Květen 2013

POŽEHNÁNÍ OTCE MANJACKALA

26. května 2013 v 19:10 AKTUÁLNĚ

Otec James Manjackal - Letnice a křest ohněm Ducha svatého (2013)

Otec James Manjackal není křesťanům v naší zemi neznámý.
Narodil se 18. dubna 1946 v Kerale v jižní Indii a na kněze byl vysvěcen 23. dubna 1973. Je členem řádu Kongregace misionářů sv. Františka Saleského (M.S.F.S.). Byl také univerzitním profesorem. Vykonal mnoho evangelizačních cest po více než 86 zemích celého světa, kde konal exercicie, pořádal konference, vedl bohoslužby s modlitbami za uzdravení a organizoval evengelizační semináře.
Nyní pobývá v Mnichově a pokračuje v misijní činnosti mezi křesťany i nekřesťany v mnoha zemích Evropy. Mimořádná je jeho evangelizační služba v Perském zálivu při konverzi muslimů ke křesťanství. Je autorem mnoha knih, básní a článků. Tento kněz byl několikrát i v naši republice, vloni byl také v Kunčičkách u Ostravy.
Začátkem tohoto roku ochrnul na celém těle a byl v komatu. Za jeho uzdravení se po celém světě tvořily modlitební skupiny.
Níže je přiložen odkaz na vzácné video, zveřejněné 21. 5. 2013, ve kterém otec James hovoří o Letnicích a křtu ohněm Ducha svatého.
V závěru se modlí za ty, kdo toto video sledují, za jejich rodiny a další úmysly.

DŮVĚRA

24. května 2013 v 20:10 ZAMYŠLENÍ NAD...

ŽALM 37


1 Davidův.
2 Uvadají rychle jako tráva, jak zelené býlí zvadnou.
3 Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
4 Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce.
5 Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.

6 Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
7 Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
8 Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého,
9 neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.
10 Ještě maličko a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné.

11 Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.
12 Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby.
13 Je však Panovníkovi jen k smíchu, vždyť on vidí, že jeho den přijde.
14 Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou cestou.
15 Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy.

16 Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků,
17 neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.
18 Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně.
19 V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.
20 Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodinovi se vytratí jak půvab lučin, vytratí se v dýmu.

21 Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.
22 Požehnaní, ti obdrží zemi, zlořečení budou vymýceni.
23 Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.
24 I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.
25 Od své mladosti, a jsem už starý, jsem neviděl, že by byl opuštěn spravedlivý, nebo že by jeho potomci žebrali o chléb.

26 Slituje se kdykoli a vypomůže půjčkou, také jeho potomci jsou požehnáním.
27 Odstup od zla, konej dobro, navěky pak budeš bydlet v zemi ,
28 neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští.
29 Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.
30 Ústa spravedlivého pronášejí moudrost, jeho jazyk vyhlašuje právo.

31 Má v svém srdci Boží zákon, jeho kroky nezakolísají.
32 Svévolník však číhá na spravedlivého, chce ho uštvat k smrti.
33 Ale Hospodin ho v jeho ruce neponechá, nedopustí, aby svévolně byl souzen.
34 Slož naději v Hospodina, drž se jeho cesty; povýší tě a obdržíš zemi a spatříš, jak budou svévolníci vymýceni.
35 Viděl jsem krutého svévolníka: rozpínal se jako bujné křoví;

36 odešel a není, hledal jsem ho, nebyl k nalezení.
37 Přidržuj se bezúhonného, hleď na přímého; pokojný muž bude mít potomstvo.
38 Zato vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníků bude vymýceno.
39 Hospodin je spása spravedlivých, záštitou v čas soužení jim bývá.
40 Hospodin jim pomáhá a vyváznout jim dává, dá jim z moci svévolníků vyváznout a zachrání je, protože se k němu utíkají.NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

10. května 2013 v 15:09 | Kardinál Verdier |  MODLITBY
PŘIJĎ, Ó DUCHU SVATOSTI,
připrav mé srdce, přijď se silou svých sedmi darů.

Ve jménu Otce + i Syna + i Ducha + Svatého.
Amen

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu MOUDROSTI!
Pouč mé srdce, abych měl stále před očima svůj poslední cíl, nebeským dobrům abych dával přednost před pozemskými a rozpoznal cestu vedoucí k věčnému životu.
Pomoz mi být stále připraven raději se vzdát cti, bohatství a radostí tohoto světa než ztratit Tvou milost a věčnou spásu.
Zdrávas Maria...

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu ROZUMU!
Osviť mě, abych správně pochopil a srdcem přijal tajemství spásy a Božího zjevení. Abych prodléval ve světle svaté víry a ve všech životních situacích rozpoznal působení Tvé prozřetelnosti. Učiň mě hodným Tě jednou v nebi dokonale poznat, s Otcem i Synem, z nichž vycházíš.
Zdrávas Maria...

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu RADY!
Stůj milostivě při mně v každé nouzi, těžkosti a zoufalství. Dej mi poznat, co je nutné ke Tvé oslavě a k spáse mé i všech lidí. Ochraňuj mě před všemi bludy a veď mě po správné cestě Tvých přikázání.
Zdrávas Maria...

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu SÍLY!
Posiluj mou slabou vůli ve všech pokušeních a trápeních tohoto života, abych odložil jakýkoliv lidský strach, odvážně vyznával víru, v nesnázi trpělivě vytrval a obstál ve všech úkladech ďáblových.
Zdrávas Maria...

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu UMĚNÍ!
Uč mě poznávat v zázraku stvoření Tvou všemohoucnost, moudrost, lásku, a Tebe oslavovat, jenž jsi počátek i konec všech věcí.
Pronikni hluboko do mého srdce, abych se ve svém životě vždy slovy i skutky řídil podle Tvých přikázání. Veď mou mysl, abych si nepřál vědět a znát nic, co by pro mě bylo neužitečné či škodlivé.
Zdrávas Maria...

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu ZBOŽNOSTI!
Dej mi smýšlení dětské odevzdanosti a vřelé důvěry v Boha, mého Otce. Probuď ve mně pravou velkodušnost a nedopusť, abych se zalekl nějaké oběti. Ať se můj život stane působením Tvé milosti neutichající modlitbou chvály a díků před Boží velebností.
Zdrávas Maria...

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu BÁZNĚ BOŽÍ!
Naplň mé srdce svatou bázní, abych měl Boha vždy před očima a snažil se vyhýbat všemu, co by se mohlo znelíbit Jeho velebnosti.
Zdrávas Maria...

Ó Duchu svatý, sladký Hosti mé duše, zůstaň u mě a učiň, ať i já zůstanu stále u Tebe!
Ó Maria, neposkvrněná Snoubenko Ducha svatého, oroduj za mě ubohého hříšníka, jenž se k Tobě utíká. Amen.

Modlitba před rozhodnutím:

Ó Duchu svatý, Ty lásko Otce a Syna,
ukazuj mi stále, co mám myslet a říkat,
jak to mám říkat, kdy mám mlčet,
co mám psát a jak mám jednat,
abych tak spolupůsobil na Tvé oslavě, spáse duší
a na svém posvěcení.

Kardinál Verdier, Paříž

http://www.klastervyssibrod.cz/_d/Novena-k-Duchu-svatemu.pdf

FATIMA - ŘÍM - MOSKVA

5. května 2013 v 20:57 | Alexander Desecar |  AKTUÁLNĚ

G. R. Mura / M. H. Huber:

FATIMA - ŘÍM - MOSKVA.
ZASVĚCENÍM RUSKA K TRIUMFU MARIE

Stuttgart (Vydavatelství Sarto) 2010, 494 s. ISBN: 978-3-932691-68-3.

Jak už název napovídá, kniha si dává za cíl poskytnout celkový pohled na nejdůležitější události, které se odehrály na uvedených místech, a vzájemně je propojit.
Stručně popisuje historii Mariánských zjevení ve Fatimě, kterých od 13. května do 13. října 1917 bylo celkem šest.
Ústředním poselstvím Fatimy bylo obrátit se k Bohu!
Význam těchto poselství je jasně patrný z jejich historické dimenze. Jsou odpovědí Nebes na trojí rozkol v křesťanství:
na odtržení od jedné Církve (v r. 1517 Lutherova "reformace"),
na odpadnutí od Krista (v r. 1717 ustavení svobodného zednářství v Londýně) a
odvrácení od Boha (v r. 1917 bolševická Říjnová revoluce v Rusku).
Tato čísla a fakta mají symbolický význam.
"Když v Moskvě začal řádit Lenin, ve Fatimě se objevila Maria" (str. 38).

Sr. Lucia sepsala své vzpomínky na první i druhé Tajemství Fatimy až o 24 let později (v roce 1941). Na nařízení papeže Pia XII. byly zveřejněny v roce 1942 . Nacházíme v nich rovněž předzvěst o vypuknutí druhé světové války, pokud se lidé v pokání neobrátí k Bohu.
Některé dřívější předpovědi, které Maria zjevila v roce 1917, se již naplnily. První světová válka, do níž bylo vtaženo také Portugalsko, skončila o rok později (1918).
V roce 1939 byla rozpoutána nová, "ještě hroznější světová válka", ohlášená "neobvyklým, neznámým světlem". Toto světlo bylo pozorováno v různých zemích mnoha nezávislými svědky. Válce se však mohlo zabránit, pokud by byl papež zasvětil Rusko Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

Lucia, která se později stala jeptiškou (její kamarádi Francesco a Jacinta, kteří také zažili zjevení ve Fatimě, už mezitím zemřeli), zažila opětovná setkání s Pannou Marií ("Naší Paní") - v roce 1925 v Pontevedra a v roce 1929 v Tuy, kdy PM opakovaně žádala, aby JÍ papež zasvětil Rusko. Jelikož její žádost o zasvěcení Ruska nebyla do té doby ani papežem - papež Pius XI. nepřistoupil na Mariin požadavek - ani biskupy celého světa přesně splněna, mohlo Rusko, jak Maria předpověděla, "ve světe šířit své chyby " (str. 92).
Pozdější papežové Srdci Panny Marie sice zasvěcovali "národy Ruska", "lidstvo", "všechny národy", popřípadě mu "svěřili" Církev a Druhý vatikánský koncil. Když se však na toto počínání papežů zeptali sr. Lucie, ještě v letech1986-87 odpověděla:
"Zasvěcení Ruska nebylo provedeno" (str. 121).

Proč při papežských úkonech zasvěcování nebylo nikdy jmenovitě zmiňováno Rusko - ani jako země ani jako národ?
Důvody měly především politické pozadí. To přiznal i papež Jan Pavel II vrozhovoru s jedním arcibiskupem kurie. Papež se totiž obával, že sovětské úřady by to posuzovaly jako provokaci a v důsledku toho by Církev mohla být pronásledována ještě více. V tomto ohledu byl názor papežů značně ovlivňován také respektovaným teologem Vatikánu P. E. Dhanisem SJ. Podle jeho názoru "... jsou zjevení Panny Marie ve Fatimě s největší pravděpodobností skutečná, ale poselství, která pak byla rozšiřována, jsou plodem přílišné představivosti Lucie..." P. Dhanis proto ve zprávách o zjeveních ve Fatimě, Pontevedra a Tuy odlišuje jejich "... první, originální a možná pravdivé jádro (Fatima I) od toho, které si k němu sestra Lucia "přidala (Fatima II) díky své údajně přebujelé představivosti" (str.. 166)".
Dalšími dvěma důvody, které zabránily zasvěcení Ruska, bylo šíření "nové teologie" a ekumenické trendy, které nepodporovaly uctívání Panny Marie.

Autoři knihy se pomocí značného množství informací snaží zmapovat časové vztahy, které existují mezi papežskými kroky směřujícími k uskutečnění Mariina záměru, tedy zasvěcení Ruska, a identifikovatelnými politickými událostmi. Tak např. sestra Lucia tvrdí, že papež Jan Pavel II aktem zasvěcení na Náměstí sv. Petra v roce 1984 zabránil jaderné válce (v té době se Sovětský svaz horečně vyzbrojoval raketami).

Komunistická ideologie však nebyla překonána ani po pádu železné opony v roce 1989, změna v Rusku nebyla dokončená. Tato země je ještě stále velice vzdálená od myšlenky konverze ke katolicismu. Na Západě už předtím získala značnou půdu pod nohama neomarxistická "Frankfurtská škola", pročež komunismus je s její pomocí stále účinný. Důsledky jsou "...ztráta víry v Boha, osobního svědomí, demontáž rodinné struktury..., socializace výchovy dětí..." (str. 89).

Třetí Tajemství Fatimy bylo zveřejněno teprve v roce 2OOO. V této vizi sr. Lucia popisuje zabití (nějakého) papeže společně s biskupy, kněžími a laiky. Vatikán tehdy interpretoval tuto vizi jako pokus o atentát na papeže Jana Pavla II. (v roce 1981), později však ve Vatikánu od tohoto výkladu upustili. Státní sekretář, kardinál Bertone řekl, že Fatimské události ještě nedospěly ke svému konci.

Základní myšlenka knihy je tedy prostá: pouze na základě zasvěcení Ruska papežem a biskupy bude Církev i svět uchráněn od velkých katastrof. Pokud církevní autorita potvrdí věrohodnost soukromých zjevení, které jsou podle Nového zákona možné, nevyžaduje se souhlas ze strany věřících. Dosud však apoštolský Stolec přijal pouze Fatimu I.

Dr. Alexander Desecar

Překlad recenze podle
http://www.patrimonium-verlag.de/

(ave)