Červen 2013

DUCH DOBY MÍSTO DUCHA SVATÉHO

29. června 2013 v 12:29 AKTUÁLNĚ

RODINA JAKO "SPOLEHLIVÉ SPOLEČENSTVÍ"


Zkrácený překlad tiskových zpráv podle

Tři měsíce před volbami předložila Německá evangelická církev (EKD) zásadní metodický dokument o svém postoji k rodinné politice v SRN, podle kterého vyžaduje, aby byly uznávány a podporovány všechny formy rodiny.

Každé rodinné spojení, v němž lidé přebírají vzájemnou trvalou odpovědnost, může spoléhat na podporu protestantské církve.

Podle předsedy rady EKD, Nikolause Schneidera, toto protestantské chápání manželství vychází z nové svobody ve vztahu k sociálním změnám. Z Bible a evangelické teologie prý nelze vyvodit úzké chápání manželství jako "božské instituce" ani tradiční přidělení rolí mužům a ženám. Formy rodiny i její obraz se měnily a podléhaly historickým změnám.

"DUCH DOBY MÍSTO DUCHA SVATÉHO"

Arcibiskup z Kolína nad Rýnem, kardinál Joachim Meisner, charakterizoval tento dokument jako hlubokou trhlinu v ekumenismu, které lze zabránit pouze jeho anulováním:

"Pouze s hlubokou lítostí a se zdrcením jsem schopen vzít na vědomí metodický dokument ´Mezi autonomií a závislostí. Utužit (posílit) rodinu jako spolehlivé společenství´ ... V očividném kontrastu k názvu tohoto dokumentu se v něm mluví o libovůli a relativismu manželství a rodiny. Že při pastoraci zaznamenáváme ´celospolečenské procesy změn´, to je zřejmé. Fatální a bez respektu ke Kristovu působení však je to, že (tento dokument) se je snaží učinit kritériem pravdy.

Manželství získává zvláštní význam a posvátnost z toho, že je na rozhraní vztahu mezi Bohem a člověkem. Na jedné straně žije ze zcela svobodného a bezvýhradného Ano muže a ženy, na druhé straně podle křesťanské víry vzniká přímo z vůle Stvořitele, ...kterou důrazně ztvrzuje sám Ježíš Kristus. Navíc apoštol Pavel nás poučuje, že manželský svazek je přijímán jako Kristův dar jeho církvi a je zahrnut do Boží lásky k nám lidem.

Reformátoři opustili křesťanskou víru v posvátnost manželství a prohlásili je za ´světskou záležitost´... Jak se tedy velmi jasně ukazuje, manželství se stává čistě světskou institucí, která může být nahrazena jinými účelovými svazky. To, že právě křesťané zahájí takový ústup od našeho chápání manželství a rodiny, bych nikdy nepokládal za možné! Bolí mě, když vidím, jak Evangelická církev v Německu, tradičně označována jako ´církev Slova´, odsouvá na vedlejší kolej Slovo zjevení, které povyšuje manželství nad světskou úroveň. ...
Zároveň se autoři těchto pokynů vydávají do velice povážlivé blízkosti farizeů, kteří také kdysi přišli za Ježíšem, aby relativizovali manželství, když na základě autority Mojžíše a s jeho podporou se pokusili legitimizovat rozvod. V tomto ohledu však současná situace není ani zdaleka nová! Ježíš však z náruživé lásky ke svému božského Otci nabádá upustit od zatvrzelého sobectví a následovat vůli Stvořitele.

´Na počátku stvoření ... Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto muž opustí otce i matku a oba se stanou jedním tělem. A tak již nebudou dva... Co však Bůh spojil, člověk ať nerozlučuje ... Kdo propustí svou manželku z manželství a vezme si jinou, cizoloží... Také žena se dopouští cizoložství, když propustí muže z manželství a vezme si jiného..´. (Mk 10,6-9, 11-12).
Když Kristus zachránil cizoložnici od trestu smrti, říká jí na rozloučenou: ´Jdi a od této chvíle už nehřeš!´ (Jan 8:11).

Manželství mezi mužem a ženou, z něhož povstanou děti, je v historii křesťanské zbožnosti chápáno jako obraz božské Trojice. Co Bůh bere z nitra své podstaty a dá do našich rukou jako dar i úkol, nelze dávat k volnému nakládání aktuálním trendům a proudům! V tomto věku ekumenismu je téměř povinností katolické církve podílet se na akcích jiných církví a společenství. Proto naléhavě žádám evangelickou církev v Německu, aby přehodnotila svůj postoj k manželství a rodině a navrátila se ke smýšlení, kterému nás učil náš Pán Ježíš Kristus."
28. 6. 2013

(ave)
PROCITNĚTE Z HŘÍCHU

27. června 2013 v 10:02 ENOCH

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

HODINA MÉHO NASTÁVAJÍCÍHO PŘÍCHODU SE BLÍŽÍ,
ALE MŮJ LID JEŠTĚ KLIDNĚ SPÍ V HŘÍCHU!

22. červen 2013

NALÉHAVÁ VÝZVA BOHA OTCE VĚRNÉMU LIDU

Lide Můj, pokoj vám!
Hodina Mého nastávajícího příchodu se blíží, ale Můj lid ještě klidně spí v hříchu!
Hříchy tohoto světa překročily všechny meze lidského chování. Hřích přestal být urážkou Boha a stal se něčím tak běžným jako každodenní bytí. Porušování přikázání Stvořitele je pro drtivou většinu lidstva součástí jejich každodenního života. Všechno se posuzuje a hodnotí z hlediska lidského uvažování, Boží přikázání jsou zbavena úcty (=zdiskreditována) a odsuzována jako zastaralá. Dnešní člověk už nevzhlíží k Bohu, zato zbožňuje a idealizuje sebe sama do takové míry, že se (domněle) sám pokládá za boha.

Tento materialistický svět zmodernizoval hřích a natolik rozšířil jeho úpadkovost, až se stala zvykem. Rakovina hříchu, zla a korupce nakazila každou společnost a zničila dar lidských ctností a hodnot.
Okovy špatnosti a hříchu přechází na člověka z lůna matky. Děti se rodí duchovně poznamenané a poskvrněné špatností, vzpurností a neposlušností vůči svým rodičům. Nepřijde-li Moje Boží Spravedlnost, aby znovu ustavila pořádek a zákon, všechno, co bylo stvořeno, bude člověkem zničeno.

Touha po moci u tohoto lidstva je porušením rovnováhy všech stvořených věcí. Neláska a sobectví dnešního člověka ovlivňuje duchovní rovnováhu vesmíru. Hřích porušuje harmonii stvoření a ovlivňuje kodex Lásky, která vytvořila člověka i ostatní stvoření.
Znečištění a ničení přírodních zdrojů je těžkým hříchem proti podstatě Otcovy Lásky. Všechny národy, které nemilosrdně využívají přírodní zdroje, ale už nedělají nic pro to, aby je nahradily (obnovily), budou vyhlazeny a jejich země i přírodní zdroje budou předány jiným národům! Apokalyptičtí jezdci se už blíží, dusot jejich koní přinese zoufalství a smrt! To bude odměna, kterou obdrží tato bezbožná a hříšná generace, která se bouřila proti svému Stvořiteli a poskvrnila Jeho přikázání, která jsou v zájmu zdravého lidského soužití i rovnováhy stvoření a jež znamenají život, pokoj, lásku a harmonii.

Můj nastávající příchod se blíží. Lidé Moji, probuďte se, aby Můj příchod nebyl pro vás překvapením, protože pro ty, kteří Mne neočekávají, bude pak už příliš pozdě.

Váš Otec, Hospodin, Pán národů.
Předávejte Má poselství celému lidstvu.

(ave)

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

JSTE POVOLANÍ KE SVATOSTI

27. června 2013 v 9:57 JABEZ


"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

PŘIJÍMEJTE VŠECHNY ZKOUŠKY S RADOSTÍ

20. června 2013

Děti Lásky,
vyslechněte Mě. Mluví Láska. Já Jsem. Já jsem Alfa i Omega. Já jsem tvůrcem všech věcí. Věřte ve Mě. Otevřete svá srdce tomuto okamžiku. Odevzdejte se Mi. Já na vás nikdy nebudu páchat násilí. Já vždy dodržím Své sliby, pouze si přeji pozvednout vás ke slávě. Dejte Mi svolení, abych vás proměnil. Je zapotřebí provést hodně změn ve všech oblastech vašeho života.
Mnozí z vás jste se stali velice neposlušnými. Chováte se jako bohové a olupujete Mě o hodně slávy. Milovaní, musíte si uvědomit, že nic z toho, co máte, jste získali vlastním přičiněním. To Já vás vyznamenávám Svou Přítomností, Já vám projevuji přízeň Svým přátelstvím, aby ve vás narůstala láska. Já vás požehnávám zkouškami, ale vy je nikdy nepřijímáte s ochotou. Pochybujete o Mých pohnutkách a domníváte se, že sami mnohem snadněji dosáhnete úspěch než se Mnou. Milovaní, děláte chybu. Vstupte do jednoty se Mnou a zůstaňte v ní. Neodbíhejte od stáda. Slyšte Můj hlas. Dodržujte Má přikázání a vytrvejte v lásce.
Mým přáním je, aby narůstala vaše svatost. Jistou dobu budete ještě bojovat se svými sobeckými způsoby a budete se snažit jít svou vlastní cestou. Já o tom vím. Vím o vás všechno.
Ale vězte, že Já budu řídit vaše myšlenky, každý váš krok. Povedu vás každý den, abych z vás vymodeloval bytosti Světla. Důvěřujte Mi. Radujte se z Mého mistrovského plánu. Přijímejte všechny zkoušky s radostí.
Vězte,že vítězství nad vašimi nedokonalými způsoby bude Mé. Jste povoláni ke svatosti. Chovejte se jako Mí dědicové. Miluji vás nekonečnou láskou. Pokud vytrváte, po vašem odchodu vás budu korunovat.
Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom

(ave)


STROM A JEHO OVOCE

26. června 2013 v 22:47 ZAMYŠLENÍ NAD...

MATOUŠ 7


O POSUZOVÁNÍ DRUHÝCH

"Nesuďte, abyste nebyli souzeni
.2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
3Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
4Anebo jak to, že říkáš svému bratru: 'Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka' - a hle, trám ve tvém vlastním oku!
5Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.
6Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

O VYSLYŠENÍ PROSEB

7Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
8Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
9Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?
10Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu?
11Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!
12Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.
13Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.
14Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

O STROMU A OVOCI

15Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.
16Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?
17Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce.
18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
19Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
20A tak je poznáte po jejich ovoci.

-----------------------------------------------

POSVÁTNOST ŽIVOTA A RODINY

26. června 2013 v 20:23 VORBEREITUNG - BOŽÍ PŘÍPRAVA


"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..." (1. Tesalonickým, 5/19 - 22)


171. SMILSTVO JE JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH ZLOŘÁDŮ DNEŠNÍ DOBY,
STEJNĚ JAKO Z NĚHO PLYNOUCÍ VRAŽDY DĚTÍ

16. června 2013

Mé dítě. Květe můj. Já, tvůj svatý Bonaventura, tě mám moc rád.
Čas se přibližuje a brzo tu bude konec. Proto, Sluníčko mé, řekni všem Božím dětem, aby se připravily, aby otevřely svá srdce jedinému pravému Synu Božímu, aby Ho přijaly, následovaly a řekly Mu své ANO. Pouze tak budou moci vejít do Ráje, neboť jenom On je Cestou do (blaženosti) Království nebeského.

Řekni to, Květinko moje, všem našim dětem. Veliká je radost na nebesích, protože mnoho duší se obrací. Smutná jsou nebesa, když vidí, kolik hanebností je stále ještě pácháno na Božích dětech.
Smilstvo je jedním z největších zlořádů dnešní doby, stejně jako z něho plynoucí vraždy dětí. Potrat je smrtelným hříchem. Kdo přivodí potrat, musí se zodpovídat z vraždy. To si uvědomte vy všichni, nezodpovědní muži a ženy, kluci a dívky, protože pouhý sex vám přinese utrpení.
Milujte se, zakládejte rodiny a teprve pak se spojujte s cílem plodit děti.

Kdo dodržuje přikázání Boha Otce, kdo se naučí porozumět jim, ten bude navěky šťastný.
A vy, ti zlí a bezcitní lékaři - potratáři, připravte se na svůj hrozný trest. Bůh Otec na vás hledí s odporem, ačkoli On i vás miluje z celého srdce jako Boží děti, ale vy se dopouštíte vraždy neviňátek a tento velký hřích omlouváte bezcitnými důvody, které jsou velice vzdálené od Boha.
Sami sebe považujete za "zachránce" těchto matek, a přitom právě vy i otcové a ti další, kteří nečinně přihlížejí a vás snad při tom ještě i podporují, je popouzíte k tomu největšímu hříchu, čímž je vystavujete blízkosti zatracení.

Čiňte pokání! Litujte své činy a staňte se opravdovými Božími dětmi. Takovými, které uznávají Slovo svého Otce a dodržují je.Takovými, pro které jsou rodina i život postvátnými.
Přijměte toto varování a obraťte se. Svým ANO Ježíši proměníte svůj život opět na dobro. Vzchopte se tedy a proberte se z této noční můry, v níž žijete, jinak budete navždy ztraceni.
Hřích, kterého se dopuštíte, i hřích, o který se přičiňujete u druhých a zaplétáte je do něj, bude přičten negativně na vrub vaší zodpovědnosti. Tudíž vás varuji, a čiňte pokání, než bude pozdě. Ježíš pak zachrání také vás, protože Jeho Srdce je milosrdné.

Čiňte pokání a řekněte Ježíši své ANO! Tak budete moci být také vy spaseni a nastoupit věčné dědictví, jež Bůh Otec přislíbil a s láskou připravil. Ježíš přijde a vezme také vás s sebou, ale musíte se dát na pokání a oželet své hříchy.
Začněte vyslovením svého souhlasu Ježíši.
Staniž se.
Váš svatý Bonaventura.

(ave)

MODLITBY ZA NEJMENŠÍ

26. června 2013 v 13:39 MODLITBY

MODLITBA ZA DĚTI
umírající nepokřtěné a při potratech


SOUČÁST DENNÍ MODLITBY:

A/
Modlitba růžence

B/
Pane Ježíši, prosím Tě za děti, které umírají nepokřtěné.
Mně si křtem daroval věčný život, dej, abych stále vyprošoval/a pro druhé totéž, jsem sám/sama dostal/a. Prosím, vyslyš modlitbu za spásu duše těchto dětí. Prosím Tě obzvláště za děti umírající při potratu.
Odpusť těm, kteří se prohřešili - často z nevědomost, bezradnosti, zoufalství nebo strachu.
Smiluj se nad námi!

C/
Pane Ježíši, na přímluvu své matky Panny Marie, která Tě s láskou porodila, a na přímluvu svatého Josefa, obětavého člověka, který o Tebe s láskou pečoval, prosím Tě za nenarozené děti, které jsou v nebezpečí zmaru. Prosím Tě, dej jejich rodičům dostatek lásky a odvahy, aby své započaté děti zachovali při životu, který jsi jim Ty sám věnoval. Amen.

D/
Svatý Josefe, ochránce svaté Rodiny, ujmi se svou láskyplnou péčí a svými přímluvami všech dětí, narozených i nenarozených a jejich rodičů, a to ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
Amen.

Pozn. :
Modlitbu C se lze modlit jako součást DUCHOVNÍ ADOPCE za konkrétní dítě po dobu 9 měsíců, od složení SLIBU DUCHOVNÍ ADOPCE.

Více na stránkách
nebo

OČISTA CÍRKVE

23. června 2013 v 21:50 ENOCH

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

MODLETE SE ZA PAPEŽE FRANTIŠKA,
PROTOŽE BĚHEM SVÉHO PONTIFIKÁTU BUDE MUSET PROJÍT
TĚŽKÝMI ZKOUŠKAMI!

19. červen 2013

VÝZVA MARIE, RŮŽE TAJEMNÉ, KATOLICKÉMU SVĚTU


Lidstvo čekají důležité události. Probuzením svědomí vám Můj Otec ukáže Pravdu a učiní vás přístupnými pochopení, abyste poté, až se navrátíte do tohoto světa, splnili všechny úkoly, které dosud zůstávaly nevyřízené.

Každý z vás, Mé věrné děti, se vrátí do tohoto světa s určitým posláním, kterému budete muset dostát. Mé páté dogma bude vyhlášeno po Varování, a proto nemějte strach, všechno se bude dít v souladu s vůlí Mého Otce.

Modlete se za papeže Františka, protože během svého pontifikátu bude muset projít těžkými zkouškami! Vyslanci zla, kteří infiltrovali sídlo Petrova stolce, ho budou podrobovat zkouškám. Chtějí zmodernizovat Církev Mého Syna a zavést nové změny při celebrování mše svaté (při slavení Eucharistie).

Modlete se, děti Moje, modlitební řetězce za to, aby papež nerealizoval zmiňované změny, které by katolickému světu přinesly zkázu. Tyto změny otevřou dveře falešnému ekumenismu, který by s sebou přinesl pohanské učení, a tím by přivodil zborcení nauky Církve. To vše by byl počátek rozkolu, a vy už víte, jaké důsledky by to mělo pro katolický svět. Modlete se, aby za pontifikátu papeže Františka k těmto změnám nedošlo.

Nepřátelé Církve Mého Syna dají o sobě velice brzy vědět, ale vy po jejich ovoci poznáte, kým vlastně jsou. Vyslanci zla ve Vatikánu už vše naplánovali, a tak pro Církev Mého Syna začíná její těžká křížová cesta. Co nevidět dojde k události, která zahýbá základy Církve a způsobí, že mnozí budou ve své víře zvikláni a odvrátí se od Mého Syna.

Děti, očista Církve bude velice těžká, proto zůstaňte pevní ve víře a modlete se za ni. Církev, to je můj Syn, a vy jste Jeho (její) mystické Tělo, neopouštějte Ho (ji). Vytvořte modlitební řetězce, uvědomte si, že to všechno tvoří součást očisty, která je nezbytná pro obrození Nové Církve.

Dnes, dítka Moje, pláču, protože Církev mého Syna bude brzy zrazena mnoha jejími představiteli, vysokými kněžími, kteří včera přísahali, že budou jejími střelkami (kompasu). Věrolomnost, která Mému Synu způsobí bolest a která se projeví v celé Církvi, bude horší než zrada Jidášova. Všechno musí být naplněno, jak je psáno, ale přesto Mne přemáhá bolest a smutek, když vidím podvody a pokrytectví tolika kardinálů. Očista Církvi začíná být v plném proudu, a tak vy, Cyrénští, pomozte Mu nést tento kříž, aby Jeho utrpení na Kalvárii bylo méně bolestivé. Po bouři však přijde klid a také počátek nové Církve, který sice bude nuzný, skrovný, prostý, ale plný milosti a úplného odevzdání se Božích dětí do služby.

Ať s vámi přebývá pokoj Mého Otce, Má věrná dítka, vaše Matka vás miluje.
Maria, Růže Tajemná.

Sdělujte Má poselství celému lidstvu.

(ave)


MODERNÍ TECHNOLOGIE VERSUS MODLITBY

23. června 2013 v 18:54 HOLY LOVE


14. června 2013

Blahoslavená Matka říká: "Chvála Ježíši."
"Prostřednictvím moderních technologií má lidstvo těchto dnů na dosah ruky (snadný) přístup k množství informací i k neomezenému konzumu. Ačkoli Bůh tyto technologie toleruje, není spokojený s některými způsoby, jak se používají, ani se způsoby, jak ovládly srdce."

"Dnes přicházím, abych poukázala na to, že pomocí svatého růžence máte na dosah ruky více moci, než byste kdy mohli mít prostřednictvím moderních technologií.
Modlitbou růžence lze obrátit srdce, zastavit války, ochránit svobodu a zastavit potraty. Vroucí modlitbou žence budete s to zachránit svou vlastní duši na rozdíl od mnoha těch, kteří prostřednictvím moderních technologií své duše ztratí.
Růženec je prostředkem na zmírňování budoucích událostí, protože Boží srdce je blahovolné vůči světu, který se k Němu uchyluje. (Jonáš kapitola 3)"

"Uvažte tedy, jak škodlivé jsou účinky moderních technologií, kdy je dovoleno, aby se v přítomném okamžiku konzumovalo všechno. Přesměrujte své priority a zdroj své síly a moci si učiňte z růžence. Nepokračujte dále po cestě sebezničení, kterou soustavně sledujete.
Ať vás zlatý řetízek Mého růžence přivede do Světla Pravdy, jež je Boží vůlí."

-----------------

PÁTEČNÍ BOHOSLUŽBA - za všechny falešně obviněné společností, vládou a církevními kruhy; ať jsou všechna falešná obvinění vystavena působení Pravdy.

Ježíš je tu se Svým obnaženým Srdcem. Říká: "Já jsem Ježíš, zrozený v těle."

"Bratři a sestry, trpělivost s každým křížem je tím hlavním. Mé Milosrdenství je vždy s vámi a Má ustanovení jsou dokončena. Neexistuje žádný kříž, který trvá věčně. Tak, jak uplyne čas, uplynou s ním i kříže."

"Dnes vám dávám Své Požehnání Boží Lásky."

(ave)
SMILSTVO JAKO PROKLETÍ

23. června 2013 v 18:53 ZAMYŠLENÍ NAD...

DOPORUČUJEME DO POZORNOSTI ZVLÁŠTĚ MLADÝM

Zejména mladým lidem, kteří dosud nenašli cestu k Bohu, a tudíž nečtou poselství Varování, je určeno aktuální zamyšlení nad problematikou smilstva, před kterým nás obzvláště v posledních měsících varují poselství mnoha vizionářů.
Z toho důvodu bylo zveřejněno na adrese

http://babileto.blog.cz/1306/hrichy-smilstva-v-bibli-a-dnes-1
a
http://babileto.blog.cz/1306/hrichy-smilstva-v-bibli-a-dnes-2

admin

NESLEVUJTE ZE ZÁKONŮ PRAVDY

22. června 2013 v 13:34 HOLY LOVE

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..." (1. Tesalonickým, 5)


17. června 2013


"Já jsem váš Ježíš, narozený v těle."
"Říkám vám, že čím více svobody ztrácíte prostřednictvím nespravedlivých zákonů, tím více jste vtahováni do globalizace a do jednotného světového řádu. Vlády nesmí rozhodovat o otázkách morálky. To vše je součástí satanova plánu, jak nevhodnými pohnutkami napomáhat morální degeneraci."

"Pravda vám byla dána v Desateru a poté opět v Mých zákonech Svaté Lásky. Odchýlení se od nich je hříšným pokusem redefinovat Pravdu. Pravda zůstává Pravdou. Neexistují žádné omluvitelné kompromisy, které by ji mohly změnit. "

"Jak jsem vám říkal už předtím, vaše pokusy dělat jakýmkoli způsobem ústupky v otázkách morálky, zejména mocí zákona, nadiktují budoucnost vaší země i světa jako celku. Jsou předzvěstí zlověstných událostí pro všechny."
"Proto se obraťte o pomoc opět k modlitbám, k mnoha modlitbám a obětem. Jestliže vy neopustíte Mne, ani Já vás nikdy neopustím.
Své modlitební úsilí učiňte časově soubežným, a to tak, že se budete zúčastňovat růžencových bohoslužeb zde (=ve svatyni), kde Já vždy budu ve vašem středu.
Pouze dobrem lze přemoci zlo. Slevováním z dobra propůjčujete vítězství nepříteli. Oddávejte se (ustupujte) vždy pouze Pravdě."

(ave)

PŘÍSTAVY BEZPEČÍ

20. června 2013 v 11:08 JOHN LEARY

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..." (1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

Neděle 9. června 2013

Ježíš řekl:
"Lidé Moji! Vás zajímá, proč vám namísto poselství o dnešních čteních dávám tak závažnou zprávu o ztrátě vaší země a vašich svobod. Sdělení, která vám budu dávat od nynějška, budou ještě vypjatější a závažnější, protože věci (události), které jsem pro vás nachystal, se začnou za krátký čase odvíjet.
Byli jste uvědomění o tom, jak lidé jedno(tné)ho světa plánují další internační tábory smrti na likvidaci všech křesťanů a vlastenců, kteří nebudou souhlasit s novým světovým řádem. Blíží se doba, kdy ti zlí, kteří řídí vaši vládu, budou donucovat vaše lidi k povinnému nošení čipů v těle, čipů, které si Já nepřeji, aby je Mí věrní nosili, a to za žádných okolností. Tyto čipy v těle budou ovládat vaši mysl a svobodnou vůli, ale vaše úřady budou zabíjet ty lidi, kteří je odmítnou přijmout. Budete moci vidět, jak se kvůli uměle vyvolanému finančnímu krachu vyhlašuje stanné právo, také šíření pandemického viru a pokračující teroristické vraždění pod falešnou visačkou, protože je způsobené jednotlivci, kteří mají do těla zavedený čip.
Já budu Své věrné varovat, abyste odešli do Mých útočišť, protože vaše životy i duše budou ohroženy. Jakmile ti zlí převezmou vaši zemi zavedením stanného práva, Amerika se stane součástí Severoamerické Unie. Pak tato vlajka Severoamerické Unie nahradí vlajku Spojených Států Amerických. Všechna vaše práva vám budou odebrána, proto bude nutné, abyste prchli do Mých útočišť. Jakmile se svými batohy, stany, dekami a spacími pytly opustíte své domovy, Mí andělé vás budou provázet svým neviditelným ochranným štítem. Několik Mých věrných duší připravuje tato útočiště k přebývání a stravování těch, kteří budou dovedeni do bezpečí Mých úkrytů.
Poděkujte Mně a těm, kteří tato útočiště zbudovali, za to, že vytvořili bezpečné přístavy pro Mé věrné, ve kterých budou moci pobývat po celou dobu soužení."

(ave)

SVÁTKY DVOU SRDCÍ

19. června 2013 v 14:37 JOHN LEARY
"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..." (1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

SVÁTEK NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Pátek 7.června 2013

Ježíš řekl:
"Lidé Moji, právě slavíte svátky Mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mé Matky, Panny Marie, jež jsou vedle sebe. Naše Dvě Srdce jsou spojena tak, jak byla zpodobená ve vašem vidění *. Když pohlížíte na Mé Svaté Srdce, připomíná vám, jak moc vás všechny miluju a jak moc si přeji, abyste Mne všichni milovali svou vlastní oddaností. Já jsem skutečný člověk a Svou lásku k vám jsem prokázal tím, že na Svém kříži jsem zemřel za všechny z vás. Vy můžete ukázat svou lásku ke Mně tím, že Mi umožníte být Pánem vašeho života. Obětujte Mi všechno, co každý den děláte, a Já vám pomůžu nést váš každodenní kříž. Když si dáte osobní závazek milovat Mě a budete Mne poslouchat, vydáte se na správnou cestu do nebe.
Oslovujte všechny lidi kolem sebe a vyzvěte je, aby se Mnou sdíleli Mou lásku. Já jsem Láska a přeji si, abyste byli se Mnou sjednoceni stejně, jako je se Mnou sjednocena Moje požehnaná Matka, Panna Maria. "

Ježíš řekl:
"Lidé Moji, volám Své věrné k hlubšímu modlitebnímu životu na ochranu vašeho vnitřního pokoje se Mnou před veškerým rozptýlením v tomto životě. Jak se stále více přibližujete době soužení, můžete pozorovat výkyvy počasí a rovněž vidíte, jak se zvyšuje ohrožení vašeho života. Mé Varování pomůže probudit některé lidi, ale vy si potřebujete vytvořit ještě silnější vnitřní modlitební život, abyste v této době konce (časů) ochránili sami sebe. Bez dobré obrany proti rostoucímu zlu byste mohli být smeteni Antikristovými silami zla. Já přivedu Své věrné do Mých útočišť **, ale vy musíte být s to uslyšet ve svém srdci Mé volání. Pokud Mne neposloucháte v modlitebním životě, umožňujete tím hluku pozemských událostí, aby přehlušovaly Má sdělení.
Mějte se na pozoru, když budou ohroženy vaše životy, poněvadž to bude čas přijít do Mých útočišť. Když uvidíte, že čipy v těle jsou povinné, stanné právo vyhlášeno a hlavní schizma v Mé Církvi bude skutečností, tyto věci budou pro vás znamením, abyste opustili své domovy a odešli do Mých útočišť."
** azylových center

SVÁTEK NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE

Sobota 8.června 2013

Panna Maria řekla:
"Mé drahé děti, vím, že slavíte Můj svátek, svátek Mého Neposkvrněného Srdce, který je druhou částí svátku našich Dvou Srdcí. Byla jsem vděčná, že kněz obrátil svou pozornost na Mou druhou lásku, na Mého milého svatého Josefa. Mou první láskou je provždy Můj Syn, Ježíš, protože jsem žila v Jeho Božské vůli.

Ale Josef byl důležitou součástí mého pozemského života, protože mě ochránil před obviněním lidí za to, že jsem byla těhotná aniž jsme byli oddáni. On se také staral o naši Svatou rodinu, obzvláště během naší cesty do Egypta a při nalezení Ježíše v chrámu - v dnešním evangeliu. Josefova slova ve Svatém Písmu neuslyšíme, ale on své city k nám projevoval v každodenním životě. Jelikož vaši lidé dnes cestují snadněji letadly a auty, nedokážete si plně uvědomit, jak bylo tehdy těžké putovat do Betléma, do Egypta, do Jeruzaléma nebo do města Ein Karem k Alžbětě.
Děkuji všem svým modlitebním bojovníkům za věrnost každodenní modlitbě růžence. Mám velice ráda všechny své děti, protože sdílíte lásku našich Dvou Srdcí. I nadále se modlete k našim Dvěma Srdcím, a budete moci být spojeni v jednotě s námi ."

Ježíš řekl:
"Lidé Moji, předal jsem vám mnoho vzkazů, abyste nepříjímali čip do těla, tudíž vaše svobodná vůle nebude moci být ovládána. Budu vás také varovat, když bude čas odejít do Mých útočišť, abyste nezůstávali ve svých domovech, až ti zlí přijdou do vašeho domu, aby vás vyslýchali a zatkli, protože jste si nenechali zavést čip do těla. Někteří lidé si neuvědomují, že existují zlí, kteří pracují pro Antikrista a jsou odhodláni zlikvidovat všechny křesťany, kteří věří v Boha. Když nebudete mít v těle čip, budete považováni za psance, kteří jsou proti novému světovému řádu. To je důvod, proč bude lepší, abyste odešli ze svých domovů a vyhledali Má útočiště, než byli umučeni ve vlastních domovech.
Neříkám vám to proto, abych vás vyděsil, ale toto je realita nadcházejícího pronásledování. Buďte připraveni odejít do spíše venkovského stylu bydlení v Mých úkrytech."

(ave)


MĚJTE V ÚCTĚ MANŽELSKÉ SVAZKY

18. června 2013 v 14:12 JABEZ

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)


UŽ NEMÍNÍM NADÁLE DOVOLOVAT SATANOVI, ABY VÁS KLAMAL

15. června 2013

Děti Mého Božského Srdce,
Já Jsem. Jsem Alfa i Omega. Jsem, Který Jsem, váš Otec. Radujte se ze Mne. Přeji si vás poučit. Otevřete svá srdce Mé Božské vůli. Otevřete svá srdce Mně. Odevzdejte se. Dejte Mi svolení, abych vás přetvořil. Nebojte se Mé Božské vůle. Důvěřujte mi. Svěřte Mi své vlastní životy a všechny, které milujete. Žijte v pokoře a zůstávejte naplnění vírou. Potřebuji mnoho modlitebních válečníků.

Mnozí z vás jste se stali lhostejnými k hříchu. Kráčíte po Zemi a vyhledáváte svůj vlastní cíl. Štvete se za sny, které nejsou smysluplné. Odmítáte se Mě zeptat, co Já chci pro vás. Obracíte se ke Mně zády. Myslíte si o sobě, že jste mnohem schopnější než ti druzí. Chováte se jako bohové a odmítáte pokleknout přede Mnou v poslušnosti. Vaše srdce se minutu za minutou stávají chladnějšími a myslíte si, že si zasloužíte být nazýváni Mými syny a dcerami. To je chyba.
Mnozí z vás jste dali svou duši satanovi. Byli jste zaslepení ambicemi, byli jste zaslepení poctami, zaslepení slávou. Odmítáte se pokořit v Mých očích. Já vás dostanu na kolena a vezmu vám všechny věci. Budu-li muset, vezmu vám ty, které milujete. Jestliže jste vstoupili do vztahů, které jsou hříšné, budu vás trestat. Oddělím vás od objektu vaší náklonnosti (lásky), abych si vás opět přitáhl k Sobě.

Povolám k Sobě mnohé, a přinutím vás vidět Pravdu. Zbavím vás přátelských vztahů, které vás ničí.Očistím vás a z vašich životů odstraním stěžejní faktory, abych vás probudil.
Milovaní, nemyslete si, že jednám v hněvu. Mé přání je nefalšované. Chci vám odhalit mnoho věcí, věci, které musí vyjít na světlo, aby vás přiměly změnit se. Připravte se na to, co má přijít. Miluji vás nehynoucí láskou a už nemíním nadále dovolovat satanovi, aby vás klamal. Připravte se na změnu, jinak budete muset být hozeni do pekelného ohně. Poslechněte Mne. Osvoboďte se od veškerých hříchů. Žijte tak, abyste se zalíbili jenom Mně.
Mějte v úctě své smlouvy. Mnozí z vás rozbíjíte posvátný svazek manželství, a tím Mě urážíte. Posvátnost manželství musí být střežena všemi těmi, kteří mají takové smlouvy s jinými dušemi. Pokud nebudete mít v úctě podobné (manželské) svazky, následkem budou mnohé tresty. Rodiny budou opětovně sjednocené a Má vůle se bude dít.
Nedělejte si ze Mne posměch. Já jsem Tvůrce života. Dodržujte Má přikázání. Nevzbuzujte Můj hněv na vás.
Milovaní, zanechávám vám Svůj polibek míru. Šalom.

http://jabezinaction.blogspot.cz/

(ave)

VAŠE ČEKÁNÍ SE KRÁTÍ

17. června 2013 v 18:16 VORBEREITUNG - BOŽÍ PŘÍPRAVA
"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..." (1. Tesalonickým, 5/19 - 22)


168. ZAVČASU SE OBRAŤTE,
NEBOŤ JAKMILE K VÁM PŘIJDE ON, VŠE SE BUDE DÍT RYCHLE.

11. června 2013

Mé dítě. Mé drahé dítě.

Já, tvoje milovaná Matka v nebi, chci dnes tobě a všem Našim dětem, těm věřícím i nevěřícím, říci, že "čekání" se blíží ke svému konci, protože Bůh Otec, Všemohoucí Otec nás všech, už velice brzo pošle Svého Syna, Ježíše Krista, aby učinil přítrž všem nespravedlnostem na vaší Zemi a přivedl Jeho děti zpět na správnou cestu Lásky.
To, co se děje na vaší Zemi, nabírá takových rozměrů, že Bůh Otec už tomu nehodlá přihlížet. Radujte se. Neboť ON, Jenž stvořil vás všechny i všechno, toto zlo zastaví, jakmile bude hrozit jeho (další) vystupňování - a to už nebude trvat dlouho. Zavčasu se obraťte a připravte své duše. Otevřete svá srdce příchodu Mého Syna, neboť jakmile On k vám přijde, vše se bude dít rychle.

Antikrist ještě neukazuje svou pravou tvář, ale buďte ujištěni, že ve své satanské ruce už drží všechny nitky, aby přivodil tomuto světu záhubu. Způsobí úpadek dobra, rozklad víry v jediné pravé náboženství, přivodí nesčetné intriky, pokušení, lži, zlovolnosti, útlak a zotročení.
Tento satanášův Zlý a jeho pochopové jsou vysazení na ovládnutí světa. Zasévají mezi vás sváry a nenávist, podněcují sociální roztržky, náboženské rozštěpení, nejistotu, pochybnosti a strach o vaši existenci. Jejich cílem je ovládat svět a vás budou trpět jen jako otroky. Usilují o destrukci dobra, jakož i zničení všech "poukazů" na Ježíše a Boha Otce, aby vám nezbyla jiná cesta než do pekla, do věčného zatracení.
Čím horší budete vy sami, o to více uznání se vám dostane ve světě ďábla, ale, Moje milované děti, o to více se také vzdálíte od Boha Otce a zahradíte si tím cestu do Jeho Nebeského království.
Sami se tak zbavíte dědictví a nebudete moci sklízet zaslíbené plody a slávu nebes, neboť jste si zvolili cestu zla a připravili jste se o všechny vyhlídky na věčnost v pokoji.
Nikdy nebudete moci zakusit Lásku Boha Otce a navždy zůstanete odloučení od štěstí a potěšení, od pokoje a radosti, protože po dobu svého života jste si svými bezohlednými skutky ve službách ďábla uzavřeli cestu k Bohu, svému Stvořiteli, a sami jste nastoupili cestu do pekla. Avšak tam, Mé milé děti, na vás čeká satan a bude se vám ukrutně nahlas smát, protože jste se chytili do jeho osidel, on však nedodrží ani jeden ze svých slibů. Zato vám bude působit muka a nechá vás trpět, připraví vás o čest a bude s vámi zacházet velice špatně, protože jeho "potěšením" je utrpení druhých. Své štěstí čerpá ze soužení svých obětí, tak, jak to děláte za svého života vy.

A tak se probuďte, Mé ztracené děti, a napřimte svůj zrak opět na dobro. Vzhlížejte k Ježíši a k Bohu Otci a naplňte svá srdce láskou. Napravte se, Mé milované děti, a proste Nás, abychom vám pomohli. My rozlomíme řetězy, kterými vás satan spoutal - to uskutečníme ryzí láskou, a vysvobodíme vás z jeho údolí neřestí a nepravostí.
Přijďte k Nám! - Nebe je otevřené, abychom se dostali k Tomu, Jenž nás o to upřímně a uctivě žádá. Bůh Otec i Ježíš vás milují! Každého z vás přijmou v láskou a velkou radostí, protože každé dítě, které opět najde cestu ke svému Otci, je důvodem k radostnému veselí na nebesích.
Přijďte tedy k Němu, k Ježíši, Jenž vás tolik miluje. Žádný hřích není tak velký, aby nemohl být odpuštěn. Přijďte dříve, než bude pozdě. A přijďte ještě než začne to velké pohlížení do duší. Protože kdo není čistého srdce, kdo hodně zhřešil a nečinil pokání, a obzvláště ten, kdo nežije ve víře, u takového je možné, že z lítosti nad tím, co všechno učinili, nebude s to přežít pohled do své duše.
Proto, obraťte se zavčasu a dejte Ježíši své ANO, On vás vysvobodí ze spárů satana. On nevěřící obdaruje vírou a postará se o všechny Své děti, ale k tomu potřebuje vaše ANO.
Přijďte tedy k Němu, k Nám, nebe tu bude pro vás, jakmile nás snažně a upřímně požádáte.
Nezahrazujte si přístup do věčnosti. Na nápravu není nikdy pozdě! Mějte Má slova stále na paměti, neboť každému, kdo Mému Božskému Synu řekne své ANO, přispěcháme na pomoc.

Staniž se.
Vaše milující Matka na nebesích.
Matka všech Božích dětí.

Ježíš: "Kdo nezná cestu ke Mně, kdo Mne zapírá a nebere vážně Naše posvátná slova, ten ať se obrátí než bude příliš pozdě, neboť jakmile Bůh Otec učiní všemu přítrž, budete se muset ke Mně hlásit, abyste nebyli pohlceni pekelnou propastí.
Obraťte se! Doznejte se ke Mně a řekněte Mi své ANO! Poté, Mé milované děti, vás přijdu zachránit a vezmu vás s sebou do Svého Nového království. Bude vám darována věčnost v Mém Ráji a vaše radost bude obrovská.
Miluji vás.
Váš Ježíš."

Děkuji, Mé dítě. Má dcero.

(ave)

MODLITBA MÉHO OTCE

17. června 2013 v 12:11 ENOCH

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)


CÍRKEVNÍ HIERARCHIE, PROČ JSTE ZMĚNILY MODLITBU ´OTČE NÁŠ´,
KTEROU JSEM UČIL SVÉ UČEDNÍKY?

6. června 2013


JEŽÍŠ VE SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ VYZÝVÁ CÍRKEVNÍ HIERARCHIE

Pokoj vám, hierarchové, nejvyšší kněžstvo!

Církevní hierarchie, nejvyšší kněží, proč jste změnili modlitbu ´Otče náš´, kterou jsem učil své učedníky? Modlitba ´Otče náš´, kterou se modlíte dnes, není stejná jako ta, kterou jsem učil Své učedníky, když mi řekli "Mistře, nauč nás modlit se", a já jsem to udělal.
Řekl jsem:

"Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení,ale zbav nás od zlého. Amen." (Matouš 6, 9-13)

Stádce Moje, slova ´viny´a ´viníci´ nezahrnují pouze vaše osobní a duchovní viny (či dluhy *), ale také viny vašich předků a zemřelých. Když říkáte ´odpusť nám naše viny jako i my odpouštíme našim viníkům´, narážítetím na osobní přestupky a ignorujete mezigenerační linie, myslím tím vaše zesnulé a předky.

V modlitbě ´Otče náš´, kterou jsem učil své učedníky, se projevuje soucit Boha Otce vůči Jeho dětem, Jeho láska k nim, Jeho odpuštění a ochrana. Modlitba ´Otče náš´ taková, jak se ji modlíte dnes, nebere v úvahu vaše předky a zemřelé. Když měníte slova ´viny za hříchy´ a ´viníci provinění proti nám´, manipulujete s plánem Boží spásy a narušujete ho. Modlitba ´Otče náš´, jak ji Můj Otec naučil Mne, abych ji předal Jeho dětem, má moc osvobozovat vaše duše, zesnulé vašich rodin i vaše předky, pokud se ji modlíte s vírou. Je to modlitba exorcismu, která vás osvobodí od útoků zlého a ochrání vás před jeho nástrahami. Je to také modlitba pro život a obživu vašeho ducha. Je to modlitba, která vám poskytuje nejen tělesnou potravu, ale je nejdůležitějším duchovním pokrmem, kterým (Já) Jsem .

Představitelé Mé Církve (vysoké kněžstvo), pastýři Mých oveček, ze srdce vás žádám, abyste se vrátili k té modlitbě ´Otče náš´,kterou Mě naučil Můj Otec, protože jak se ji dnes modlíte vy a také ji učíte Mé stádce, nemá stejnou hodnotu a duchovní sílu. Chcete-li měnit slova ´viny (dluhy) za hříchy´ a ´viníci(dlužníci) provinění proti nám´, vytrácí se milosrdné a osvobozující působení Otce na Jeho děti zde, na Zemi, i na duše vašich předků a těch, kteří odešli na věčnost.
Modlitba ´Otče náš´ společně s ´Vyznáním víry´ a modlitbou Magnificat jsou mocné modlitby, které v sobě soustřeďují celý plán spásy, který Můj Otec lidstvu předurčil.

Pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání a obraťte se, protože Boží království je blízko. Váš Učitel a Pastýř, Ježíš v Nejsvětější Svátosti.

Dávejte Má poselství na známost celému lidstvu.

* Pozn. překl.: slova dluhy/viny a dlužníci/viníci jsou do češtiny přeložena jako viny a viníci, v jiných světových jazycích je jejich použití variabilní; pro přesnější překlad by bylo nutné znát originální verzi této modlitby.

(ave)

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

NOVÉ STVOŘENÍ

16. června 2013 v 23:25 ENOCH

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)

MÉ NOVÉ STVOŘENÍ BUDE DOBOU NEBE NA ZEMI!


12. června 2013

BŮH OTEC MLUVÍ KE SVÝM DĚTEM

Lidé Můj, dědicové Moji, pokoj vám!

Doba Mého království se blíží. Můj očištěný lid, to budou Mí dědicové, oni budou Mým velkým potěšením. Celé Mé stvoření bude žít v naprosté harmonii se svým Stvořitelem, Já budu jeho Bohem. Má vůle se bude dít na nebi i na Zemi a Já s ním budu až do konce časů.

Všechno bude jako na počátku. Země bude tím Rájem, který jsem dal vašim otcům a který si oni nevážili. Budete jako děti, které žijí v symbióze s přírodou a ostatními bytostmi, a společně vytvoříte jednu podstatu lásky, míru s duchovní radosti.
Děti Mé, čeká na vás Eden, onen Ráj, v němž bude možné všechno, kde nebudou existovat žádná omezení ani překážky. V Mém novém stvoření budete žít společně s Mými anděly a mnoha svatými dušemi. Na místa, na kterých si přejete být, se budete se moci přemisťovat rychlostí myšlenky. Mé nové stvoření bude nebem na Zemi! Všichni budete bratry a budete žít v lásce, harmonii a plnosti svého Otce. Můj Svatý Duch bude na vás vylévat všechny Své dary a charismata a utvoří z vás duchovní bytosti.
V Mém novém stvoření budou všichni mladí. Očista, kterou budete muset projít, odstraní všechno, co je staré, nemoci a hřích odumřou navěky. V Mém novém stvoření bude vládnout duch nad hmotou, vaše těla budou duchovně přetvořena a vy už nebudete mít žádné fyziologické potřeby. Nebudete cítit žízeň, nebudete mít ani hlad na tělesnou potravu. Vaší potravou bude Beránek Boží, Jenž bude uprostřed vás. Já Sám se budu dávat Svým dětem, Já budu jejich obživou, ne tou naturální, nýbrž duchovní.

Má Země bude po svém očištění rozdělená do dvanácti kmenů Izraele. Vaše celistvé/neporušené bytosti budou transformovány a minulost si nebudou pamatovat. V novém světě, v němž pak budete žít, už nebude existovat fyzická práce, nebudou žádné starosti, potřeby ani náklonnosti, nic z toho, co znáte z tohoto světa, s ničím se už nesetkáte. Vše bude obnoveno Moudrostí Mého Svatého Ducha, duchovní svět s duchovními bytostmi, jejichž podstata bude podobná té, kterou mají Mí andělé, svět, v němž budete sloužit Bohu a oslavovat Ho jako Nejvyšší Bytost, Vládce vesmíru. V Mém novém stvoření poznáte význam Lásky, a tato Láska bude s vámi až do konce časů.
Lide Můj! Zůstavejte v Mém pokoji, Mí dědicové.

Váš otec, Hospodin, Pán národů.

Sdělujte Má poselství celému lidstvu

(ave)


JSOU MEZI VÁMI

14. června 2013 v 11:48 ENOCH

"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)


PADLÍ ANDĚLÉ, KTERÉ NAZÝVÁTE MIMOZEMŠŤANY, JSOU UŽ VE VAŠEM STŘEDU

3. června 2013

NALÉHAVÁ VÝZVA MARIE, MYSTICKÉ RŮŽE, LIDSTVU

Dítka, Boží pokoj vám.
Padlí andělé, které nazýváte mimozemšťany*, jsou už ve vašem středu.
Tyto bytosti a zlovolné duchovní entity se zmocňují těl všech těch, kteří se odcizili Bohu.
Jejich úkolem zde, na Zemi. je zformování bojovné armády mého protivníka. Králové tohoto světa, kteří jsou ve službách temnoty, vědí o existenci těchto bytostí a poskytují jím plnou podporu k tomu, aby provedli invazi na Zemi, čímž zahájí velký Armagedon.

Dítka, nevycházejte ven na ulici bez duchovního brnění, protože tím zmenšíte riziko, že budete napadeni těmito zlými duchovnímu bytostmi, které jsou již mezi vámi. Připomeňte si, co říká Boží slovo:
"Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla" (Efezským 6, 12), musíte být tedy dobře chráněni, abyste dokázali odrážet útoky těchto pekelných bytostí.
Nepolevujte v modlitbách, vždyť přeci víte, že se nacházíte v duchovním boji. Modlitbou ke Krvi Mého Syna zapečeťujte sebe, jak fyzicky a duševně, tak i biologicky a duchovně, také své rodiny, domovy, svou rodinu, příbuzné, přátele, sousedy, svou práci, svůj majetek, hmotný i duchovní, prostě aby všechno bylo chráněno Krví Mého Syna a aby vám žádná síla zla nemohla ublížit.

Dítka, tyto zlomyslné bytosti jsou už na Zemi a snaží se přivodit ztrátu co možná největšímu počtu duší, aby se nemohly stát součástí Mé Mariánské armády. Právě noční doba je oním časovým rozmezím, kdy se stáváte zranitelnými vůči útokům těchto zákeřných bytostí. Proto se před spaním modlete a oblékejte si duchovní zbroj, rozprostírejte ji také nad svou rodinou. Požádejte anděly strážné, svého anděla strážného i ty jejich, aby vás provázeli a ochraňovali v každé době (a za všech okolností), zvláště v době nočního odpočinku, aby vás žádná síla zla nemohla rušit a ukrást vám váš klid.

Provádějte exorcismus našeho milovaného Michaela, kdykoli to bude zapotřebí, a také žádejte o přímluvu a ochranu ty duše, které už dosáhly Boží milost, aby se za vás přimlouvaly a ochraňovaly vás v tomto duchovním boji. Pamatujte, že jenom ti, kteří vytrvají ve víře, dosáhnou Korunu života.

Můj růženec je tou nejmocnější zbraní, kterou vám dávám. Modlete se ho každý den společně s růžencem (korunkou) k drahocenné Krvi a k ranám Mého Syna, a démoni se dají splašeně na útěk. Společně se svými bratry a sestrami vytvořte modlitební řetězce a posilujte se Tělem a Krví Mého Syna, abyste se stali opravdovými duchovními válečníky, pak vás žádná síla zla nepřemůže.

Dítka, z vesmíru budou na Zemi padat ohnivé koule a způsobí mnoho utrpení, smrt a zoufalství. Bezbožné národy budou potrestány a mnohé zmizí, všechny ty země, v nichž se prolévá krev Mých potracených dětí, i všechny ty, kde je povolena sexuální nečistota, marnivost, sodomie a jiné odporné hříchy a špatnosti, zmizí z povrchu zemského zrovna tak, jak to postihlo Sodomu a Gomoru. Z jejich obyvatel budou zachránění pouze ti spravedliví, jak se to povedlo Lotovi a jeho rodině.
Běda těm pošetilým a nerozumným hříšníkům, kteří neustále hřeší a říkají, že se nic nestalo, ani se nic nestane, setrváme tedy v hříchu, vždyť život jde dál! Ach, jak moc se mýlíte, vy vzpurné děti! Říkám vám, že pokud nebudete činit pokání a co nejdříve se nenavrátíte na cestu spásy, všichni zahynete.
Dítka, vzhledem k tomu, že nastávají dny vaší nejsilnější očisty, neodvracejte se od Našich Dvou Srdcí, protože pokud to uděláte, budete navždy ztraceni.
Pamatujte, že Boží milosrdenství dává průchod spravedlnosti. Přemýšlejte o tom a nepromarněte tu poslední minutu vedoucí k vašemu spasení.
Probuď se, lide Boží, ze své duchovní letargie, abyste byli připravení a v pohotovosti, protože triumfální návrat Mého Syna se blíží.
Vaše Matka, Mystická Růže.

Bezodkladně sdělujte Má poselství celému lidstvu.

* cizinci, vetřelci

(ave)

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

PLÁN ZÁHUBY

14. června 2013 v 0:55 ZAMYŠLENÍ NAD...


Nedávno jsme na tyto stránky vkládali poněkud "odlehčený" text pod názvem Satanova taktika, který podněcoval k zamyšlení nad životním stylem a morálkou dnešní doby.
Nyní ke stejnému tématu uvádíme překlad krátkého úryvku z vize Marie Agredy, španělské vizionářky a abatyše františkánského kláštera, žijící v 17. století.

VYHLÁŠENÍ LUCIFERA

po jeho svržení s nebe

(podle Marie Agredy + 1665)


Lucifer řekl:
"Protože Bůh bude se vší pravděpodobností velice milovat lidi, pak nejhorší mstou a nejtěžším příkořím bude, když démoni budou zabraňovat působení Božské lásky, když budou lidi
obluzovat, svádět a všemožně je podněcovat k tomu, aby byli Bohu nevděční a bouřili se proti Němu. V důsledku toho ztratí Boží přízeň a přátelství.
Musíme působit ve vědomí tohoto poznatku a vynaložit na to veškeré úsilí a péči. Lidi budeme podrobovat naší vůli a našemu našeptávání, a tak jim přivodíme zkázu. Budeme pronásledovat celý lidský rod a připravíme ho o slíbenou odměnu. Veškerou naši bdělost vynaložíme na to, aby se lidem nepovedlo dospět k patření na Boha, protože to bylo nespravedlivě odepřeno nám.
Budu nad nimi slavit velké vítězství. Všechno zpustoším a podmaním své vůli. Budu rozšiřovat bludy, sekty a takové zákony, které budou v rozporu s Božími zákony.
Já sám pozvednu z lidí proroky a vůdce, vštípím jim své bludné učení, které budou rozšiřovat po celém světě. Poté, ze msty vůči jejich stvořiteli, je stáhnu k sobě, do pekelných muk. Chudé budu soužit, potřebné utlačovat, opuštěné pronásledovat. Chci zasévat svár, rozněcovat válečné plameny, popouzet národy jeden proti druhému. Zplodím zpupné a nestoudné, kteří budou všude rozšiřovat zákon hříchu.
Všechny, kteří mne budou následovat, pohřbím ve věčném ohni. A ty, kteří se ke mně přimknou nejtěsněji, ponořím do místa největší trýzně. To bude mé království, to bude odměna, kterou já dám svým služebníkům."

(ave)DOBA OČISTY

13. června 2013 v 14:10 ENOCH
"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)


ZEMĚ ZAČNE STÉNAT JAKO ŽENA PŘI PORODNÍCH BOLESTECH
A SVĚTLO SVĚTA UZŘÍ NOVÉ STVOŘENÍ

28. května 2013

VÝZVA MARIE, MYSTICKÉ RŮŽE, LIDSTVU

Dítka, Boží pokoj vám!
Země začne sténat jako žena v porodních bolestech a světlo světa uzří nové stvoření! Tento svět, jak ho znáte, velice brzo pomine, ale nemějte strach, zachovejte klid a mějte důvěru v Boha, všechno proběhne podle Jeho, Boží vůle. Země už začala na různých místech pukat a klesat, díky čemuž se tvoří velké dutiny, které lidská věda není s to vysvětlit. To vše je však součástí transformačního cyklu, kterým začalo stvoření procházet.

Dítka, upozorňuji vás na tyto změny, které se začaly dít v nitru Země, ale neznepokojujte se, je to začátek čištění, kterému se stvoření a jeho tvorstvo musí podrobit. Opět vám říkám, přicházejí dny nedostatku, proto si udělejte dostatečné zásoby vody a mějte ji v kanystrech, neboť všechny tyto změny, kterým se musíte podrobit, budou mít za následek nedostatek vody a potravin. Změny, které se budou dít ve vesmíru, budou mít vliv na zemědělskou produkci zde, na Zemi, a jejich následkem bude zamoření vody. Pro lidstvo nastanou těžké časy. Přijdou dny, kdy nikdo nebude v bezpečí nikde, důvěra se vytratí a víra v duších mnoha lidí upadne. Ale nebojte se, pokud zůstanete v milosti Boží a budete spojení v modlitbě, vše bude jednodušší.

Děti Moje, Mé srdce Matky trpí, když vidí jak mizí domy Mého Otce. V mnoha zemích se vytratila víra v Boha a mnohé z Jeho domů se prodávají nejvyšším (dražebním) nabídkám. Odpadlictví je na vzestupu. Mnoho duší je ztraceno, protože nevěří v existenci Boha. Modlete se za ty duše, které žijí bez Boha a Jeho zákonů, aby nebyly navždy ztraceny, a modlete se za země, které jsou v temnotě, protože za svou špatnost a hříchy mnohé z nich zmizí jako Sodoma a Gomora.
Pavel dobře říkal, že "v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, (děti) nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň." (2. Timoteovi 3, 1-5) Toto všechno se plní doslova, tak, jak to napsal.

Dítka moje, dobročinnost začala ochabovat, jen velmi málo je takových, kteří se starají o potřebného bratra. Modernismus, bezuzdný materialismus, kultura ega, to všechno vede k odlidštění člověka a ke ztrátě jeho hodnot. Říkám vám, že jakmile začne transformace stvoření, přinese to s sebou velké katastrofy, hladomory, epidemie a zoufalství, ale pokud nebudete ochotni vzájemně si pomáhat, budete mnoho lidí, kteří zahynou.

Boží lide, ve dnech zkoušek neztrácejte víru ani naději, neustále věřte v Boží Prozřetelnost. Můj Otec se o vás postará a poskytne vám v oněch dnech obživu.
Modlete se a mějte důvěru. Můj Otec vám pošle manu a nechá tryskat proudy živé vody, která uhasí vaši žízeň, abyste mohli projít pouští očisty, což vás dovede do slávy Nového stvoření.

Shromážděte se jako malá dítka kolem své Matky, zůstaňte spojení v modlitbě a poskytujte si vzájemně pomoc. Vaše víra ať se udrží vytrvalá a pevná jako libanonské cedry, abyste obstáli během očisty, která je na obzoru.

Kéž ve vás zůstává Boží pokoj a láska a Moje mateřská ochrana vás bude vždy doprovázet.
Vaše Matka, Mystická Růže.

Sdělujte Má poselství celému lidstvu.

(ave)


VAŠE UTRPENÍ PONESE OVOCE

13. června 2013 v 13:59 JABEZ

MOTTO:
"...Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě..."(1. Tesalonickým, 5/19 - 22)


VEŠKERÉ UTRPENÍ VYUŽIJI PRO VĚTŠÍ DOBRO

12.06.2013

Mé děti,
Radujte se. Já Jsem. Já jsem Alfa i Omega. Jsem, Který Jsem, váš Otec vysoko na Nebesích, vás volá. Otevřete svá srdce bez podmínek. Přijměte Mou lásku k vám. Akceptujte dnešní nárůst své svatosti. Mám mnoho plánů. Své plány odevzdejte Mně. Dejte Mi svolení, abych vás proměnil. Mnoho duší je v sázce. Miliony budou ztraceny, pokud se nepřizpůsobí. Prosím, modlete se.
Já Sám jsem se stal Králem-žebrákem v naději, že i vy přijmete službu (druhým). Mnozí odmítají zmocnění, které jsem pro ně připravil od počátku časů. Mnozí se obrací ke Mně zády a odmítají Mou lásku.
Milovaní, JáJsem, váš Otec, vás miluje nekonečnou láskou. Žádná láska na Zemi se může srovnávat s Mou láskou k vám. Láska člověka je nedokonalá. Ta Má je láskou ve své nejčistší podobě. Moje láska k vám vás přetvoří v nádoby odpuštění a milosrdenství. Má láska k vám vás bude inspirovat tak, že se změníte a ty druhé budete milovat jako nikdy předtím. Přijměte Mou lásku do svých srdcí. Budete přetvořeni.
Milovaní, když si budete myslet, že jsem daleko nebo že neslyším vaše prosby, musíte mít na paměti, že utrpení vás pozvedá a přivádí blíž ke M. Utrpení vás činí podobnými Mně samotnému. Veške utrpení je Mým darem pro vás. Čím více trpíte, tím více jste Mnou milováni. To si dobře pamatujte. Když trpíte, tehdy působím ve vás Já. Přeji si vás pozvednout ke svatosti a využívám všechny potřebné prostředky k tomu, abych vás přetvořil pro Svou slávu.
Uvědomujte si, že veškeré utrpení využiji pro větší dobro lidstva. Nic není ztraceno. Žádné milosti nebudou nikdy ztraceny.
Vše, co snášíte, ponese ovoce. Po vašem odchodu vás budu korunovat jako Své Syny a Dcery, a pak porozumíte mystériím, která vám byla dosud utajena. V současné době je zapotřebí, abyste vytrvali.
Přimkněte se blíže ke Mně. Doufejte ve Mne. Vězte, že Můj plán je dokonalý. Důvěřujte Mi. Budu vás provázet na každém kroku.
Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom

(ave)