PROCITNĚTE Z HŘÍCHU

27. června 2013 v 10:02 |  ENOCH

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

HODINA MÉHO NASTÁVAJÍCÍHO PŘÍCHODU SE BLÍŽÍ,
ALE MŮJ LID JEŠTĚ KLIDNĚ SPÍ V HŘÍCHU!

22. červen 2013

NALÉHAVÁ VÝZVA BOHA OTCE VĚRNÉMU LIDU

Lide Můj, pokoj vám!
Hodina Mého nastávajícího příchodu se blíží, ale Můj lid ještě klidně spí v hříchu!
Hříchy tohoto světa překročily všechny meze lidského chování. Hřích přestal být urážkou Boha a stal se něčím tak běžným jako každodenní bytí. Porušování přikázání Stvořitele je pro drtivou většinu lidstva součástí jejich každodenního života. Všechno se posuzuje a hodnotí z hlediska lidského uvažování, Boží přikázání jsou zbavena úcty (=zdiskreditována) a odsuzována jako zastaralá. Dnešní člověk už nevzhlíží k Bohu, zato zbožňuje a idealizuje sebe sama do takové míry, že se (domněle) sám pokládá za boha.

Tento materialistický svět zmodernizoval hřích a natolik rozšířil jeho úpadkovost, až se stala zvykem. Rakovina hříchu, zla a korupce nakazila každou společnost a zničila dar lidských ctností a hodnot.
Okovy špatnosti a hříchu přechází na člověka z lůna matky. Děti se rodí duchovně poznamenané a poskvrněné špatností, vzpurností a neposlušností vůči svým rodičům. Nepřijde-li Moje Boží Spravedlnost, aby znovu ustavila pořádek a zákon, všechno, co bylo stvořeno, bude člověkem zničeno.

Touha po moci u tohoto lidstva je porušením rovnováhy všech stvořených věcí. Neláska a sobectví dnešního člověka ovlivňuje duchovní rovnováhu vesmíru. Hřích porušuje harmonii stvoření a ovlivňuje kodex Lásky, která vytvořila člověka i ostatní stvoření.
Znečištění a ničení přírodních zdrojů je těžkým hříchem proti podstatě Otcovy Lásky. Všechny národy, které nemilosrdně využívají přírodní zdroje, ale už nedělají nic pro to, aby je nahradily (obnovily), budou vyhlazeny a jejich země i přírodní zdroje budou předány jiným národům! Apokalyptičtí jezdci se už blíží, dusot jejich koní přinese zoufalství a smrt! To bude odměna, kterou obdrží tato bezbožná a hříšná generace, která se bouřila proti svému Stvořiteli a poskvrnila Jeho přikázání, která jsou v zájmu zdravého lidského soužití i rovnováhy stvoření a jež znamenají život, pokoj, lásku a harmonii.

Můj nastávající příchod se blíží. Lidé Moji, probuďte se, aby Můj příchod nebyl pro vás překvapením, protože pro ty, kteří Mne neočekávají, bude pak už příliš pozdě.

Váš Otec, Hospodin, Pán národů.
Předávejte Má poselství celému lidstvu.

(ave)

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama