pomoc. Slova jako "Pokud je to možné..." nebo "Můžeš-li..." nebo také "Jestliže chceš..." a podobně potvrzují naši slabou víru, ovlivněnou pochybnostmi.
S Bohem se mohu setkat pouze ve VÍŘE, každé jiné setkání je fiktivní a iluzorní.

"...že jste j obdrželi..."
V této části verše musím porozumět tomu minulému času. Že totiž to, oč jsem žádal, už mám.
To jako bych stál v nějaké prodejně občerstvení, kde to, co chci, je už přede mnou rozprostřeno. Jsem ujišťován, že si to mohu vzít, stačí, abych si to jen položil na talíř. Kolik radosti tak můžeme prožívat při modlitbách kampaně, když se je modlíme s vědomím, že to, oč žádáme, a ještě navíc slovy Páně, je již realitou. Je to již nachystáno. Ten náš talíř, to je totiž náš smyslový svět. Co žádáme, to je již splněno a v našem světě se viditelně projeví.

"...pak vám to bude dáno."
Jako Boží děti smíme zakoušet a prožívat svět. Pokud jsme si toho vědomi, proč tedy neustále svěšujeme koutky úst?

Promiňte, nechtěl jsem vás poučovat, jenom přimět k přemýšlení. K myšlenkám, které nás ve shonu dne mohou přivést k hlubokému klidu a poznání Boha.
V lásce Ježíše vám oddaný...

http://www.herzmariens.de/neu_g.htm