Březen 2013

MODLETE SE ZA MÉHO VIKÁŘE

27. března 2013 v 17:17 ENOCHMODLETE SE, ABY VIKÁŘ MÉ CÍRKVE DOKÁZAL VÉST MÉ STÁDO V TĚCHTO ČASECH VELKÉHO ZMATENÍ A ODPADLICTVÍ!

25. března 2013- 08:35

VÝZVA JEŽÍŠE V S
VÁTOSTI OLTÁŘNÍ KATOLICKÉMU SVĚTU


Můj pokoj vám!
Modlete se, aby vikář Mé Církve dokázal
vést Mé stádce v těchto časech velkého zmatení a odpadlictví! Nepřátelé Mé Církve, kteří infiltrovali Petrovo sídlo, chtějí Mého vikáře obratně přimět k tomu, aby Mou Církev reformoval, protože podle nich se dnešní církev musí modernizovat, aby udržela krok se změnami lidského pokolení. Modlete se, aby se tak nestalo a aby Můj vikář zůstal na Petrově stolci neochvějný.

Nesprávný ekumenismus změní doktrínu Mé Církve a Moje Evangelium by již více nebylo duchovním pokrmem pro Mé stádce. Takový falešný ekumenismus položí základy pro polyteistickou církev, v níž by už nepřebýval Můj Svatý Duch. Mé Domy by přestaly být Mým příbytkem, ale staly by se obydlím pohanských bohů.
Děti Mé, když uslyšíte, že Má Církev se chystá otevřít doktrínám jiných náboženství, pak budete vědět, stádce Moje, že nastala doba hanebností a že už nebudu chtít přebývat ve Svých domech. Musel
bych odejít ze Svého vlastního domu, pak by Mé chrámy byly vypleněny, ticho Mých Svatostánků by bylo zneváženo a Mé tělo i Mé Božství by se válelo po zemi. Pokud se to začne dít a Moje Svatá oběť bude pozastavena, žádám vás, děti Mé, ať už víc nechodíte ke Mně do Mých domů, protože Já tam už nebudu. Zaberou je ti bezbožní a z Mých posvátných míst udělají doupata zlodějů.
Jak bolestná bude tato urážka Mého Božství, kterou budou muset snášet někteří z Mé rodiny! Jak Jidáš Mne vydal na pospas své církvi, i nyní jsem v rukou Svého protivníka. Nová církev, kterou chtějí zavést, bude Mým odpůrcem.
Můj dům, v němž jsem žil a byl pokrmem pro Svůj lid, bude obsazen náboženstvími, která jsou v rozporu s Mým učením i Evangeliem, a pohanskými bohy. Mé jméno bude poskvrněno novými obyvateli Mých posvátných prostor. Základem nové církve bude relativismus, panteismus, polyteismus, nový věk (new age) se všemi jejich doktrínami i dalšími doktrínami temnoty.

Lidé Moji, zpívejte naříkavé písně a dejte se do smutečního truchlení s modlitbou, půstem a pokáním, protože Moje milovaná Církev bude ukřižována a spolu s ní i váš Věčný Pastýř!. Znovu vám připomínám, abyste se modlili, a proste za Mého vikáře, aby nedopustil takové ohavnosti a zastavil vývoj těchto událostí.
Svůj pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám. Čiňte pokání a projevujte lítost, protože Boží Království je na dosah ruky.
Váš Ježíš ve Svátosti oltářní. Ten milovaný, Jenž není milován.

Sdělujte Má poselství celému lidstvu.


PS: ENOCHOVA VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA

http://getsemane.blog.cz/1303/vysvetlujici-poznamka


(ave)

VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA

27. března 2013 v 17:16 ENOCHVŠEM KATOLICKÝM PORTÁLŮM: VYSVĚTLUJÍCÍ POZNÁMKA

S údivem zjišťuji, že některé katolické portály zpochybňují poselství od Dobrého Pastýře i mé jméno a říkají, že jsem proti papeži Františkovi. V žádném případě; nikdy se v poselstvích Dobrého Pastýře neříkalo, že papež František je podvodník, proč tedy zasívat svár, když žádný neexistuje? Proč dělat ukvapené rozsudky, a tím diskreditovat mé jméno i poselství Dobrého Pastýře? Tato nynější zpráva je velmi jasná: Ježíš v Nejsvětější Svátosti potvrzuje, že papež František je jeho náměstkem a žádal o modlitbu za něj. Poselství musí postřehnout světlo Ducha Svatého, a nikoli prosté lidské uvažování. Pokud ve zprávě ze dne 20. února Ježíš v Nejsvětější Svátosti mluví o tom, že falešný papež je připraven se spojit s falešným mesiášem, nelze tvrdit, že právě papež František, který ani nebyl jmenován, odkazuje (je narážkou) na toho falešného papeže, který přichází do církve. Který to je, to ví jen Bůh. (Viz druhý List Soluňanům, kapitola 2).


Když Ježíš mluví, že něco je "velmi brzy" nebo "blízko", pak se nejedná o lidský čas, ale o Boží vůli, která může trvat krátkou nebo dlouhou dobu, která závisí na modlitbách Jeho dětí.

Chci tuto záležitost objasnit, aby nenásledovalo předkládání důkazů o zprávách Dobrého Pastýře a o mém jménu. Ať vám Ježíš Dobrý Pastýř, žehná a ochraňuje vás.
Váš bratr v Kristu. Enoch

POKLEKNĚTE PŘI SETKÁNÍ S JEŽÍŠEM!

26. března 2013 v 23:58 VORBEREITUNG - BOŽÍ PŘÍPRAVA
Úvodní poznámka:
"Warnung.de" nedávno zveřejnilo link na tuto stránku, která zveřejňuje písemné záznamy poselství prorokyně Marie Boží Přípravy Srdce od konce loňského roku, ta předcházející nebyla zaznamenávána.
Určitě stojí některá z nich za pozornost a přečtění, zcela v duchu "Zkoumejte všechno, dobrého se držte."


POSELSTVÍ č. 69

23. 03. 2013

KDYŽ VÁM BUDE UKÁZÁNA VAŠE DUŠE, POKLEKNĚTE!


Dítě Mé, čas je krátký. Jdi a kup svíčky. Nechej je posvětit a sděl to také ostatním dětem. Našim dětem. Pašijový týden, během kterého se toho bude dít hodně, je svatý. Držte se všech sakrálních Svátostí, které jsme vám dali. Často se modlete a čiňte pokání. Pokud je to možné, držte půst. Ale pokud jste (pracovně) přetíženi, nemusíte se postit přísně. Obětujte třeba nějakou sladkost tím, že se jí vzdáte, nebo maso, anebo něco jiného, co můžete místo toho nabídnout. Bůh Otec vidí i to nejmenší gesto a má z něj radost. Dělejte to vědomě a z lásky k Němu (to odříkání).

Mé milované děti!
Když vám bude ukázána vaše duše, to znamená vše, co bylo ve vašem životě dobré a /nebo zlé, pak poklekněte. Těšte se na důvěrné propojení s mým Synem a vyjděte Mu vstříc. Pouze ty z vás, kteří se budou za Ním napřahovat, uchopí za ruce. Všichni zažijete úplně totéž, ale každý z vás bude mít odlišný prožitek. Ten bude uchvacující pro ty, jejichž srdce je otevřené, a Ježíše, Mého Syna, milují z hloubi srdce. Budete plakat radostí a štěstím a vůbec nebudete chtít, aby Ježíš zase odešel, a ti z vás, kteří jsou čistého srdce, procítíte takovou lásku, že si ji budete chtít udržet.

Děti Moje, Ježíš vás miluje! Připravte se na tuto nádhernou událost. Jste požehnáni. Můj Syn vás miluje tak moc, že tuto hodinu * věnuje každému z vás. Vystrojte se, abyste tuto společně strávenou chvilku prožili tak nádherně, jak ji také Ježíš, váš milovaný Ježíš, chce pro vás připravit. Pouze ti, kteří jsou připraveni, budou moci mého Syna zažít takového, jakým je.

* Poznámka: neznamená hodinu jako jednotku času, ale jako událost.

Ježíš:
Těm, kteří se i dnes zpěčují, budiž řečeno následující:
Má láska nezná hranic a Mé milosrdenství zahrnuje každého z vás (jednotlivě). Ale ten, kdo se ke Mně neobrátí, zakusí utrpení. Připravte se, protože ta "hodina" bude mimořádným darem pro všechny Mé bratry a sestry. Ale jen ten, kdo Mě miluje, zažije tuto událost jako takovou.
Miluju vás, Mé milované děti. Váš Ježíš.

Dítě Mé. Rozšiřuj toto poselství, neboť tak se může ještě stále připravit mnoho našich milovaných dětí. Řekni jim, že to bude skvělá událost a že se na ni mohou těšit!
Miluji vás všechny, mé drahé děti. Vaše Matka v Nebi.

Vidění:
Bylo mi umožněno vidět a procítit, jaké je ono důvěrné propojení (tato pospolitost). Je to tak krásné, že jsem musela plakat radostí, štěstím a vděčností. Láska Ježíše je pro mě pozemskými slovy nepopsatelná a ani mezi dvěma pozemskými lidmi takovou nelze pocítit (abych to nějak postihla). Viděla a cítila jsem pouze onu (důvěrnou) pospolitost, ale průběh svého života jsem neviděla. Klekla jsem si a Ježíš vzal mé ruce do svých. Je to uchvacující. Jeho tvář, Jeho úsměv, Jeho charisma, to vše vyzařuje ryzí, planoucí Lásku. Slovy se to nedá popsat. Přeji každému z vás, aby tohle mohl zažít také tak "krásně" a důvěrně.
Vaše Maria Boží Přípravy Srdce.

Dítě mé, také toto sděl ostatním, aby Naše děti neměly strach.
Vaše Matka v Nebi.

BOŽÍ SPRAVEDLNOST

26. března 2013 v 12:53 JOHN LEARY

http://www.johnleary.com/


Středa, 13. března 2013


Bůh Otec řekl:

"Zde Jsem Já, Který Jsem, abych těm, kteří si myslí, že jsem přísný Otec, podal Evangelium ze Svého hlediska.
Do Izraele jsem poslal už mnoho proroků a vůdců, aby jej vedli na správnou cestu, ale oni odmítli poslouchat, a mnohé z proroků zabili. Neodsoudil jsem jednotlivce, ale tento národ jako celek musel zakusit jistý trest, protože Izrael neustále upadal proti Mně do modloslužebnictví.
Já jsem Láska a Milosrdenství stejně jako Můj Syn, Ježíš, a z lásky jsem udělal mnoho věcí pro záchranu duší Mého národa. Vrcholným projevem (a největším činem) Mé Lásky je, že jsem poslal Svého Jednorozeného Syna, aby Svou obětí na kříži zachránil obyvatele Země z jejich hříchů.
Můj Syn i Já varujeme vaše lidi dokonce i ve vaší dnešní zlé společnosti, aby činili pokání a zastavili provádění potratů. Naše Spravedlnost bude opět přivolána, aby ztrestala vaše hříchy. Zlo sice bude mít na krátký čas svou dobu, ale pak ti zlí, když tváří v tvář uvidí svou trestající kometu, budou uvrženi do pekla. Mí věrní budou ochráněni, ale za vaše hříchy a pro vaši neochotu činit za ně pokání přichází krutý trest.
Milujeme lidi, ale ti zlí poznají Naši Spravedlnost. "


ATENTÁTY
Ježíš řekl:
"Lidé Moji, tato scéna ukazuje pohřební průvod hlavy státu, státníka, který zemřel při nehodě nebo následkem aktu násilí. Viděli jste už několik mimořádných násilných událostí (atentátů), kdy se střílelo na různé vůdce, a dokonce i na papeže Jana Pavla II.
Vzhledem k množství nedávných případů střelby je docela možné, že nějakému úkladnému vrahu byl do těla vložen čip, aby takové vražedné činy provedl. Když se Antikrist dostane k moci, bude se muset vypořádat dokonce i se současnými světovými vůdci, aby si na jejich pozice mohl dosadit své vlastní lidi.
Když představitelé státu složí své funkce, občané obvykle chodí k volbám, aby za ně zvolili náhradu. Docílit spravedlivé volby se v mnoha zemích stává problémem. Modlete se za své vůdce, aby byli chránění před případným teroristickým útokem."

ŽENCI JSOU PŘIPRAVENI

25. března 2013 v 23:38 ENOCH
BUDETE ZKOUŠENÍ A TŘÍBENÍ NA DUCHU, NA DUŠI I NA TĚLE STEJNĚ TAK, JAKO SE ZLATO PROVĚŘUJE OHNĚM!

20. března 2013 - 8:15


VÝZVA JEŽÍŠE, DOBRÉHO PASTÝŘE, JEHO STÁDCI


Takto praví Hospodin:
Klid vašeho ducha bude narušen stejně, jako bude destabilizován mír ve světě. Useberte se v modlitbách, protože dny velkého duchovního boje se blíží. Soužení bude tak velké, že způsobí otřes nejen Mému stvoření, ale také duším Mých dětí.
Lidé se budou s údivem ptát: Co se to děje? Proč nás opustil duch míru? Pane, přijď a zachraň nás, neukrývej Svou Svatou Tvář před Svým věrným lidem!
Děti Mé, abyste mohly vstoupit do Mého nového stvoření, je zapotřebí vaší duchovní transformace. Váš duch, vaše těla i vaše duše musí být očištěny, abyste do Nebeského Jeruzaléma mohly vstoupit očištěny a bez poskvrny hříchu.
Když pro velké ohavnosti bude muset Můj Svatý Duch odejít z Mých chrámů, všichni ti, kteří se odchylují od modliteb a od Mé matky, budou ztraceni. To proto, že když vy budete daleko od Mých domů a váš duch nebude posilován modlitbou, půstem a pokáním a nebude-li spojen s Mou matkou prostřednictvím modlitby svatého růžence, budete snadnou kořistí Mého odpůrce. Připomeňte si, co říká Mé Slovo: soužení bude tak velké, jaké ještě nebylo od počátku světa až do nynějška a již nikdy nebude (Mt 24, 1).
Mé probuzení svědomí vás učiní přístupnými pochopení, a to vás připraví na dny velkého Armagedonu.
Děti Mé, jestliže pak po návratu do tohoto světa zanedbáte modlitbu a budete i nadále setrvávat v duchovní netečnosti, ujišťuji vás, že tím podstupujete riziko, že vás ztratím.
Děti Moje, věnujte všemu tomu svou pozornost a už začněte s duchovní přípravou na ony dny trýzně a strádání ducha, abyste byly očištěny. Všichni budete zkoušeni a čištěni na duchu, na duši i na těle stejně tak, jako se zlato prověřuje ohněm! Bude to Oheň duchovní očisty, který bude transformovat vaše tělo, duši i ducha, abyste mohli vstoupit do nového stvoření a mohli být nazýváni vyvoleným Božím lidem.
Budou to dny velké žně, která oddělí zrno od koukolu, kdy uzraje pšenice, a plevy budou hozeny do ohně. Připravte se jako Mí synové, protože se blíží dny, kdy bude sebrána úroda. Ženci jsou již připraveni přijít sekat a sklízet pšenici. Sekera je již na kořeni stromu, a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně, kde bude hořet po celou věčnost.
Nyní ať se vaší pevností stane modlitba, půst a pokání. Ráno i večer si oblékejte svou duchovní zbroj a jako dobří vojáci buďte připraveni na velkou duchovní bitvu, která vám přinese svobodu, a vy si tím vysloužíte právo obydlit ráj Nebeského Jeruzaléma.
Svůj pokoj vám zanechávám, Svůj pokoj vám dávám.
Čiňte pokání a obraťte se, protože Boží Království je na dosah ruky.
Váš Pán, Ježíš, Dobrý Pastýř.
Sdělujte Má poselství celému lidstvu.

(ave)

BYLI JSTE POUČOVÁNI...

25. března 2013 v 22:52 JABEZ
Úterý, 12 březen 2013


ZASLUHUJETE MNOHO TRESTŮDěti, stvořené pro Mou slávu,
žehnám vám. Jsem, Který Jsem. Jsem Král Milosrdenství. Jsem Alfa i Omega. Poklekněte přede Mnou v adoraci. Mluvte k Mému srdci. Tak moc vás toužím slyšet. Čekám na vás denno denně. Mnozí z vás dokonce zapomněli na Mou existenci. Jiní Mne zase odmítají přijmout a vedou své životy v hříchu. Ó, dítka Má, dnes vás vybízím, abyste se Mnou strávili trochuvíce času. Odložte stranou své světské záležitosti. Zrušte ony kratochvíle, které nás od sebe oddělují.
Udělejte si nyní čas pro nás. Naše spojení musí být posíleno. Beze Mne nebudete moci triumfovat nad satanem a jeho přisluhovači. Modlete se. Modlete se, děti Mé. Už nepodřimujte. Probuďte se. Mnozí z vás právě teď upadli do takové velké strnulosti. Mnozí z vás se stali lhostejnými vůči Mým varováním. Nebojíte se Mého hněvu. O Milovaní, kdybyste věděli, co jsem plánoval, třásli byste se přede Mnou. Je nezbytná velká očista, protože lidé se obrátili od všeho, co je svaté, od všeho, co je čisté, od všeho, co je pravdivé.
Milovaní, podívejte se na své životy. Zjistěte, jaké jsou vaše nedostatky. Proveďte všechny potřebné změny, nebo jinak budete muset přijmout veškeré následky, které na vás dolehnou. Nemůžete říci, že jste byli ponecháni bez poučení. Už tak dlouhou dobu k vám mluvím prostřednictvím Mých proroků. Byl jsem milosrdný a dal jsem vám také k dispozici anděly, jež stojí po vašem boku a usnadňují vám pobývat ve svatosti. Přesto Mé cesty odmítáte, porušujete Má přikázání, a ještě stále očekáváte, že vám budu projevovat slitování.
Milovaní, zasloužíte si mnoho trestů*. Můj hněv sestoupí na Zemi a mnoho duší bude hozeno do pekelného ohně. Já jsem ztělesněné Milosrdenství,ale také držím v ruce žezlo spravedlnosti. Moje spravedlnost se bude manifestovat celému lidstvu. Netropte si ze Mne žerty. Už nebudu déle tolerovat vašineposlušnost. Změňte své životy, anebo se připravte na to, že na vás dopadne Můj trest, děti Mé. Nezkoušejte Mě.
Těm, kteří Mne milují a ctí Mě, budu ve Svém Majestátu vládnout na celou věčnost.
Přemítejte o tomto poučení.
Zanechávám vám Svůj polibek míru. Shalom

*velkou nápravu

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ?

25. března 2013 v 22:47 ZAMYŠLENÍ NAD...


Takhle se 28. 2. 2013 loučil Svatý otec, papež Benedikt XVI., v poslední den svého pontifikátu v Castel Gandolfu s jeho obyvateli a svými příznivci:
"...Už jsem pouze prostým poutníkem, který začíná poslední úsek své pouti na této Zemi.
Ale svým srdcem, svou láskou, svými modlitbami, meditacemi a veškerou svou vnitřní sílou bych ještě někdy chtěl pracovat pro dobro všech i Církve, prostě pro lidstvo. A mám pocit, že při tom mne podporují vaše sympatie.Pokračujme s Pánem společně v cestě pro dobro Církve a světa."

Nyní se tedy Jeho Svatost, emeritní papež Benedikt XVI., jenž slíbil absolutní poslušnost svému nástupci, ponořuje do modlitebních kontemplací, věnuje se své teologické práci ...

Nicméně v poselství MBM č. 732 - Poselství Ježíše ze dne 13. března 2013 v 21:20 - se dozvídáme:

"...On, papež Benedikt, povede mé následovníky k Pravdě. Já jsem ho neopustil a budu ho držet blízko Svého Srdce a dám mu útěchu, kterou potřebuje v tomto hrozném čase..."

A John Leary nám 14. 3. 2013 předává toto poselství Ježíše:

"....Jste žehnání někým, kdo uctívá Eucharistii i Mou Blahoslavenou Matku. Je mimo území Vatikánu, a to on bude mít možnost srovnat všechny problémy v Mé Církvi. Modlete se..."


"VY JSTE ČISTÍ"

25. března 2013 v 22:27 ZAMYŠLENÍ NAD...JEŽÍŠ MYJE NOHY UČEDNÍKŮM

Jan 13 (1 - 20)

1Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. 2Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil,
3Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází,4odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; 5pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán.
6Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl:
"Pane, ty mi chceš mýt nohy?"
7Ježíš mu odpověděl:
"Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš."
8Petr mu řekl:
"Nikdy mi nebudeš mýt nohy!"
Ježíš odpověděl
: "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl."
9Řekl mu Šimon Petr:
"Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!"
10Ježíš mu řekl:
"Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni."
11Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čisti.12Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim:
"Chápete, co jsem vám učinil? 13Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem.14Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.15Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.16Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.17Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.18Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma: 'Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu.'19Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to.20Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal."
21Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil:
"Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí."..................................................

JEŽÍŠ V GETSEMANE

17. března 2013 v 11:25 ZAMYŠLENÍ NAD...

Marek 14 (26-46)

"...Když zazpívali chvalozpěv, šli na Olivovou horu.
Ježíš jim řekl:
"Všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno:
'Budu bít pastýře a ovce se rozprchnou.'
Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje."
Tu mu Petr řekl:
"I kdyby všichni odpadli, já ne."
Ježíš mu odpověděl:
"Amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš."
On však ještě horlivěji prohlašoval:
"I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě."
Tak mluvili všichni.Přišli na místo zvané Getsemane.
Ježíš řekl svým učedníkům:
"Počkejte tu, než se pomodlím."
Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. A řekl jim:
"Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!"
Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl:
"Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš."
Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku.
Řekl Petrovi:
"Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé."
Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastihl spící; oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli.Přišel potřetí a řekl jim:
"Ještě spíte a odpočíváte? Už dost! Přišla hodina, hle, Syn člověka je vydáván do rukou hříšníků.Vstaňte, pojďme! Hle, přiblížil se ten, který mě zrazuje."
Ještě ani nedomluvil a přišel Jidáš, jeden z Dvanácti. Velekněží, zákoníci a starší s ním poslali zástup, ozbrojený meči a holemi.Jeho zrádce s nimi domluvil znamení. Řekl:
"Kterého políbím, ten to je; toho zatkněte a pod dozorem odveďte."
Když Jidáš přišel, hned k Ježíšovi přistoupil a řekl: "Mistře!" a políbil ho.
Oni pak na něho vztáhli ruce a zmocnili se ho..."PS:

Marie Valtorta:

JEŽÍŠ SE MODLIL (I) ZA JIDÁŠE...

"JEDEN Z VÁS MNE ZRADÍ!"

17. března 2013 v 10:55 ZAMYŠLENÍ NAD...

OZNAČENÍ ZRÁDCE PŘI POSLEDNÍ VEČEŘI PÁNĚ


Jan 13 (21-39):

"...Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil:
"Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí."
Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví. Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku. Na toho se Šimon obrátil a řekl:
"Zeptej se, o kom to mluví!"
Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se:
"Pane, kdo to je?"
Ježíš odpověděl: "Je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji."
Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu. Tehdy, po té skývě, vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl:
"Co chceš učinit, učiň hned!"
Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl. Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým. Jidáš přijal skývu, a hned vyšel ven. Byla noc.
Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl:
"Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm; Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned. Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám: Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete. Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."
Šimon Petr mu řekl:
"Pane, kam odcházíš?" Ježíš odpověděl:
"Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš; budeš mne však následovat později."
Šimon Petr mu řekl:
"Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím."
Ježíš odpověděl: "Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne..."

PÝCHA MÍSTO POKORY

16. března 2013 v 16:55 JABEZPátek, 22. února 2013


VÁŠ ČAS SE KRÁTÍ


Děti Mého božského Srdce,
Já jsem. Já jsem Alfa a Omega. JáJsem Králem milosrdenství. Přeji si vás nyní poučit. Otevřete svá srdce, oddejte se Mi. Dovolte Mi vstoupit do vašeho nitra. Mám pro vás něco v plánu. Můj univerzální plán se nyní odehrává před očima lidstva, ale miliony z vás odmítají klečet přede Mnou. Satan nakazil mladé lidi, podvedl spousty lidí a také si našel cestu do Mé Církve. Pozor, dítka Má. Nenechte se zmást tímto zdáním klidu. Jsme ve válce. Modlete se. Vezměte do rukou své růžence a modlete se. Vyprošujte si požehnání pro své rodiny a přátele. Modlete se bez přestání. Nespadněte do Satanovy pasti. Buďte neustále bdělí a zůstávejte Mi oddaní. Čas je důležitý. Pomáhejte i v záležitostech, které se zdají být těmi nejméně důležitými věcmi. Podílejte se na Mých činech lásky. Nebojte se vést válku proti nenávisti. Mějte trpělivost s těmi, kteří vás pronásledují. Buďte otevření Pravdě. Nedomýšlejte si, že víte, co je pro vás nejlepší. Pouze Já vás mohu vést na vaší duchovní cestě. Pokud Mne odmítnete poslouchat, bude to mít za následek očistu a potrestání. Už se ode Mne neodvracejte. Neodkládejte své obrácení, protože váš čas se krátí. Mnozí z vás budou odvoláni. Miliony z vás budou hozeny do pekelného ohně, a tím pro Mě na celou věčnost ztraceny pro svou lhostejnost, pro svou touhu ovládat jiné a pro svou potřebu získávat pocty. Moje děti se už nechovají pokorně. Zcela je naplnila pýcha. Tím chybují. O, dítka Má, slyšte Mě. Zbavte se učení světa. Satan ovládá média. Skoncujte se svou touhou po bohatství, poctách a (společenském) postavení. Staňte se pokorní a poslouchejte Mě. Vzdávejte díky za to množství projevů Mé lásky k vám. Předkládejte Mi své poděkování a radujte se, protože Moje laskavost zůstane s vámi, budete-li poslouchat Můj hlas. Neprohloupíte, když si tohle zapamatujete.
Zanechávám vám Svůj polibek míru. Šalom

(ave)

MODLITBA SRDCE

16. března 2013 v 13:53 MODLITBYSLOVA MODLITBY MÉHO SRDCE


"Milý nebeský Otče! Hleď, Tvé dítě by Ti chtělo opravdově z hloubi srdce poděkovat za veškeré dobrodiní, které jsi mi od malička poskytoval na duchu, duši a těle. Ale vidíš, můj milý Otče, že nejsem příliš hoden všeho milosrdenství i věrnosti, které jsi mi projevil. Tvou dobrotu nedokážu vypovědět, a kdybych chtěl svědčit o Tvé lásce, pak by má těžkopádná ústa musela zmlknout. Neboť žádný jazyk nedokáže popsat Tvou božskou (posvátnou) lásku. Ona je a zůstane tím nejhlubším tajemstvím, jehož velikost se zjevuje pouze nejčistšímu srdci, a žádné smrtelné bytosti nebude nikdy zcela odhaleno ani objasněno. Proto, milý Otče, dovol, abych zcela pomlčel o Tvé Lásce, a dej, aby pouze nitro mého srdce hluboce a opravdově pociťovalo, že tou Láskou jsi Ty! Více můj slabý duch nedokáže a snad ani nemá pochopit a nemá ani hlouběji postihnout Tvou Božskou podstatu. Dej, aby celou mou bytost neustále a úplně pronikala pravda o spáse, ó, svatý Otče, pak se celá má bytost stane tou nejopravdovější modlitbou díků a neustávající Boží chválou. Pomáhej mi, Otče můj, abych Ti takto děkoval a důstojně Tě velebil úplným odevzdáním svého srdce, každodenním přijímáním Tvé vůle a naprostým popřením svého já.
V okamžiku, kdy se poroučím do Tvých rukou, odevzdávám se Tvé svaté Vůli, pokládám se k Tvým svatým nohám a říkám: zde jsem, Tvá vůle je vůlí mou, a Tvá cesta, po níž mne vedeš, (je) svatá! Proto mne uchop Svou rukou a podrž mne, když zakolísám, zvedni mne, když klesnu, a nepusť mne, když odbočím od Tebe. Neboť jsem Tvým dítětem a Tys mne vysvobodil! Tento příslib Ti budu připomínat každý den, budu důvěřovat Tvému Slovu a budu se Tě pevně držet! Až mne budou chtít přemoci smrt a peklo, vím, že Ty, Otče, jsi mou sílou, mou útěchou a pomocí, a kdo na Tebe spoléhá, nebude nikdy zmařen. V to doufám a věřím, s tím budu umírat i žít! A protože jsem si tím jistý, mé srdce se raduje a má duše velebí Pána a také můj duch se vznáší vzhůru k Božímu trůnu a v hlubokém tichu se Ti koří. - Amen."

(Překl. podle W. Lutz: Základní otázky žIvota)

RŮŽENEC SPOJENÝCH SRDCÍ

16. března 2013 v 13:16 MODLITBY

RŮŽENEC SPOJENÝCH SRDCÍ


Modlíme se na obyčejném růženci. Začátek modlitby se shoduje s modlitbou Svatého růžence:
1) Věřím v Boha;
2) Otčenáš;
3) Zdrávas Maria se vsuvkami:
a) Ježíš, v kterého věříme, b) Ježíš, v kterého doufáme, c) Ježíš, kterého nade všechno milujeme.

Na velkých zrnkách:
Nebeský Otče! Svěřuji Ti, obětuji Ti Spojená Srdce Ježíše a Marie, vítězné Rány Ježíšovy a slzy naší milé Matky Marie a odevzdávám Ti své myšlenky, slova, skutky, kroky, své záležitosti; celou svoji bytost, buňky, tkáně, krvinky, cévy,nervy, žlázy, kosti a všechny své orgány sjednoceným Srdcím Ježíše a Marie. Pane, staň se Tvá vůle !

Na malých zrnkách:
Svěřuji, ó Nebeský Otče, a obětuji Ti Spojená Srdce Ježíše a Marie, vítězné a krvácející Rány Ježíšovy a slzy naší Nebeské Matky. Pane, staň se Tvá vůle !

Růženec Spojených Srdcí je určen pro soukromou pobožnost.
Omilostněná duše, jíž byl růženec svěřen, říká: "Takovýto je význam Spojených Srdcí:

Pán Ježíš trpící na Kříži a Jeho Matka jako Spoluvykupitelka, trpící s Ním !"

Modlit se máme všichni, nemocní i zdraví, aby se stala Boží vůle. Když bude někdo tuto modlitbu obětovat za druhého, přestane tento hřešit a později dospěje na takový stupeň vnitřního života, že bude sám žít podle Boží vůle. Také všechny choroby musí ustoupit touto modlitbou !

Zdroj:
http://www.modlitba.cz/?pid=78&xid=1&art=564

NEBRAŃTE SE MÉ MILOSTI

15. března 2013 v 13:28 JABEZNebudete podrobeni zkouškám přesahujícím vaše síly


10. 2. 2013

Děti Mého božského Srdce,

Já jsem. Jsem Alfa a Omega. Jsem Všemohoucí Já Jsem. Radujte se ze Mne. Přeji si přebývat ve vás. Otevřete Mi svá srdce. Otevřete Mi svá srdce bez výhrad. Odevzdejte se. Dejte mi svolení působit ve vás. Budu působit zázraky, pokud Mi to dovolíte.
Nebraňte tomu, aby Má milost pronikla do vašeho nitra. Mnozí z vás se ke Mně obrátili zády a chtějí vládnout namísto Mne. Mnozí z vás si myslí, že dokážete naplánovat své životy, že jste způsobilí stanovovat své vlastní cíle sami. To je chyba. Byli jste podvedeni knížetem temnoty. Satan nakazil vaše duše, ovlivňuje váš úsudek a vaše (duševní) schopnosti přizpůsobuje vašim smyslům.
Dítka Má, jen nespoléhejte sami na sebe. Spoléhejte na to, že Já vám poskytnu všechny věci. Úplně se spolehněte na Mne a nepřipusťte, aby se vaše srdce znepokojovalo. Když se začnou odvíjet předpověděné události, musíte spoléhat na to, že o vaše živobytí, o vaše bezpečí a pokoj se postarám . Modlete se.
Modlete se bez přestání. Vložte svou důvěru ve Mě. Vyšlete do bitvy své anděly. Vzývejte své svaté, a oni se pak budou za vás přimlouvat. Musíte využít všechny duchovní zbraně, jež vám byly dány k dispozici. Vezměte růžence a s vírou a nadějí pozvedněte svůj hlas ke Mně. Nezůstávejte lhostejní k Mým pokynům. Udržujte svůj pohled upřený na Mě. Zůstávejte v hluboké pokoře, poslušnosti a lásce.
Nebudete podrobeni zkouškám nad rámec svých sil. To si dobře pamatujte. Moje milosrdenství je nesmírné a neomezeně je dáváno těm, kteří o ně žádají. Buďte naplněni vírou a radujte se, protože vítězství se blíží.
Zanechávám vám Svůj polibek míru. Šalom.

(ave)

MĚJTE DŮVĚRU!

15. března 2013 v 13:24 ENOCH


DÍTKA, V KAŽDÉ MODLITBĚ RŮŽENCE ŽÁDEJTE BOHA O VÍTĚZSTVÍ MÉHO NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE

13. března 2013 - 10:15


NALÉHAVÁ VÝZVA MARIE MYSTICKÉ RŮŽE BOŽÍM DĚTEM
Dítka mého srdce, Bůh s vámi.
Dítka, v každé modlitbě růžence žádejte Boha o vítězství mého neposkvrněného srdce. Můj svatý růženec se (nyní) modlete za nového Petrova nástupce jako modlitební řetězec. Připomínám vám, že modlitba má sílu zničit plány království mého protivníka a zastavit běh událostí. Modlete se také růženec k Plameni Lásky, aby vyléčil srdce tohoto nevděčného a hříšného lidstva.
Dítka, můj Otec vás nechce vidět trpět, (ale) Jeho slitování se vzdaluje; nepřipusťte, aby zmizelo. Přijměte je, protože může být pro vás posílením během trvání (doby) Božské spravedlnosti, která co nevidět započne. Volejte své anděly strážné a anděly svých patronů, kteří zůstávají stále po vašem boku a čekají, kdy si uvědomíte jejich přítomnost a podporu při každém vašem počínání (=na všech vašich cestách) a při všech vašich duchovních bitvách.
Dítka, mé srdce je smutné, protože domy mého Otce budou velice záhy znesvěcené a uzavřené, aby se naplnilo všechno, co je napsáno v knize Daniel o opovržení chrámem (Daniel 12, 11). Pečetě Danielovy knihy se začaly otevírat, aby podaly svědectví o naplnění Božího Slova.
Rozkol je blízko. Modlete se, modlete se, modlete se, protože vaše modlitby posílí mé milované věrné, kteří budou bránit Evangelium mého Syna a učení Církve, a to i za cenu svého vlastního života. Dítka, buďte odvážné, nenechte se zastrašit nepřáteli mého Syna. Zůstávejte pevní a věrní ve zkouškách (=utrpení), které na vás dolehnou. Mějte na mysli, že vám se nic nestane, pokud budete mít ve mě důvěru. V oněch dnech já budu vaší ochránkyní a posilou.
Dítka, bude to doba, kdy byste měli zůstat sjednocení se svou Matkou, protože tak dokážete být vítězi ve svém duchovním boji každý den. Nastávající očistu přijměte s láskou, protože bude pro vaše dobro a spásu vašich duší. Když tyto zkoušky na vás dolehnou, nerouhejte se ani se neodvracejte od víry. Všechny je přijměte a obětujte je našemu Otci jako oběť své lásky, a já vás ujišťuji, že vše se bude dít podle Boží vůle. Bez očisty, mé malé děti, nemůžete vstoupit do nového stvoření, pamatujte, že v Nebeském Jeruzalému hřích nemá místo.
Dítka, od vašich modliteb závisí, zda se doba očisty zkrátí nebo prodlouží. A nebojte se, protože zůstanete-li ve spojení se svou Nebeskou Matkou, můj protivník vám nemůže ublížit. Nastanou těžké dny, ale vše bude pro vás snazší, pokud vložíte svou důvěru do NAŠICH DVOU SRDCÍ.
Stále vpřed! Dítka moje, Boží sláva je to, co na vás čeká v novém stvoření! Ať moje mateřská láska zůstává ve vás a světlo Svatého Ducha Božího ať vás vede k branám Nebeského Jeruzaléma.
Vaše Matka Marie Mystická Růže.
Sdělujte má poselství celému lidstvu.

(ave)

KŘÍŽOVÁ CESTA

14. března 2013 v 12:24 MODLITBY

Motto:
"....pamatujte, že modlitba má sílu zničit plány království mého protivníka a zastavit běh událostí..."
(Z poselství Panny Marie Enochovi, 13. 3. 2013)

ÚVODEM ze závěrečného zastavení:
"Pane, děkujeme ti, že jsi svým utrpením převrátil všechny důsledky zla a vytěžil z nich spásu. Svěřujeme ti už nyní všechny slabosti a chyby nového pontifikátu, abys znovu obrátil logiku zla v požehnání, které trpící církev zaseje do všech končin země, do všech hrobů lidské beznaděje."


KŘÍŽOVÁ CESTA ZA NOVÉHO PAPEŽE

1. zastavení
Kolik bylo při Ježíšově soudu vysloveno lží, nesmyslů, povrchních úsudků, lhostejných řečí... To všechno utvářelo tento absurdní proces.
Pane, ty, který jsi zakusil tíži lidských posuzování, nedopusť, aby volba nového Petrova nástupce byla ovlivněna lidskými soudy, dohady, pletichami médií a štvavých senzací. Dej, aby zvítězila vůle toho, který "vidí do srdce" (1 Sam 16,7)

2. zastavení
Po celá staletí církev v tomto zastavení obdivuje Ježíšovu láskyplnou statečnost, s níž vzal na svá bedra kříž, který mu nepatřil, který byl výsledkem našich provinění.
Svěřujeme ti, Pane, toho, kterého prostřednictvím volby vyzveš, aby nesl břímě náročné služby, jež se tolik podobá tvému dílu lásky. Daruj mu statečné srdce, které bije láskou pro Boha a pro své bližní.

3. zastavení
Každý pád je bolestivý, možná zvláštním způsobem ten první, který v každém z nás vymaže dojem, že máme dost síly. I náš Pán je při svém prvním pádu skutečně lidsky nemohoucí.
Chceme ti, Pane, svěřit první kroky Petrova nástupce v jeho poslání. Provázej ho svou božskou silou a když se mu snad poprvé podlomí kolena pod nesnesitelnou tíhou, daruj mu důvěru, že církev vedeš ty sám, který jsi do našich pádů vnesl sílu božské lásky.

4. zastavení
Cesta kříže nezná slitování - nutí k opuštění všeho, těch nejbližších. Snad jen letmý pohled cestou na popravu musel stačit pro rozloučení těch, nad jejichž lásku ve světě nebylo větší.
Myslíme, Pane, na nového papeže, který se bude muset velmi rychle rozloučit s mnohým, co tvořilo dosud jeho vnitřní i vnější svět, opustit své dosavadní poslání a rozšířit své otcovské srdce o lásku ke všem. Ukazuj mu v těchto okamžicích povzbudivý mateřský pohled tvé Matky.

5. zastavení
Kolik lidí Ježíšovi vyslovovalo oddanost, slibovalo následování... Teď mu musí pomoci donucený rolník. Je snad větší lidské samoty pro srdce, které miluje všechny, celý svět?
Pane, novému Svatému otci vždy mnoho lidí tleská a provolává velká hesla. Dej, prosíme, ať nezůstane jen u slov. Ať zvláště v denních těžkostech nalezne věřící srdce těch, kdo jsou ochotni ho podpořit vroucí modlitbou a oddanou pomocí.

6. zastavení
Veroničina rouška nám stále připomíná Ježíšovu maximální pozornost vůči všem, kteří pro něj a pro Boží království vykonají dílo třebas jen velikosti hořčičného zrnka. Obraz na roušce je zárukou otištění jeho milující tváře do každého skutku lásky věřícího křesťana.
Pane, daruj svému zvolenému náměstku tuto pozornost pro každé dobré dílo a vděčnost za ně. Ať přes náročnost povinností a velkých úkolů nepřehlédne skutky těch, kteří podpírají církev svou velkou láskou v malých věcech.

7. zastavení
Člověk si zvykne snad na všechno, i na své pády a ponížení, zvláště když se opakují. Ježíš, ač vskutku "veden na porážku" (srov. Iz 53,7), není ve svém nitru pasivně smýkán osudem, ale vše proměňuje v oběť za nás za všechny.
S mnoha opakovanými pády mnoha údů církve se, Pane, setkává Petrův nástupce. Nedopusť, prosíme, aby jim pasivně přivykal, ale aby se v něm upevňovala víra, že ty chceš všechny pády i svého tajemného těla použít pro jeho růst a posvěcení.

8. zastavení
Plačící ženy přimějí Ježíše ještě na křížové cestě k důležitým prorockým slovům o opravdovém pokání, které se neměří vnějšími projevy úcty a soucitu.
Pane, na svých cestách bude Svatý otec potkávat mnohé, upřímné i neupřímné, ochotné i neochotné. Daruj mu prorockou výmluvnost, ať dokáže ocenit to dobré a s láskou a pevností pravdivě pojmenovat to, co je klamem, iluzí a cestou do záhuby.

9. zastavení
Dokážeme si představit, jak četné rány musel schytat Ježíš, když provokoval netrpělivé vojáky svou vyčerpaností. Pokorný beránek "ani ústa neotevřel" (Iz 53,7), když trpěl, nevyhrožoval" (1 Petr 2,23).
Pane, mnohokrát se Svatého otce dotýká necitlivé bití nepřátel do ran ponížené a bezmocné církve na mnoha místech světa. Dej mu, prosíme, trpělivou lásku, s níž dokáže v mlčení před svatostánkem nalézt správná slova pravdy a naděje, nikoli hořkosti a rezignovaného odsouzení.

10. zastavení
Veřejné křižování je kruté a žádá si odsouzence celého, se vším, co k němu patří, i s oděvem. Ježíš dokázal s ohromnou vnitřní svobodou odevzdat výsměchu a potupě všechno, co bylo jeho, aby tím pro Boha získal vše, co je naše.
Pane, zkušenosti posledních let nás utvrzují, že zloba a zákeřnost některých vynaloží vše, aby mohla Svatého otce očernit, zostudit a znemožnit před zraky všech. Dej, Pane, nástupci tvého předního apoštola moudrou rozvahu a pokoru, aby i tato bolestná zastavení své cesty dokázal spojovat s tvým utrpením za spásu světa.

11. zastavení
Znemožnit pohyb, znemožnit dýchání, znemožnit život... to je cíl křižování, které se odehrává krutým zabíjením hřebů do Ježíšových končetin. Mistr však ví, že spásná síla spočívá v oběti k smrti ochotného srdce.
Pane, víme, jak velké úkoly vyčerpávají; ani Svatý otec nebude ušetřen hřebů slabostí, které mu budou komplikovat službu. Dej, ať je dokáže přijmout s jistotou víry, že právě v našich obětovaných nemohoucnostech ty můžeš dokonat své tiché dílo lásky pro celý svět.

12. zastavení
Když Spasitel visel na kříži, pronesl hluboké věty, které se vryly do paměti a do srdce nejen účastníkům popravy, ale křesťanům všech dob. Vyjadřují krajní lásku a souznění s lidským údělem až k smrti.
Pane, papežovým posláním je hovořit k celému světu ze samého středu církve, která je křižována spolu s tebou. Dej, ať jeho poselství nemocným, utiskovaným, hladovým, opuštěným, vyčerpaným a všem lidem dobré vůle mají z moci tvého Ducha sílu proměňovat srdce útěchou a pokojem.

13. zastavení
Maria drží v náručí mrtvé tělo Syna, které vydali na smrt Ježíšovi bratři ve víře. I dnes Matka Boží s bolestí pohlíží na bezvládné tělo církve, rozervané hříchy nás křesťanů.
Maria, pomoz svou mateřskou náručí Petrovu nástupci, kterému často zbudou jen oči pro pláč nad zmučeným tělem církve, které jsme zranili my, věřící. Dej mu sílu nést tíhu Kristova těla až ke světlu zmrtvýchvstání.

14. zastavení
Říká se, že hrob každého opraví. U Ježíše tomu bylo naopak: on opravil hrob, tedy změnil jeho temné poselství v naději na světlo života, který je silnější než smrt.
Pane, děkujeme ti, že jsi svým utrpením převrátil všechny důsledky zla a vytěžil z nich spásu. Svěřujeme ti už nyní všechny slabosti a chyby nového pontifikátu, abys znovu obrátil logiku zla v požehnání, které trpící církev zaseje do všech končin země, do všech hrobů lidské beznaděje.

(Zdroj: akrajkon)

OČEKÁVEJTE ZMĚNY

14. března 2013 v 0:40 ENOCH"BUĎTE VELMI OPATRNÍ A POŽÁDEJTE MÉHO SVATÉHO DUCHA O DAR ROZLIŠOVÁNÍ, PROTOŽE VŠECHNA POSELSTVÍ, KTERÁ POCHÁZEJÍ ODE MNE, BY SE MĚLA TÝKAT MÉHO SLOVA"!

12. března 2013-8:35 hod.

NALÉHAVÁ VÝZVA JEŽÍŠE, DOBRÉHO PASTÝŘE, JEHO STÁDCI

Toto praví Hospodin:
Zůstaňte ve Mně a Já se o vás postarám jako každý Dobrý Pastýř o své stádce. Blíží se dny, ve kterých budete jako Maria Magdalena říkat "Kam jste dali tělo mého Pána?" Moje každodenní bohoslužba bude velmi brzy zastavena, Moje učení a Moje evangelium bude zmanipulováno a již nebude pokrmem pro Mé ovce.
Když začnou změny v Mé Svaté Mši a už nebudou kázání k Mému Evangeliu, když Mé Svaté přijímání bude zaměněno kouskem chleba, když bude změněna modlitba Otčenáš a když už nebude uctíváno jméno Mého Otce, tehdy budete vědět, že začala doba ohavností a že Já už nebudu přebývat ve Svém Svatostánku. Když se tohle stane, utíkejte, stádce Mé, a hledejte ochranu ve zbylých kostelích nebo v Mariánských přístřeších (ochrany), které vám poskytne Má matka, v nichž najdete klid a útěchu!
Říkám to, děti Moje, protože začnete být pronásledováni vyslanci zla, kteří jsou ve službách Mého protivníka a zamaskovali se jako vlci v rouše beránčím. Mějte se na pozoru před sektami, protože ty vás budou pronásledovat; buďte velmi opatrní na ty, kteří jsou placeni Mým protivníkem, když zaklepou na vaše dveře a budou hledat, koho by podvedli - pak budete ztraceni! Po Varování poznáte, kteří jsou těmi vlky.
Stádce Moje, buďte ostražití a opatrní, protože se rozbujeli falešní proroci, kteří mluví Mým jménem a matou Mé stádce. Buďte velmi opatrní a proste Mého Svatého Ducha o dar rozlišování, protože všechna poselství, která pocházejí ode Mne, by se měla týkat Mého Slova. Nezapomeňte, že všechno už bylo napsáno a že Mí praví proroci vám připomínají, co bylo řečeno už Mými starověkými proroky.
Stádce Moje, nebudu vám dávat žádná data, ani vám neslibuju ráj bez očisty. Pokud vám někdo říká, že Mou smrtí na kříži jste již spaseni, nevěřte mu, a pokud vám někdo řekne, že se můžete dopouštět hříchů a hřešit, protože již byly vykoupeny, nevěřte mu. Pamatujte si, co říká Slovo: každý, kdo chce být Mým učedníkem, ať vezme svůj kříž a následuje Mne. Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do Království nebeského; ale ten, kdo činí vůli Mého Otce v nebesích. Mé bolestné utrpení a Má smrt na kříži otevřela dveře nebeského Království, ale každý z vás, kteří do něj chcete vstoupit, musíte napodobit svého Pána a nést svůj kříž. Neboť vpravdě pravím vám, služebník není větší než jeho pán.
Ti, kteří Mě neuznávají jako Syna Božího, se nemohou nazývat dětmi Mého Otce ani nemohou být dědici nebeského Království. Proto vás varuji, děti Mé,
proste Mého Ducha Svatého o dar rozlišování, protože existuje mnoho takových, kteří mluví Mým jménem, ale nepřicházejí ode Mne. Jsou to ti vlci přestrojení za beránky, kteří se snaží klamat Mé stádo, rozdělit je a tak přivodit jeho ztrátu.
Ti, kteří neuctívají nebo nezbožňují Mou matku, se nemohou nazývat ovečkami Mého stádce. Připomínám vám:
Moje matka je mostem, po němž se dostanete ke Mně. Já jsem Cesta k Mému Otci, Pravda a Život.
Zanechávám vám Svůj mír, Svůj pokoj vám dávám. Buďte kajícní, čiňte pokání, protože Boží Království je na dosah ruky.
Váš Pán, Ježíš, Dobrý Pastýř.
Oznamujte Má poselství, ovečky Mého stádce.

(ave)

SJEDNOCENÍ V LÁSCE

13. března 2013 v 13:34 HOLY LOVE

12. Března 2013

Blahoslavená Matka říká: "Pochválen buď Ježíš."

"Dnes, mé milé děti, žádám o vaše modlitby, aby kardinálové nebyli jednotní v utajeném jednání, ale aby se sjednotili ve Svaté Lásce. Budoucnost závisí na základech Svaté Lásky v srdcích - počínaje tou nejprostší duší * až po tu nejvlivnější."

"Schopnost spolehlivého vedení neposkytuje pokoře falešné vnější vzezření, ale vnitřní stránka takového vůdcovství je stejná jako ta viditelná - vždy je skromné vůči sobě a projevuje starost o blaho svých následovníků (=učedníků). Takový člověk nikdy není diktátorem, ale vždy je pastýřem. Jeho slova i činy jsou prozářeny Svatou Láskou v jeho srdci. Svou pozici ani své pravomoci nikdy nevyužívá pro svůj vlastní prospěch."

"Dnes neustále přivolávejte na konkláve v Římě sbory andělů.
Oni, bude-li potřeba, pomohou všem přítomným ovládnout jejich (lidské) smysly a neovladatelné vášně."

* nejprostším člověkem

(ave)

PŮSOBENÍ SVATÉHO DUCHA

13. března 2013 v 12:21 HOLY LOVE
9. března 2013

"Jsem váš Ježíš, zrozený v těle."

"Dnes vám přicházím řícI, že Svatému Duchu - Duchu Pravdy - musí být umožněno, aby vás prodchnul (=inspiroval). Jestliže jeho působení v lidských srdcích bude mařeno, svět i jeho budoucnost bude navždy vystavena nebezpečí. A proto vám říkám, že právě toto je těžkým hříchem proti účinkování Ducha Svatého."

"Každý člověk by si měl každý den vyprošovat schopnost rozpoznávat vnuknutí Ducha Svatého. Současně by se měl modlit také o schopnost rozpoznat síly zla. Obě tyto síly soupeří o působení v nitru každého srdce. Těm, kteří mají největší vliv na většinu lidí (=duší), byli dáni andělé, aby jim pomohli při rozlišování duchů."

"Měli byste se modlit ke všem andělům jako celku a vyprošovat si jejich velice mocné přímluvy v tomto úsilí."

(ave)

HOSTIE NA DVD

12. března 2013 v 12:00 JOHN LEARY

Úterý 23. ledna 2013

Ježíš řekl:
" Lidé Moji, dnes se modlíte doma kvůli sněhu a silnému mrazu. V budoucnu je docela možné, že se budete muset modlit doma, protože vaše kostely budou vaší vládou uzavřeny. Už předtím jsem se zmiňoval o tom, že pohlížení na Mou Hostii na DVD vám udělí stejné milosti jako při adoraci v kostele, když se tam nebudete moci dostat. Jsem vděčný, když můžete přicházet k Mému Svatostánku, ale (tímto) vycházím vstříc vaší touze být se Mnou, když pro vás bude obtížné, abyste Mne navštívili. Je možné, že v budoucnu budou modlitební skupiny nebo rodinné modlitby doma vším, co bude přípustné. Dokonce to může dojít tak daleko, že se dostanete do situací, kdy nebudete v bezpečí ani u vás doma, když se pronásledování křesťanů ještě zhorší. V té době Mne budete muset volat, aby vás andělé strážní dovedli do útočišť Mé ochrany. Buďte vděční za dobu strávenou ve svých domovech a za ochranu Mých andělů během doby soužení."

(ave)