Duben 2013

VÝZVA K MODLITBĚ

29. dubna 2013 v 12:51

Výzva k modlitebnímu tažení za záchranu našeho českého národa


Spojme se všichni, kterým není lhostejný osud českého národa, k modlitebnímu tažení s prosbou o přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, svatého Václava, svaté Anežky České a všech našich národních patronů a kandidátů na svatořečení, pod záštitou Pražského Jezulátka.

Vyzýváme k nepřetržité modlitbě na tento společný úmysl:

Za obrácení českého národa a návrat ke kořenům svaté víry.
Za dary Ducha Svatého pro českou církevní hierarchii, zasvěcené osoby a pracovníky sloužící v církvi.
Za moudrost pro politiky, aby neschvalovali zákony odporující zákonům Božím.
Za křesťanskou morálku pro osoby v oblasti podnikání, ekonomiky a financí, v oblasti kultury a umění.
Za pravdomluvnost, statečnost a čestnost pro pracovníky ve sdělovacích prostředcích.
Za lékaře a zdravotnický i ošetřovatelský personál, za zastavení potratů a všech praktik vedoucích k zabíjení nenarozených dětí.
Za přijímání svátostí umírajícími a za duše v očistci.
Za naše rodiny a rody, za uzdravení rodových kořenů.
Za učitele, vychovatele, za čistotu dětí a mládeže, za návrat mravnosti.
Za všechny svázané a zotročené duše.

Dále na:

MODLITBA ZA ČESKÝ NÁROD

29. dubna 2013 v 12:46 MODLITBY
Modlitba za vlast

Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko
- naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal chránit
proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej i nám dnes
potřebné vůdčí osobnosti všude, kde chybí.

Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov
a veď nás, abychom žili ve vzájemném porozumění
a každý na svém místě
po vzoru sv. knížete Václava
zodpovědně konali svůj úkol.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

(ACAP 4765/2011)

Svatováclavský chorál

Kancionál píseň 830

Hymna naší země

Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!

LZE PŘIPOJIT DALŠÍ MODLITBY A TEXTY:

Texty z Písma svatého:


Např. Žalm 28; Žalm135

Dt 28,1-14
viz: http://www.bible21.cz/online

Komentář k Dt 28:
Tento text zaznívá jako slavnostní řeč přednášená Mojžíšem těsně před prvním vstupem Izraelitů do zaslíbené země. I když je text svým vznikem vzdálen 3000 let, přeci v sobě odráží stále aktuální situaci. Hospodin žehná a chrání lid, který naslouchá Bohu. Do našich obyčejných životů vstupuje slabost, poznamenání hříchem a jeho následky, jako je nemoc či slabost. Ale přes všechny obtíže a komplikace běžného života požehnaným lidem jsme my, jsem já, který tato Boží slova čtu, jestliže plním výzvu prvního verše: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina..."
Následující část textu od verše 15 pak opakuje totéž v negativní podobě. Bůh myslí velice vážně své požehnání těm, kteří konají dobro, a naopak. Vložme tento text do modlitby i do osobního rozhodnutí se pro Boha.

Lze vložit poděkování:

Bože, Ty jsi naši zemi provázel po staletí.
Naši předkové v dávných dobách ale i nedávno otcové a maminky mnohých z nás upírali k Tobě svůj zrak s nadějí, že jsi Bůh věrný, plný slitování a lásky.
Děkujeme Ti za tvoji blízkost, požehnání, odpuštění i ochranu naši země.
Děkujeme Ti za možnost žít vlastní víru bez represí, utlačování a omezování.
Děkujeme Ti za hojnost, ve které můžeme žít.
Děkujeme Ti za dar svobody, možnosti mluvit o věcech, které jsou pro nás cenné, důležité a hodnotné.
Děkujeme Ti za široký rozvoj vědy, která krom jiného pomáhá chránit naše zdraví,
používat množství techniky pro běžný život, komunikovat s velkým množstvím lidí.
Děkujeme Ti za rozvoj školství a kultury.
...

Lze vložit pokání:

Prosíme Tě o odpuštění všech selhání, kdy jsme Tebe, našeho Pána a Boha, zapřeli, odmítli, opustili, zaměnili za hlouposti.
Prosíme Tě za odpuštění okamžiků, kdy jsme pokřivili a pošlapali vztah k bližním.
...

Lze vložit prosby:


Prosíme Tě o dar Tvého Svatého Ducha,
který by znovu rozhořel srdce našeho národa.
Prosíme Tě o Ducha, který by obnovil úctu mezi lidmi, odkryl tajemství daru života
i darů lidského ducha - hospodaření, vědy a kultury.
Prosíme Tě o moudrost a rozvážnost, odvahu a statečnost, pokoru a úctu,
které by stály jako hráz proti prázdnotě, bezduchosti, moderním modlám, sarkasmu, strachu, útěkům od reality či uzavření se.
Prosíme Tě o nové osobnosti víry, modlitby, vzdělanosti,
ale i společenského života a prozíravé kultivované politiky.

Lze připojit požehnání:

Žehnej, Pane, těm, kteří usilují o dobro!

Žehnej naší zemi,
aby mohla být úrodnou jak pro zemědělství, tak i pro ostatní oblasti hospodářství.
Žehnej těm, kteří poctivě podnikají a vytvářejí pracovní příležitosti pro ostatní.
Žehnej těm, kteří pomáhají ostatním, ochraňují či zachraňují životy.
Žehnej učitelům i těm, kteří poctivě a s pokorou usilují o nalezení pravdy.
Žehej všem, kteří nezkresleně informují v médiích.
Žehnej všem, kteří usilují o kvalitní fungování naší země.
...
Nebeský Otče, vyznáváme, že ve Tvých rukou je celý vesmír,
veškerý čas i život každého z nás.
Chraň naši zemi a veď ji k rozumné hojnosti,
bohatství lidských vztahů
a schopnosti kvalitně žít uprostřed okolních států Evropy i celého světa.
Prosíme Tě o to skrze našeho Pána, Ježíše Krista,
který s Tebou a Duchem Svatým žije a kraluje na věky věků.
Amen.

Litanie k národním patronům

viz Kancionál 069

......................


Převzato z:

http://ps.apha.cz/modlitba-za-narod-27-9-2011/


PŘIVOLÁVEJTE NÁS

28. dubna 2013 v 22:24 VORBEREITUNG - BOŽÍ PŘÍPRAVA


106. ZAVOLEJTE NÁS HNED, JAKMILE BUDETE MÍT POCIT,
ŽE NĚCO NENÍ V SOULADU.

20. duben 2013


Dítě Mé. Mé drahé dítě. Jsi zde.
Jak je to hezké, když vidíme, že stále více Božích dětí nachází cestu k Nám, k Ježíši, k Bohu Otci i ke Mně, vaší Matce v Nebi, protože počet těch, kteří vstoupí do Nového Jeruzaléma, do Ráje, který z velice hluboké lásky k vám vytvořil Bůh Otec, Nejvyšší, pro všechny Své děti, bude velký.

Moje děti. Láska, kterou k vám přechovává Bůh Otec, je tak úžasná, že ji ani nelze popsat slovy. Ten, kdo ji už jednou pocítil a zakusil, bude si ji chtít uchovat navždy. Jakmile jednou pocítíte byť jen náznak této Lásky, už nikdy nepropadnete protivníkovi, protože tato Láska je tím vším, co si každičká duše přeje.

Přesto však musíte stále dávat pozor a být ve střehu, neboť čím více se k Nám přiblížíte, o to víc vás bude pronásledovat satan i se svými démony, což znamená, že bude činit všechno možné, aby vás odvrátil od této nádherné cesty k Bohu Otci.
Budete-li neustále setrvávat v této Lásce, samozřejmě se mu to nepovede, ale pro naše děti je to obtížné, aby i v takových situacích setrvávaly v lásce. Proto nás zavolejte ihned, jakmile budete mít pocit, že něco není v souladu.
Bůh Otec vyšle Své svaté anděly, aby vás chránili a aby vás obestřeli láskou! Je zde Ježíš, aby stál po vašem boku, a tak modlete se k Nám, abyste se opět a okamžitě navrátili do lásky. Pro tyto účely jsme vám již poslali krásnou modlitbu. Je to modlitba číslo 14 *. Znovu vám říkáme, abyste se tuto modlitbu modlili nejlépe každý den, protože uchovává lásku mezi mi i ve vašich srdcích.

Moje děti. Archanděl Michael je vůdcem Boží armády, a tudíž nejsilnějším ochráncem proti zlu a Zlému. Volejte ho, když budete pronásledováni a žádejte ho o ochranu. On vás uchrání před pohromami, nespravedlností a zmatením. Je nejsilnějšímandělem, jenž vás ubrání před zlem, onochraňuje všechny Boží děti, které se na něj obrátí.
Zde je silná modlitba, kterouse na něj můžete obracet:

Modlitba č. 15

"Svatý Archanděli Michaeli, Ty, vůdce všech nebeských zástupů, braň také mne před nástrahami zlého nepřítele a zachraň mě před jeho útoky.
Dej mi pochopení a záštitu před zmatením a přiveď mě na cestu k Bohu.
Nedopusť, abych zbloudil, a pokud se mi to přeci jen stane, navrať mě zpět na Boží cestu.
Děkuji Ti. Amen."

Kdo bude říkat tuto modlitbu, nebude ztracen. Tomu, kdo se ji bude modlit, bude obzvláště ve chvílích tísně a pochybností ukázána správná cesta.

Moje děti. Děkuji vám, že přicházíte k Nám v takovém počtu! Naše radost z toho, že se vás už tak mnoho obrátilo, je velká!
Velice vás miluji! V modlitbě jsme silní.
Vaše milovaná Matka v nebi.
Matka všech Božích dětí.

"Moje dítě. Dcero moje, mně, vašemu svatému Michaeli, Archanděli, působí tato modlitba radost."

"Tato poselství mají za následek tolik dobra, že radost v nebi je velká!
Milé děti, které jste proroky, Můj dík patří vám i všem čtenářům, protože vašim prostřednictvím se můžeme dotknout tolika srdcí!
Moje díky všem těm, kteří nás sledují.
Váš Bůh Otec.
Stvořitel všech dětí."

"Satan bude poražen, to si uvědomte.
Miluji vás.
Brzy se uvidíme.
Váš Ježíš." (Usmívá se.)

"Dítě Mé, piš pro Nás i nadále. Máme tě moc rádi. Vaše Matka v Nebi."


*Modlitba č. 14 zde:
http://getsemane.blog.cz/1304/prosba-k-jezisi

(ave)

PROSBA K JEŽÍŠI

28. dubna 2013 v 22:21


Modlitba č.14 / Poselství č. 94

"Nejdražší Ježíši, chci být na věky věků Tvým.
Pomoz mi, abych nyní jednal s láskou, a nedopusť , aby nade mnou získal moc zlý had.
Amen."

Ve vztazích s tímto dodatkem:

"Svatá Maria, Matko Boží, rozdrť nyní hlavu hada a osvoboď mne a ______________ (jméno příslušné osoby) od něj.
Dej nám lásku a důvěru a zhoj naše rány.
Amen."

Moje děti. Modlete se tuto modlitbu. Ona vás ochrání před zlými skutky a přivede vás zpět do lásky. Když se ji budete modlit celou, pomůže vám vyléčit vaše vzájemné vztahy.

Děkuji vám, děti Moje, že uposlechnete Mou výzvu.
Vaše Matka v Nebi.

(ave)

PROČ PRÁVĚ RŮŽENEC...?

28. dubna 2013 v 22:16 ZAMYŠLENÍ NAD...

PROČ SE MÁME MODLIT RŮŽENEC?

Modlitby nám pomáhají pozvedat srdce k Bohu. Jsou našimi rozmluvami s Bohem, s Ježíšem, Jeho Synem, s Marií, Ježíšovou Matkou, a se všemi anděly a svatými. Pouze taková modlitba, která vychází ze srdce, bude Bohem vyslyšená.
Růženec obsahuje všechny základní modlitby, které nás naučil Ježíš, Maria i Církev. Když se ho modlíme, soustřeďujeme svůj pohled na jednotlivé etapy našeho vykoupení počínaje Zvěstováním o vtělení až po Nanebevstoupení a Mariino Nanebevzetí.
….
Modlitba sv. Růžence je vskutku mimořádně účinná, protože má v sobě veškerou pokoru a jednoduchost, protože vede naše srdce k pokoře a mírnosti. Modlitba růžence je opakem pýchy. Svou prostotou se růženec stává tenkým provázkem, kterým chce Matka Boží spoutat satana.
Největší účinek se dosahuje tehdy, když přizveme Marii, aby se modlila s námi. Její hlas se stává naším hlasem. Její modlitba se stává naší modlitbou. Její myšlenky našimi myšlenkami. Tímto "telefonním drátem" nás Marie propojuje s Nebem. Naše prosby se zaručeně dostávají k Ježíši, protože Marie naše prosby zesiluje a předkládá je Ježíši. Na takové prosby Ježíš nikdy nedokáže říci "ne". Vždyť Marie je onou absolutní přímluvnou mocí u trůnu Nejvyššího.
Na takový "růžencový" provázek Marie navléká všechny naše modlitby, jednu za druhou, také naše prosby, naše díky a přitahuje nás k Božímu srdci. Proto růženec není nikdy čistě osobní modlitbou. Marie se modlí s námi, ale přeje si, abychom ji pokaždé k této modlitbě sami přizvali.

Růženec bychom se také měli vždy modlit "rozjímavě", tj. pomalu. Právě ona rozjímání nad tajemstvími růžence nám pomáhají porozumět všemu, co pro nás udělal Ježíš svým vykoupením. Tajemství vsouvaná do modlitby růžence se v našem srdci rozvinou do mohutného obrazu Božího plánu vykoupení a my najednou spatříme onen "poklad na poli", tu "perlu", kterou jsme přeci neustále hledali.

Všichni, kteří se společně s Marií modlí svatý růženec, oslavují Otce, vzdávají nejvyšší poctu Synovi a ve Svatém Duchu jsou ke slávě a chvále Nejsvětější Trojice vedeni ke svatosti. Každé opakování (růžence) zmnožuje slávu a důstojenství Trojjediného Boha. A tak se růženec stává nástrojem boje proti onomu "lháři od prvopočátku". Všechny "odříkané" modlitby růžence tak vytvoří řetěz, kterým bude satan s konečnou platností spoután v pekle (Zjevení 20, 1).

V rodinách, v nichž se pravidelně modlí růženec (nebo alespoň jeden či dva desátky), se nemůže vyskytnout zlo ani se nemůže uchytit žádný špatný vliv, tam se dětem dostává nové duchovní ovzduší, protože je pročištěné modlitbou růžence.
Ti, kteří se modlí růženec, mají v rukou prak jako David a mohou přemoci obra, jakým byl Goliáš. Každý "ZDRÁVAS" je kamínkem, kterým dokážou zasáhnout satana na jeho pyšném čele.

Má-li někdo dojem, že se neumí modlit růženec, může začít jednoduše tím, že se každý den pomodlí několik "Zdrávasů", do kterých za slova "...plod života Tvého, Ježíš,..." vloží nějaké osobní vsuvky, například "miluji Tě, zbožňuji Tě"... a podobně.
Kdo má dobrou vůli, tomu Královna posvátného růžence zaručeně pomůže sžít se s touto modlitbou...

KRÁLOVNO POSVÁTNÉHO RŮŽENCE, ORODUJ ZA NÁS!Volně přeloženo podle:

(ave)

BOŽÍ LÁSKA

26. dubna 2013 v 20:40 ZAMYŠLENÍ NAD...

"Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný…" (Jan 3, 16)

BOŽÍ LÁSKA je láskou osvobozující a povznášející, která nepodléhá žádným náladám, je spolehlivá, protože je neměnná, věrná a spravedlivá.
Apoštol Pavel se k ní doznává takto:

"...Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
ale lásku bych neměl,
jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano,
kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel,
ale lásku bych neměl, nic nejsem.
A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení,
ale lásku bych neměl,
nic mi to neprospěje.
Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Láska nikdy nezanikne.
Proroctví - to pomine; jazyky - ty ustanou; poznání - to bude překonáno.
Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě,
smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě;
když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance,
potom však uzříme tváří v tvář.
Nyní poznávám částečně,
ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
A tak zůstává
víra, naděje, láska -
ale největší z té trojice je
láska."
(I. Kor.13/1-13)PANNA MARIA, MATKA DOBRÉ RADY

26. dubna 2013 v 13:23 AKTUÁLNĚ
http://www.opatbrno.cz/archiv/clanek1780.htmPŘIPOMÍNÁME SI SVÁTEK

PANNY MARIE MATKY DOBRÉ RADY


"...Matka řekla služebníkům:
´Udělejte, cokoli vám nařídí´." (Jan 2, 5)


Úcta k Panně Marii
chce vystihnout bohatost jejího působení, proto jí dává různé názvy. Název Matka dobré rady navazuje na malou fresku v augustiniánském kostele v Genazáně (Itálie).
Obraz znázorňuje Marii s Božským dítětem, jak objímá matku kolem krku a svou tvářičkou se tulí k jejímu obličeji. Výraz dětské tváře však není dětský. Z jeho nevyzpytatelného pohledu mluví Božský rádce a Maria pozorně naslouchá jeho slovům.

Název Matka dobré rady si Maria zaslouží, jelikož dala život podivuhodnému Rádci / Iz 5, 5 /, na něm spočinul Duch Boží /Iz 11, 2/. Protože její Syn radí lidskému pokolení, nazývá se i Maria právem Matkou dobré rady. /Lev XIII/. Avšak i Maria sama je dobrou rádkyní, neboť svými slovy : "Co vám nařídí, udělejte!" /Jan 2,5/, nám dala velmi platnou radu, vždyť kdo odkáže hledajícího člověka na Krista a na jeho slova, ten vždy radí dobře.

O obrazu "Matka dobré rady " se vypráví:
V Albánii, poblíž Skutary, bylo hodně navštěvované mariánské poutní místo. Utíkali se tam k Panně Marii, Matce dobré rady, téměř po 200 let. Potom mariánská úcta začala ochabovat, zbožnost zmizela, čistota mravů upadala. Jednoho dne se obraz namalovaný na omítce uvolnil od kostelní zdi, zvedl se do výše a obklopen obláčkem, vznášel se přes moře až do Genazanaa. V den svatého Marka, roku 1467, zůstal na zdi rozestavěného augustiniánského kostela, kde je uctíván podnes.


V naší bazilice se nachází obraz Panny Marie, Matky dobré rady, na oltáři v levé chrámové lodi.NAŠE KRÉDO

26. dubna 2013 v 11:25 O NÁS

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země,
i v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován, umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

***************************

O, můj Bože, můj milující Otče,
s láskou a vděčností
přijímám Tvou božskou Pečeť ochrany.
Tvé Božství obestírá mé tělo a duši po celou věčnost.
Skláním se v pokorném díkůvzdání
a svou hlubokou lásku a věrnost nabízím Tobě,
svému milovanému Otci.
Snažně Tě prosím,
ochraňuj mě i mé milované
touto mimořádnou pečetí
a já se Ti svým životem zavazuji,
že Ti budu sloužit na večné věky.
Miluji Tě, drahý Otče.
Dodávám Ti útěchu v této době, drahý Otče.
Obětuji Ti Tělo, Krev, Duši i Božství
Tvého milovaného Syna
na smír za hříchy světa
a za spásu všech Tvých dětí.
Amen.
ROZTRHNĚTE SVÁ SRDCE...

23. dubna 2013 v 11:58 ZAMYŠLENÍ NAD...

SVATÝ A SPRAVEDLIVÝ BŮH

JÓEL 1 - 3

VÝZVA K NÁŘKU: kap. 1

....
2 Slyšte to, starší, pozorně naslouchejte, všichni obyvatelé země: Stalo se něco takového za vašich dnů anebo za dnů vašich otců?
3 Vypravujte o tom svým synům a vaši synové svým synům a jejich synové dalšímu pokolení:
4 Co zbylo po housenkách, sežraly kobylky, co zbylo po kobylkách, sežrali brouci, co zbylo po broucích, sežrala jiná havěť.
5 Vystřízlivějte, opilci, a plačte! Kvílejte, všichni pijani vína, že je vám mladé víno odtrženo od úst.
….....
9 Obětní dary a úlitby jsou odtrženy od Hospodinova domu; truchlí kněží, sluhové Hospodinovi.
…...
13 Kněží, opásejte se k naříkání, kvílejte, sluhové oltáře, vejděte, nocujte v žíněných suknicích, sluhové mého Boha, neboť dům vašeho Boha je zbaven obětních darů a úliteb.
14 Uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění, shromážděte starší, všechny obyvatele země, do domu Hospodina, svého Boha, a úpějte k Hospodinu.
15 Běda, ten den! Blízko je den Hospodinův! Přivalí se jako zhouba od Všemohoucího.
...

VÝZVA K POHOTOVOSTI: kap. 2

1 Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Je blízko
2 den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty. Jako úsvit po horách se rozprostírá lid četný a mocný, jakého nebylo od věků, aniž kdy bude po něm až do let posledního pokolení.
…..
11 Sám Hospodin dá povel svému vojsku. Jeho šiky jsou nesčíslné. Mocný je ten, kdo vykoná jeho rozkaz. Hospodinův den je veliký a přehrozný! Kdo mu odolá?

VÝZVA K NÁVRATU

12 Nyní tedy, je výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým srdcem, v postu, pláči a nářku.
13 Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem.
14 Kdo ví, nepojme-li ho opět lítost a nezanechá-li za sebou požehnání, a zase budou obětní dary a úlitby pro Hospodina, vašeho Boha.
...

VĚK HOSPODINOVA DUCHA: kap. 3

1 I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.
2 Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.
3 Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu.
4 Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný.
5 Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež Hospodin povolá.
................................................

HODNOTY DNEŠNÍHO SVĚTA

23. dubna 2013 v 11:48 VORBEREITUNG - BOŽÍ PŘÍPRAVA
Poselství č. 101

CO JSTE VE SVÉM SVĚTĚ PROHLAŠOVALI ZA DŮLEŽITÉ, NEMÁ PŘED NAŠÍM OTCEM ŽÁDNOU HODNOTU...

15. dubna 2013

​Mé dítě. Mé drahé dítě. Sedni si ke Mně, a poslouchej Mne:
to, co jste ve svém světě prohlašovali za důležité, nemá žádnou hodnotu před Naším Otcem, Nejvyšším Bohem, ani před Mým Synem, Ježíšem Kristem.
Z učení mého Syna, které vám dal k dispozici před 2000 lety a názorně předváděl svým životem, nezbylo v tomto světě, ve kterém žijete, téměř nic, protože peníze, moc, chamtivost a nemorálnost není nic z toho, co vám On nabízel a co nikdy nebude schvalovat ani Jeho Otec, Nejvyšší Bůh.

Můj Syn dal za vás svůj život, za všechny, kteří jste zde, i za ty, kteří tu byli před vámi, a rovněž za ty, kteří přijdou po vás, ale jakoupak hodnotu mátento dar, který vám dal Bůh Otec skrze Ježíše, ještě dnes, ve vašem dnešním světě?
Natolik jste se vzdálili, že už nedokážete pochopit učení Mého Syna. Vznášíte výčitky a dožadujete se obnovy, uvedení do souladu s vaším politováníhodným životem, v němž vám už (téměř) nic není posvátné.
Co z Mého Syna, který vás miluje, zůstalo ve vašem světě a ve vašich srdcích? Jeho božské Tělo znesvěceno a odkopnuto, Jeho Svatá Církev rozhlodána ZEVNITŘ Jeho nepřítelem!
Vytvořili jste si pro sebe vskutku"krásný" svět, který je zachvácen neštěstím, smutkem a depresemi. K moci se u vás dostávají chladná srdce a mnozí z vás je s jásotem oslavují, sami chtějí na taková místa, a přitom vůbec nevidí, jak daleko jsou od Boží cesty.
Děti Moje, je ostuda, že takto žijete, váš dnešní svět je hanebný. Je to urážka Boha Otce, Jenž vás stvořil s tak velkou láskou. Jak můžete být tak chladní, že zapuzujete Lásku a máte potěšení ze svých hanebných činů, ze života poznamenaného chamtivostí, mocí, sexem a penězi?

Otevřete konečně svá srdce a ukažte záda takovému zhýralému životu! Vydejte se znovu na Boží stezky, protože pouze tímto způsobem dosáhnete věčný život v míru, pouze tak znovu naleznete skrze Mého Syna Boží milosrdenství, pouze tak budete moci uniknout z osidel Satana a jako odměnu získat věčný pokoj.
Vzbuďte se, děti Moje, probuďte se! Kdo se nedoznává k Mému Synu, nikdy nedosáhne brány Nebes, kdo nedá Mému Synu své Ano, toho ani On nemůže zachránit, protože vaše svobodná vůle vám byla dána proto, abyste se rozhodovali sami za sebe, a i kdyby se neobracela proti Bohu, vašemu Otci, přesto bude respektovat rozhodnutí každého z vás.

Tak už procitněte, Moje milované děti, a utíkejte k Ježíši, Mému Synu! Já vám ráda pomůžu najít Ho a radost v Mém srdci bude veliká, když Mne Moje děti budou volat.
Já, vaše Matka v Nebi, slibuji každému z vás, že vám pomohu a dovedu vás ke Svému Synu, pokud jen to budete chtít.
Požádejte Mě, a já vás povedu. Ať se tak stane.

Vaše Matka v Nebi, jež vás miluje.

(ave)

ŽIJTE SRDCEM!

22. dubna 2013 v 21:40 VORBEREITUNG - BOŽÍ PŘÍPRAVA


POSELSTVÍ č. 102

KDO ŽIJE SRDCEM, DOBUDE KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉHO

16. Duben 2013


Mé dítě. Mé drahé dítě. Neklesej na duchu, vše bude v pořádku. Modli se, a tobě i tvým blízkým bude dáno. My - Já, vaše milovaná Matka v Nebi, a Ježíš, Můj Milovaný Syn - vás povedeme a pomůžeme vám, společně se všemi Našimi Svatými Anděly a Světci a Světicemi, abyste vy, Mé milé děti, nemusely trpět a mohly se stát svědky divů Mého Syna a Jeho Všemohoucího Otce.

Mé dítě. Pro všechny z vás platí, že nejste si vědomi síly modlitby, a mezi vámi není nikdo, jehož víra by byla tak silná, že by dokázal "hory přenášet".
Početné jsou zázraky, kterými vás chce Můj Syn obdarovat, mnoho je i těch, které (On) už učinil. Děti, ty z vás, které opravdově prosí, které Mého Syna uctívají, s věrností se Mu oddávají a s Ním žijí, to budou ti, na nichž se Jeho zázraky uskuteční.

I v Bibli je psáno, že lidé byli uzdraveni na základě své víry. Čtěte si Bibli, svatou knihu Boha Otce, a učte se jí porozumět. Lidé uvěřili v Ježíše a díky své ře byli uzdraveni.


Věřte, děti Mé, mějte víru! Díky vaší ře a na základě vašich modliteb dokáže Můj Syn uskutečnit všechny Své divy! Mějte víru, důvěřujte a buďte dobrého srdce, to je cesta, která vás přivede k Ježíši.

Víra je mnohem rozsáhlejší téma, než to, co jsem se ti snažila tady vysvětlit. Je velmi rozsáhlé a velmi hluboké. Totéž platí pro zázraky.
Nikdy se nesnažte vysvětlovat Boha a Jeho tajemství rozumem. Musíte je cítit, musíte je prožít ve svém srdci, teprve pak je můžete pochopit. Kdo necítí srdcem, nikdy nebude s to pochopit Boží tajemství, protože jeho rozum nepostačuje na to, aby pochopil tuto Všemohoucnost a Vznešenost (Monumentálnost). To dokáže pouze jeho srdce. Tudíž, kdo žije srdcem, je Bohu nablízku, ale ten, kdo žije pouze rozumem, je od Něj ještě daleko.

Učte se, děti Moje, a snažte se pochopit. Pouze vaše srdce vás přivede k Nám, k Mému Synovi. Pouhým rozumem se vám nikdy nepovede pohroužit do velkých Božích tajemství. Otevřete tedy svá srdce a začněte (opět) milovat!
Kdo žije srdcem, dobude Království Nebeského!
Ať se tak stane.

Vaše milující Matka v Nebi.
Děkuji, Mé dítě.

(ave)


96. VÝROČÍ FATIMSKÉHO ZJEVENÍ

22. dubna 2013 v 16:26 ENOCHNALÉHAVÁ VÝZVA BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE KATOLICKÉMU SVĚTU

19. dubna 2013


Dítka Mého Srdce, Boží pokoj vám všem!

Milé děti, obracím se na vás s naléhavou žádostí, abyste 13. května, v den nastávajícího 96. výročí mého zjevení v Cova da Iria (Fatima) v Portugalsku, uskutečnily celosvětový den modliteb a abyste se v poledne, ve 12:00h místního kolumbijského času *, modlily můj Svatý Růženec.

Začněte mou modlitbou Angelus a v modlitebním spojení se svou Matkou proste Otce o tyto úmysly:

1. Za vyhlášení mého pátého Mariánského dogmatu (Marie Prostřednice, Spoluvykupitelka a Přímluvkyně, Paní všech národů).
2. Za zasvěcení Ruska mému Neposkvrněnému Srdci.
3. Za papeže Františka a církev
4. Za mír ve světě
5. Za vítězství mého Neposkvrněného Srdce.

Přeji si, aby celý katolický svět přijal tuto mou výzvu a abychom v tento den společně horlili k Věčnému Otci za tyto důležité záměry.

Dítka mého srdce, vy jste moje velká Mariánská Armáda. Provázejte mě v tento slavný den a modlete se se mnou můj Růženec, abychom jedním hlasem a jako jedna rodina od Věčného Otce vyprošovali milost pro celé lidstvo.

Dcery mé, vás z celého srdce žádám, abyste v tento den chodily s hlavou pokrytou mantilou a projevily tím svou lásku, zbožnost, rozjímání a oddanost.

Počítám s vámi, moje velká Mariánská Armádo!

Vaše milující Matka Marie, Paní všech národů,.

Sdělujte má poselství celému světu.


* SEČ: 19:00 hod.

(ave)

SÍLA MODLITBY

22. dubna 2013 v 15:02 ENOCH

SÍLA MODLITEBNÍHO ŘETĚZCE DOKÁŽE PŘIVODIT ZBOŘENÍ PEVNOSTÍ A ZMĚNIT PROROCTVÍ

18. dubna 2013

VÝZVA JEŽÍŠE NAZARETSKÉHO KATOLICKÉMU SVĚTU


Děti Mé, pokoj vám.
Modlete se, aby se zabránilo válce, protože mír je velice nestabilní. Jestliže Rusko nebude co nejdříve zasvěceno Neposkvrněnému Srdci Mé Matky, ujišťuji vás, že to přivodí mnoho neštěstí a v celém světě se rozšíří heretické doktríny, díky čemuž ke všem událostem dojde v dřívějším čase než bylo v stanoveno božskou vůlí.
Děti Mé, poslouchejte: Můj Otec respektuje vaši svobodnou vůli a nic vám neukládá. Mějte na paměti, že času už nemáte nazbyt. Musíte se modlit, postit a konat pokání, aby sa zastavil běh událostí, které mají být rozpoutány. Síla modlitebního řetězce dokáže přivodit zboření pevnosti a změnit proroctví.

V důsledku vašich modliteb, žádostí, půstů a pokání jsem vám poslal papeže, jenž bude naplňovat Boží vůli za předpokladu, že ho katolický svět ve svých modlitbách neopustí. Budete-li se modlit za papeže Františka, on bude konat v souladu s Boží vůlí, pokud však modlitby za něj zanedbáte, Můj protivník a jeho nástroje, které infiltrovaly sídlo Petrova stolce, ho přimějí k tomu, aby se dopouštěl chyb proti víře, evangeliu a učení Mé Církve.
Děti Mé, toto všechno vám říkám proto, abyste se duchovně probudily a z modlitby učinily svou nejvyšší prioritu.

Myslete na to, že se nacházíte v době duchovního boje a že modlitbu, půst ani pokání nemůžete zanedbávat, neboť v nich je vaše síla, to jsou vaše zbraně, které vás ochrání před útoky Mého nepřítele a jeho emisarů zla. Vůlí Mého Otce je, abych "neztratil nikoho z těch, které mi ON dal, ale abych je vzkřísil v poslední den" (Jan 6/39).

Děti Mé, Boží vůlí není, aby lidstvo trpělo, to je vaše svobodná vůle, která volí tuto cestu. Jestliže se lidstvo vzdálí od Boha a Jeho Přikázání pro život, upadne do nepřítomnosti lásky a do nespravedlnosti. To člověk je ten, který se vzdaluje Bohu, který si podřizuje svého bratra a zotročuje ho, což není součástí Boží vůle.
Poučte se od obyvatel Ninive, kteří se vzdálili od Boha, ale pod vlivem Jonášova kázání se obrátili a Bůh upustil od jejich potrestání.
Učiňte i vy, v dnešní době, také tak, aby vaše očista byla snesitelnější. Neboť vpravdě vám říkám: pokud se všichni neobrátíte, všichni zahynou.

Svůj pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám. Litujte a obraťte se, neboť Boží Království je nablízku.
Váš Mistr a Pastýř, Ježíš Nazaretský.

Sdělujte Má poselství celému světu.

(ave)MODLITBA K JEŽÍŠI

19. dubna 2013 v 14:51 MODLITBY
(Může navazovat na modlitbu sedmi Otčenášů a Zdrávasů podle sv. Brigity)


Můj ukřižovaný Ježíši,
když padnu, Ty mě pozvedneš,
když pláči, Ty mě těšíš,
když trpím, Ty mě léčíš,
když volám, Ty mi odpovídáš,
když se třesu, Ty mě podporuješ.

Můj ukřižovaný Ježíši,
Tys světlo, které mě osvěcuje,
Tys slunce, které mne zahřívá,
Tys pokrm, který mne obživí,
Tys zřídlo, které mne napájí,
Tys sladkost, která mne opájí,
Tys balzám, který mne vyléčí,
Tys krása, která mne uchvacuje.

Můj ukřižovaný Spasiteli,
Tys pevnost, v níž se uzavírám,
Tys samota, v níž odpočívám,
Tys výheň, v níž se stravuji,
Tys hlubina, v níž se ztrácím.

Můj ukřižovaný Spasiteli,
jiného si nepřeji, jenom Tebe,
jiného nehledám, jenom Tebe,
jiného nežádám, jenom Tebe,
jiného nemiluji, jenom Tebe,
jiného si nepodržím, jenom Tebe.

Ochraňuj mne po celý život můj,
upokoj mne v posledním boji mém.
Buď v mém srdci v poslední mé hodince.
AMEN.

MODLITBA K UCTĚNÍ KRISTOVY KRVE

17. dubna 2013 v 20:35 MODLITBY

Modlitba Sv. Brigity

Modlitba Sv. Brigity Švédské (1303 - 1373)

Božský Spasitel dal sv.Brigitě ve zjevení tento slib:
Těm, kteří se budou po dobu 12. let denně modlit
7× Otče náš a Zdrávas Maria
k uctění Mé drahocenné Krve, prokáži pět milostí:
  1. Nepřijdou do očistce
  2. Přijmu je do počtu mučedníků, jako by prolili svou krev za víru
  3. Duše jejich příbuzných obdrží posvěcující milost dle jejich volby
  4. Až do čtvrtého pokolení nepropadnou do věčného zatracení
  5. Měsíc před svou smrtí se o tom dozví. Kdyby zemřeli dříve, než splní svůj slib, budu to pokládat za oběť dokonalou, jako by podmínky splnili.


Věřím v Boha... ( Credo )

Můj Ježíši, chci se nyní modlit 7× Otče náš a Zdrávas Maria
ve spojení s onou Láskou, v níž jsi tuto modlitbu oslavil a posvětil ji ve svém srdci.
Zlepši a zdokonal ji tak, aby připravila Nejsvětější Trojici tolik cti a radosti,
kolik jsi ji dokázal Ty zde na Zemi touto modlitbou,
aby mohla přetékat na Tvé Nejsvětější Člověčenství
k oslavě Tvých Svatých Ran a Drahocenné Krve, které jsi z nich pro nás vylil.

(Během Otčenáše uvažuj o dotyčných tajemstvích a k tomu se modli příslušné obětování).


I. Obětování

Otče náš … Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a božské Srdce Ježíšovo, Ti obětuji:
První rány, první bolesti a první prolitou Krev Ježíšovu
za hříchy mého mládí, mých drahých příbuzných, mých blízkých přátel a všech lidí,
na usmíření a odvrácení prvních smrtelných hříchů
a zachování nevinnosti, zvláště v našem příbuzenstvu.


II.Krvavý pot

Otče náš .., Zdrávas Maria…

Strašlivé úzkosti Ježíšova Srdce na hoře Olivové v zahradě Getsemanské
a každou krůpěj Jeho Krve, kterou se potil,
když ve vidění předvídal svá velkopáteční muka a zápasil se satanem,
jako usmíření za hříchy moje a všech lidí, jež byly spáchány v srdci,
na odvrácení těchto hříchů a rozmnožení lásky k Bohu a bližnímu.


III. Bičování

Otče náš … Zdrávas Maria …

Ty stovky ran úděsné bolesti
a drahocennou Krev Ježíšovu, prolitou při nelidském bičování
za všechny hříchy moje a všech lidi, jež byly spáchany tělem,
jako ochranu před podobnými hříchy a za zachování nevinnosti,
zvláště v našem příbuzenstvu.


IV. Korunování trním

Otče náš … Zdrávas Maria...

Ponížení, rány bolesti a drahocennou Krev Ježíšovu,
kterou proléval při posměšném, potupném a bolestném korunování Své Hlavy trním.
Na usmíření za všechny hříchy mé a všech lidí, jež byly spáchány v duchu,
na vyvarování se těchto hříchů
a pro rozšíření Kristova království na Zemi.


V. Křížová cesta

Otče náš … Zdrávas Maria…

Ježíšovo smrtelné vyčerpání, rány na Jeho svatých Ramenech
a drahocennou Krev, která se z nich vylévala pod těžkým břemenem
při Jeho cestě ulicemi Jeruzaléma až na Kalvárii.
Na usmíření všech hříchů mých a všech lidí za to,
že se tak často vzpouzíme vzít svůj kříž, který máme nést,
že reptáme na Tvé přikázání,
i na odpuštění jiných hříchů spáchaných jazykem,
abychom se jich vystříhali a měli pravou lásku ke Kříži.


VI. Ukřižování

Otče náš … Zdrávas Maria …

Tvého Božského Syna na kříži,
Jeho přibití, Jeho vztyčení, Jeho rány na rukou i nohou.
Proudy Jeho Svaté Krve, která z nich byla pro nás prolita.
Nejkrásnější ubohost Jeho a dokonalou poslušnost,
Jeho smrt, všechna Jeho tělesná i duševní muka.
Její stálé obnovování při všech mších svatých na celé Zemi.
K usmiřování všech urážek Tebe, Tvých svatých,
řeholních slibů a pravidel na celém světě.
Zadostiučinění za hříchy moje, mých dětí a za hříchy celého světa.
Za všechny, kteří nás předešli k Tobě,
zvláště za kněze, živé i zemřelé, za všechny novoknéze
i za ty, kteří se prohřešili proti svému kněžskému svěcení
a stali se pohoršením pro mnohé.
Za záležitosti Svatého otce
a jeho ochranu proti úkladům satana i lidí.
Za znovuzrození křesťanských rodin.
Za pevnost ve víře,
za naši ubohou vlast,
za sjednocení národa v Kristu a jeho Církvi.


VII. Otevření boku

Otče náš … Zdrávas Maria …

Věčný Otče, rač přijmout drahocennou Krev a Vodu,
která byla vylita z Božského Srdce Ježíšova na potřeby Jeho Církve
a na usmíření za hříchy všech lidí.
Buď nám všem milostiv a smiluj se nad námi.
Krvi Kristova, to poslední, co obsahovalo Jeho Srdce,
očisti nás ode všech hříchů a vin vlastních i cizích.
Vodo z boku Kristova, očisti nás ode všech trestů za hříchy
a uhas plamen očistce mého, mých drahých a všech duší,
které Tvého milosrdenství tolik potřebují.


RŮŽENEC KE KRISTOVÝM RANÁM

13. dubna 2013 v 12:56 MODLITBY

RŮŽENEC K PĚTI JEŽÍŠOVÝM RANÁM
(pro zvláštní úmysly)


Úvod:
K: O, Ježíši, božský Spasiteli, buď nám i celému světu milosrdný!
L: Amen
K: Svatý Bože! Svatý, silný Bože! Svatý, nesmrtelný Bože!
L.: Smiluj se nad námi i nad celým světem!
K: O, Ježíši můj, měj s námi slitování v současném ohrožení a buď nám milostiv! Obestři nás Svou předrahou krví!
L: Amen!
K: Věčný Otče, skrze drahocennou krev Tvého nadevše milovaného Syna Tě úpěnlivě prosíme o Tvé slitování.
L: Amen.

Skrze Mariino Srdce, sedmkrát mečem probodené, rozjímáme o svatých Kristových ranách:

1.
Pozdravuji a uctívám rány Tvých svatých nohou. Do těchto ran Ti, ó, Ježíši, odevzdávám zatvrzelé hříšníky, kteří svět milují více než Tebe, obzvláště ty, kteří dnes musí odejít ze života. Nedopusť, Ježíši, aby Tvá drahocenná Krev byla kvůli nim prolita nadarmo.

K: Věčný Otče, obětuji Ti rány našeho Pána, Ježíše Krista,
L: aby zhojily rány našich duší. 1x

K: Můj Ježíši, milost a odpuštění
L: pro zásluhy Tvých svatých ran! 10x

2.
Pozdravuji a uctívám ránu Tvého svatého boku. Do této rány Ti, ó, Ježíši, odevzdávám svou duši a všechny ty, za které si Ty přeješ, abych se modlil/a, obzvláště za všechny trpící a soužené, za všechny pronásledované a opuštěné. Dej všem, ó, nejsvětější Srdce Ježíšovo, Své světlo a svou milost. Naplň nás všechny Svou láskou a Svým opravdovým pokojem.

K: Věčný Otče…
K: Můj Ježíši…

3.
Pozdravuji a uctívám ránu Tvé svaté levé ruky. Do této rány Ti odevzdávám ty, kteří bloudí, a všechny nevěřící, kteří Tě neznají. Kvůli těmto duším pošli, ó, Ježíši, mnoho dobrých dělníků na Svou vinici, aby všichni našli cestu k Tvému Nejsvětějšímu Srdci.

K: Věčný Otče…
K: Můj Ježíši…

4.
Pozdravuji a uctívám ránu Tvé svaté pravé ruky. Do této rány Ti, ó, Ježíši, odevzdávám všechny kněze Tvé svaté Církve. Dej jim Ty, kdykoli budou slavit Tvou svatou oběť, oheň Své božské lásky, aby ho oni mohli předávat dál duším svých svěřenců.

K: Věčný Otče…
K: Můj Ježíši…

5.
Pozdravuji a uctívám rány Tvé svaté hlavy. Do těchto ran Ti odevzdávám nepřátele Tvé svaté Církve, všechny ty, kteří Tě ještě i dnes pronásledují a do krve bičují Tvé mystické Tělo. Prosím Tě, ó, Ježíši, obrať je, povolej je, jako jsi povolal Saula, aby se obrátil v Pavla, ať je brzo jeden Pastýř a jedno stádo.

K: Věčný Otče…
K: Můj Ježíši…

ZÁVĚR - 3X:

K: Svatý Bože! Svatý, silný Bože! Svatý, nesmrtelný Bože!
L.: Smiluj se nad námi i nad celým světem!


http://www.passionisten.de/downloads/wundenrosenkranz.pdf


PÁTÉ MARIÁNSKÉ DOGMA

12. dubna 2013 v 16:36 ENOCHMODLETE SE, DĚTI MÉ, ABY BYLO VYHLÁŠENO MÉ PÁTÉ DOGMA A ABY RUSKO BYLO ZASVĚCENO MÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI!


09.04.2013 - 13:15


VÝZVA MARIE MYSTICKÉ RŮŽE KATOLICKÉMU SVĚTU


Dítka Mého Srdce, Boží pokoj vám!

Boží lide, nebojte se, vaše Matka vás neopustí. Budu pečovat o stádo Mého Syna, ochraňovat ho a s láskou vás povedu po vaší cestě pouští. Modlete se za papeže Františka, aby vyhlásil Mé páté dogma jako:
Marie Prostřednice, Spoluvykupitelka a Přímluvkyně, Paní všech národů.
Musíte se hodně modlit za papeže Františka, protože nepřátelé Církve v Petrově sídle míní zkrátit dny jeho pontifikátu, bude-li činit vůli Mého Otce. Dítka Moje, podporujte papeže svými modlitbami, půstem a pokáním, aby konal Boží vůli a aby ho žádná síla zla nemohla odvrátit od cesty a výkonu poslání, které mu bylo svěřeno nebem.

Nacházíte se v době velkého zmatku a nejednotnosti. Církev Mého Syna je rozštěpena na dva tábory, jeden je volbě Náměstka (=vikáře) Mého Syna
nakloněn příznivě, druhý je proti jeho volbě. Ráda bych vám připomněla, děti Mé, že ve stvoření se nepohne nic, ani lístek, bez souhlasu Mého Otce, ani vy se nenechejte rozštěpit podle Mého soupeře. Mějte na paměti, že když se modlíte, postíte a činíte pokání, vůle Mého Otce vám bude vždy příznivě nakloněna. Žádám vás, abyste vždy měli důvěru v rozhodnutí Mého otce a abyste se hodně modlili Můj růženec, růženec k Drahocenné Krvi a k Ranám Mého Syna, aby papež František dokázal vést Petrovu loď uprostřed bouřlivých vod odpadlictví a zednářství těchto posledních dnů. Od vašich modliteb závisí, zda Vikář i Církev zůstanou neochvějní po celou dobu, kterou Můj Otec potřebuje, aby uskutečnil Svou Svatou vůli.

Modlete se, děti Mé, aby bylo vyhlášeno Mé páté dogma a aby Rusko bylo zasvěceno Mému Neposkvrněnému Srdci! Vytvořte pro to celosvětové řetězce modliteb Mého růžence a obracejte se k Nebeskému Otci s prosbami za tento významný požadavek. Také se modlete za mír ve světě, který je v tomto okamžiku tak velice ohrožen díky rozpínavosti a touze po moci některých králů Země. Nezanedbávejte modlitbu, protože se nacházíte v době velkého zmatku. Když se budete modlit, všechno bude zadrženo na dobu potřebnou, než bude vyhlášeno Mé dogma. Pokud zanedbáte modlitby, dojde k válkám mezi národy a vše se začne destabilizovat.

Proto vás, děti Moje, žádám o hodně modliteb, aby se zastavil běh všech těchto událostí, pro lidstvo tak zlověstných. Pamatujte si, že jediná vlaštovka ještě léto nedělá, jak říká vaše oblíbené pořekadlo. Je proto důležité, abyste vytvořili modlitební řetěz, jelikož v jednotě je síla, která boří pevnosti. Pokud budete mít víru a důvěru v Boha, bude to vaše vítězství, a já budu vašim Kapitánem a Paní, která vás společně s Michaelem a jeho Nebeskou Armádou dovede k branám Nebeského Jeruzaléma.

Mé dcery,
vás žádám , abyste Mne napodobily a vrátily se opět k pokrývání hlavy závoji na znamení lásky a úcty k Bohu. Ani nevíte, jak moc si toho jako Matka budu vážit a jak nebe ocení váš projev zbožné lásky. Řeknete mi Ano, dcery Moje, řekněte, že to uděláte? Mohu se na vás spolehnout? Chci, abyste tento požadavek, který činím, přijaly z lásky, protože když se navrátíte do Božího domu s pokrývkou hlavy, vzdáte tím úctu, čest a slávu Bohu, v Trojici Jedinému.
Zůstávejte v pokoji Páně.
Vaše matka, Maria Mystická Růže.
Sdělujte Má poselství celému lidstvu.

(AVE)

MODLEME SE ZA NAŠE NÁRODY

12. dubna 2013 v 14:28 LUZ DE MARIA
... protože prostřednictvím prorokyně Luz de María nám to nyní vzkazuje i Sám Pán Ježíš. Zde je výňatek poselství ze dne 8. 4. 2013:

"…. Svoboda, po které toužíte, není Moje svoboda, svoboda, o kterou usiluje člověk, je nemravnost, neřest, kterou tato generace bezustání hledá.

JÁ NA SVŮJ LID NEČINÍM NÁTLAK, JÁ MU POUZE OZNAMUJI, JAKÁ BUDE JEHO BUDOUCNOST, KTEROU ZNÁM, A HROZÍ MU, ŽE BUDE DO NÍ SVRŽEN.

Katastrofy se blíží, jedna za druhou, neúprosně, od jedné země ke druhé, od národa k národu, od jednoho živého tvora ke druhému, aniž byste toho skutečně litovali.

Modlete se, Mí milovaní, modlete se za Francii.
Modlete se, Mí milovaní, modlete se za Československo, protože bude trpět.
Modlete se, Mí milovaní, modlete se za Guatemalu, protože to bude trpět.

Děti, temnota zastřela lidské oči, smysly a srdce mu zatemnila na nejvyšší míru…"

http://www.revelacionesmarianas.com/luzdemaria.htm

(AVE)

ŽIVOT SMRTÍ NEKONČÍ

11. dubna 2013 v 12:00 VORBEREITUNG - BOŽÍ PŘÍPRAVA
87. MNOZÍ Z VÁS, VY NEŠŤASTNÉ DUŠE, NEVĚŘÍTE V PEKLO.
TO JE VELKÁ CHYBA.

05. 04. 2013


Mé dítě. Tys´ přišla. Sedni si ke Mně a piš.

Mé dítě. Mé drahé dítě. Já, tvá Matka v Nebi, jsem zde, abych ti řekla, že Můj Syn, Ježíš Kristus, zachrání ještě mnoho duší před tím, než k vám přijde podruhé. ON přijde, ze závratných výšin, se všemi znameními, a všechny Své milované děti, jež jsou MU věrně oddané, vezme s sebou do Svého Nového Království, do Svého Ráje, který byl vytvořen pro všechny Boží děti a kde se všichni ujmete svého tak dlouho očekávaného dědictví, za předpokladu, že budete následovat Mého Syna, vašeho Ježíše.

Nikdo z těch, kteří jsou Bohu-Otci nevěrní, tento tak krásný Ráj nepozná! Tohle, Mé drahé děti, mějte stále před očima. Hodně se modlete, zejména za záměry Mého Syna, protože tak mohou být zachráněny ještě miliony duší.
Počet následovníků Mého Syna je mezi vámi velký, velmi velký, jak jsem ti říkala minule, na Velký pátek, a Naše Srdce jsou díky tomu naplněná radostí, ale, Mé milované děti, vězte, že to ještě ani zdaleka není to množství, které si Můj Syn přeje vzít s sebou. Proto, Mé tolik milované děti, chásko Moje, modlete se modlitby, které jsme Vám prostřednictvím Našich vizionářů na celém světě dali k dispozici. Tak se bude moci naplnit přání Mého Syna a mnoho dalších duší může být zachráněno před oním velkým radostným Dnem, kdy Můj Syn k vám přijde z výšin Nebes.

Mé děti, neustále důvěřujte tomu, že Můj Syn vás miluje. ON miluje každého jednoho z vás a nikoho z vás nechce ztratit, ale ten, kdo se k Němu nebude znát, zůstane vyřazen a nebude mu umožněno vstoupit do Ráje, do Nového Jeruzaléma, a velice bídně zahyne.

Děti Moje. Mé milované děti. Mnozí z vás, vy nešťastné duše, nevěříte v peklo.
To je velká chyba, protože zcela mylně se domníváte, že po vaší smrti je život jakýmsi způsobem ukončen.
Vzhledem k tomu, že v peklo nevěříte, o to více se vystavujete nebezpečí, že si to namíříte přímo do něj! Odmítáte víru v učení Mého Syna. Nevěříte ničemu, co skutečně existuje, a popíráte, že skutečný život začíná až po vaší fyzické smrti.
Ovšemže většina z vás má přesto pocit, že není možné, abyste byli jen tak zničeni či vymazáni, protože nikdo si nedokáže představit své vlastní "vyhlazení". Dokonce i ti z vás, kteří takové věci říkají, ve skutečnosti tomu nevěří, protože tímto vědomím vás vybavil Bůh Otec. Člověk si jakožto živá bytost nedokáže představit svůj definitivní konec, a kdo se domnívá, že ano, obelhává sám sebe. Naslouchejte si a zahleďte se hluboko do sebe, do svého srdce, do své duše, a shledáte, že ona, vaše duše, nikdy nezahyne.
Proto, Mé milované děti, začnete opět věřit v Boha Otce a Ježíše, protože jinak si vás ukrade ďábel, a povede se vám opravdu velice špatně.

Mé děti, žádný člověk nenese výhradní zodpovědnost za svůj osud. Nikdo si nevystačí sám se sebou, což znamená, že vy všichni společně patříte do většího celku a že nikdo z vás to nemůže změnit. Vaše svobodná vůle vám byla dána pro to, abyste mohli činit svobodná rozhodnutí, ale ne proto, abyste se před svým Stvořitelem uzavírali do sebe, neboť to není možné.
Jen skrze Něho jste schopni života, jen díky Němu jste vlastně tady, protože bez Něj by neexistovalo nic. Bez Něho by zde nebyl ani jediný z vás.
Můžete to popírat tak často, tak dlouho a tak vytrvale, jak jen chcete, ale nakonec se budete muset rozhodnout také vy, a proto se za vás modlí miliony těch dětí, které věří v Boha, abyste i vy, až přijde vaše hodina, řekli Ježíši své ANO, protože tyto milující, obětavé děti, vás chtějí uchránit od věčnosti v pekle.

Děti Moje. Začněte všechny věřit. Můj Syn si přeje, abyste si k Němu našli cestu a abyste všechny zažívaly mír a lásku, kterou On pro vás připravil. Utíkejte k Němu! Čiňte pokání, než bude příliš pozdě! Brzy, velmi brzy, poleví milosrdenství spravedlnosti, a pak na vás dolehne trest soudu.
Nepromarněte svou šanci, kterou teď dostáváte jako dar od Mého Syna a od Boha Otce! Přijměte toto milosrdenství, které vám chce Můj syn poskytnout, abyste blažení mohli s Ním vejít do Nového života. Nečekejte, až přijde na vás trest soudu, protože pak pro mnohé z vás už může být příliš pozdě.

Miluji vás z celého srdce, Mé milované děti.
Spojeni věčnou láskou,
Vaše Matka v Nebi.

(ave)


O PROROKYNI

11. dubna 2013 v 0:22 VORBEREITUNG - BOŽÍ PŘÍPRAVAÚVOD (HOME):

JAK NÁS BŮH PŘIPRAVUJE


SLOVA Z NEBE


"Já, Jenž jsem za vás zemřel, bez hříchu a plný naděje, že i vy, Mé milované děti, všechny najdete cestu ke Mně, přišel jsem k tobě, Má milovaná dcero, abys šířila Mé Slovo a Moje poselství.
Miluji tě /vás."


PŘEDMLUVA

Rodilá Němka strávila mnoho let svého života v zahraničí. Jejím domovem byly USA, Francie, Karibik, Jižní a Střední Amerika. Cestování bylo její největší vášní. Není divu, že se stalo jejím povoláním.
Když nastal čas, aby se "usadila", začala pracovat jako letuška u renomované německé společnosti. Navzdory mnohým a pěkným cestám za prací I pro potěšení, popadla ji znovu touha po dálavách. Jako turistická průvodkyně pracovala v různých zemích po celém světě až do doby, kdy ji její pracovní činnost poprvé přivedla do Španělska. Zde v roce 2002 započala její první zjevení Panny Marie. Postupem času začalo docházet ke zjevením častěji a stávala se také intenzivnějšími.
Tato křesťanka, která do této doby nepraktikovala svou víru, pojala k Matce Boží důvěru. Její důvěra se stále více prohlubovala.
V roce 2004 se tato dnes už matka rozhodla zcela přesídlit do Evropy a v roce 2005 tento plán uskutečnila. Dnes žije společně s manželem a dvěma malými dětmi ve Španělsku, kde pracovala až do roku 2011 ve svém povolání. Když bylo její pracovní místo zrušeno, po bedlivém zvážení se rozhodla vzít si pracovní volno a začít reagovat na dlouhodobý požadavek Matky Boží, Ježíše a Boha Otce, aby zapisovala všechno, co jí ONI řekli. Začala následovat volání Nebe. Dnes má téměř každodenní zjevení a v některé dny obdrží více než jedno poselství.
Ona sama říká:
"Ach, jak je život s Nebem na Zemi (ale) krásný!"

Diktováno Ježíšem 31/01/2013 na žádost o předmluvu.


(ave)